Skip to content

MIKA KORÇA - SHA (ka perthithur MIKA BERAT)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 11:14:02
JSON

NIPT: J64103104K
Administrator: Spyridon Anthomelidis; Luan Muça (Administrator Falimenti)
Objekti i Veprimtarisë: Grumbullimi, përpunimi dhe eksporti i duhaneve. Shfrytëzimi dhe rinovimi i aseteve ekzistuese si dhe ndërtimi i aseteve të reja depozituese e përpunuese të duhaneve. zbatimi i teknologjive të reja për përpunimin dhe fermentimin e duhanit. Dhënien e ndihmës shkencore-agronomike me teknologji në fushën e kultivimit të duhanit, fermerëve privat me qëllimin që këta të fundit të rrisin cilësinë e sasinë e tij, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: MIKA KORÇA - SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01/07/1996
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Greqi, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 309 316 568,00
Numri i pjesëve: 309 316
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Leaf Tobacco A. Michailides S.A, shoqëri juridike me seli në Selanik (Greqi), e përfaqësuar nga Alexander Michailides, shtetas grek ( Sipas kontrates se themelimit te shoqerise anonime “Mika-Korca” sh.a, date 01.07.1996)

Subjekti nuk ka te dhena ne Regjistrin e Pronareve Perfitues
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Anëtarë Bordi: Alexandros Michailidis; Panagiotis Tachtalidis; Gentian Selami; Synthia Konstantia Michailidou; Teuta Rexhep; Stefanaq Koçollari; Georgios Michailidis; Aleksander Stillo; Ksanthipi Dhespollari
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Korçë, Korçë, Korçë Mjeti tip VOLVO me Targa KO 8739 B.
Statusi: Në proces falimentimi
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

Në datë 27.05.2010:Në bazë të Vendimit të Asamblesë të Shoqërisë Mika Berat Sh.a datë 23.10.2008 dhe Vendimit të Asamblesë të Shoqërisë Mika Korça Sh.a datë 23.10.2008, është miratuar propozimi për bashkim, nëpërmjet procedurës së bashkimit me përthithje të shoqërisë së përthithur Mika Berat Sh.a nga shoqëria përthithëse Mika Korça Sh.a. Miratimi i marrëveshjes së bashkimit me përthithje është bërë në datë 08.04.2009, në bazë të Vendimeve të Asamblesë së shoqërisë Mika Berat Sh.a dhe shoqërisë Mika Korça Sh.a (dokumentacioni-Marrëveshja e Bashkimit, raporti i ekspertit dhe statuti i shoqërisë Mika Korça Sh.a pas bashkimit).


Falimenti

Me datë 15.06.2023, me kërkesë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, duke qenë se vitet e fundit shoqëria ka pasur probleme në likuidimin e detyrimeve, u vendos fillimi i procedurave të falimentit të shoqërisë "Mika Korçë" sha. Administrator i falimentit u caktua z. Luan Muça. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Shoqëri në procedurë falimenti".


Çështje Ligjore

I-Në datë 17.11.2017: Në bazë të Urdhrit Nr. 60-05Regj datë 10.11.2017, të lëshuar nga përmbarues gjyqësor Shefik Suparaku, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore “MIKA KORÇA SHA Nipt J64103104K”. Pala kreditore:Dylber Dervishi. Objekti:Pagim detyrimi.

II-Në datë 11.12.2017: Në bazë të Urdhrit Urdhrit Nr. 96-17 Regj., datë 01.12.2017, të lëshuar nga përmbarues gjyqësor Halit D. Cani, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin, aksionet, ortaket, kuotat etj., që zotëron subjekti debitor shoqeria “MIKA KORÇA Sh.a., me Nipt J64103104K”.Pala kreditore:Bajame Lleshi. Objekti:Kthim lekësh (fature tatimore).

III-Në datë 09.01.2018:Në bazë të Urdhrit Nr.1910/7-0769-17Prot, datë 28.10.2017, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "KODRA BAILIFF SERVICE",është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit MIKA KORÇA sha me NIPT J64103104K si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë”. Pala kreditore: ISHP Korçë. Objekti: Likujdim gjobe.

IV-Në datë 03.08.2018: Në bazë të Shkreses Nr.2447Prot., datë 07.03.2018, të lëshuar nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, është urdheëruar: “Vendosja e mases se sigurimit tatimor ndaj palës debitore "MIKA KORÇA SHA" sha me Nipt J64103104K për moslikujdimin e detyrimeve tatimore në masën 3 648 520 lekë, dhe të mos lejojë tjetersimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti”.

V-Në datë 04.02.2019:Në bazë të Urdhrit Nr. nr. 801-19Regj. datë 25.01.2019, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Tabaku-2010” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros konservative për subjektin debitor Shoqëria “MIKA KORÇA SHA” me Nipt J64103104K”. Pala kreditore: Qerime Ibro. Objekti:Dëmshpërblim monetar.

VI-Në datë 18.02.2019: Në bazë të Urdhrit Nr. 374/6 Prot., datë 12.02.2019, të lëshuar nga zyra përmbarimore private Kozeta Caka, është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore, shoqeria Mika Korça Sha, me Nipt-J64103104K dhe moskryerjen e asnjë veprimi që mund të tjetërsojë asetet e shoqërisë, deri në një urdhër të dytë nga Zyra Përmbarimore Kozeta Caka”. Pala kreditore:Shoqëria Ecit SH.p.k. Objekti:Përmbushje detyrimi. Kjo mase eshte hequr ne date 11.10.2019 ne baze te Urdhrit Nr. 374/31 Prot., Nr.374 Dosje, date 03.10.2019, leshuar nga zyra permbarimore private Kozeta Caka.

VII-Në datë 30.01.2020: Në bazë të Urdhrit Nr.88-09 Regj., datë 27.01.2020, " Për Vendosjen e Sekuestros Konservative", te lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Shefik Suparaku", është urdhëruar 'Vendosja e sekuestros mbi kuotat/aksionet e e debitorit, Shoqëria MIKA KORÇA - SHA, me NUIS (NIPT)- J64103104K".

VIII-Në datë 04.02.2020: Në bazë të Urdhrit Nr.19 Prot., me Nr.133 Regj., datë 27.01.2020, te lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Valbona Qehaja”, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat që zotëron pala debitore Shoqëria “MIKA KORÇA - SHA” sh.a., me Nuis (Nipt)- J64103104K, me qëllim mostjetërsimin e tyre".

IX-Në datë 01.10.2020: Në bazë të Urdhërit Nr.120/6Regj., datë 24.09.2020, te lëshuar nga Zyra Pembarimore Private “QEVA”, është urdhëruar "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e pales debitore Shoqëria “MIKA KORÇA” sh.a., me Nuis (Nipt)- J64103104K, per shlyerjen e detyrimit ne shumen 326 252 leke.Mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga ana jone".

X:Ne date 07.12.2020: Ne baze te Urdhrit Nr. 812/9 Prot. date 23.11.2020, te leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Zyber Shehu, per vendosjen e sekuestros konservative mbi kapitalin e debitorit shoqeria tregtare Mika Korça SHA, me NUIS (NIPT) J64103104, me administrator Spyridon Anthomelidis, ne Shumen totale 1.562.534 leke".

XI: Ne date 28.01.2021: Ne baze te shkresës Nr. 3371 Prot., datë 03.12.2020 te lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ku është kërkuar "Të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe të drejtat pasurore që i përkasin subjektit “MIKA KORÇA - SHA” SH.A., pajisur me NUIS (Nipt)- J64103104K".

XII. Ne date 02.06.2021: Ne baze te shkreses Nr.4733Prot., datë 27.05.2021, te lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Qendror, Tirane, është kërkuar "Vendosja e Barres Siguruese mbi titujt e Pronesise ne menyre qe te mos kryhen veprime tjetersimi ndaj ketyre titujve per tatimpaguesin “MIKA KORÇA” pajisur me NUIS (NIPT)- J64103104K".

XIII. Sipas Urdhërit Nr. 120/10 Regj., Date 24.09.2021, u vendos masa e sekuestros konservative, mbi kuotat/aksionet, e pales debitore Shoqeria “MIKA KORCA SHA” shpk, me NIPT- J64103104K, me Adm Spyridon Anthomelids, per shlyerjen e detyrimit ne Shumen 323.112 (Treqind e njezet e tre mije e njeqind e dymbedhjete) leke perfshire ktu detyrimi dhe tarifa e sherbimit permbarimor, dhe shpenzimet e kryera gjate ekzekutimit. Kreditor: Petrit Noto. Objekti: Pagimi i fatures tatimore.

XIV. Me datë 22.09.2022, Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

XV. Me datë 28.07.2023, me anë të urdhrit nr. 43913 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Qëndror, u urdhërua: Moslejimi i tjetërsimit mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin tatimpaguesit MIKA KORÇA - SHA, NIPT J64103104K, deri në shlyerjen e plotë të detyrimeve tatimore.

XVI. Me datë 03.10.2023, me anë të urdhrit nr. 65252 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Qëndror, u urdhërua: Moslejimi i tjetërsimit mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin tatimpaguesit MIKA KORÇA - SHA, NIPT J64103104K, deri në shlyerjen e plotë të detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë; ND. Grumbullimit.

Adresa:
1-Shkodër, Postribe Boks Rruga e Mesit, Zona Kadastrale nr.1240, nr.pasurie 438/3.
2-Elbasan, Cërrik, Cërrik, Instituti i Duhanit Cërrik-Elbasan.
3-Elbasan, Belsh, Shtish Lagjja Qendër, Rruga e Gradishtës, Zona kadastrale nr. 1581, nr. pasurie 123/1.
4-Korçë, Pirg Sovjan Lagjja Periferike, Rruga e Lapidarit, Zona kadastrale nr. 3496, nr. pasurie 681.
5-Elbasan, Rrase, Rrase Lagjja Qendër, Rruga Zjanit, Zona kadastralenr. 3213, nr. pasurie 234.
6-Elbasan, Kajan, Kajan, Lagjja Qendër, Rruga Kajan, Zona Kadastrale nr. 2468, nr. pasurie 410.
7-Elbasan, Belsh, Shkozë Lagjja Hyse, Rruga e Rrasës, Zona Kadastrale nr.1146, nr. pasurie 14/31.
8-Elbasan, Cërrik, Cërrik, Lagjja 2, Rruga e Sportit, Zona kadastrale nr. 1389, nr. pasurie 3/181.
9-Elbasan, Sheze Sheze Lagjja Qendër, Rruga Belsh - Peqin, Zona kadastrale nr. 3368, nr. pasurie 115.
10-Berat, Berat, Berat Lagja "Donika Kastrioti”, Rruga "Antipatrea", godina nr.23, zona kadastrale nr.8503, me numër pasurie 21/79.
11-Korçë, Miras, Dobranj, Lagjja Qendër, Rruga Hyrëse, Zona kadastrale nr. 1496, nr. pasurie 86.
12-Fier, Kurjan, Kurjan Lagjja Periferike, Rruga në hyrje të fshatit, pranë fabrikës se vajit, zona kadastrale nr. 233.6, nr.pasurie 224/1.
13-Elbasan, Belsh, Marinez Rruga Civilez, Objekti Nr. 3,Truall në Zonën Kadastrale 2598, Nr. Pasurie 33/1/1.
14-Elbasan, Grekan, Deshiran Lagjja Zylenj, Rruga e Kuçovës, Zona kadastrale nr.14/78, nr. pasurie 137/26.
15-Elbasan, Belsh, Gradisht Lagjja Periferike, Rruga e Shtithit, Zona kadastrale nr. 1839, nr. pasurie 81/6.
16-Fier, Hysgjokaj, Hysgjokaj, Lagjja Periferike, Rruga ne hyrje Fshatit, 100 m nga rruga kryesore, zona kadastrale nr. 1925, nr. pasurie 88/15.
17-Korçë, Vreshtas Podgorie, Lagjja Qender, Rruga e shkolles 9 - vjecare, Nefail Rozani, Zona kadastrale nr. 3010, nr. pasurie 30/25.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 06.05.2023
Bashkimi me Përthithje-Shoqëria Përthithëse
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Te dhenat e subjektit ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 06.05.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative date 24.09.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Vendim për Fillimin e Procedurës së Falimentimit datë 15.06.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -40 308 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 219 256,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 046 629,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 083 556,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -54 214 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -10 741 237,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 26 165 559,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 17 087 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 13 029 387,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -59 119 892,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 61 214 996,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 12 166 171,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:143 028 436,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:516 513 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:406 179 194,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 657 144 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 657 764 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 352 344 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 493 820 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 390 484 210,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 233 132 724,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 205 714 510,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 627 501 656,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 199 933 992,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B / A.Lala / P. Nikolli