Skip to content

ND\JA E KRIPES (e perthithur nga J61827055V)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-04-17 14:59:06
JSON

NIPT: J66703246N
Administrator: Besnik Demaj
Objekti i Veprimtarisë: Monitorimi i shoqërisë koncensionare "Alb-Sale-Vlora" sh.p.k Skrofotinë, Vlorë dhe administron dhe jep me qera Asetet e mbetura të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: ND\JA E KRIPES
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/10/1999
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 17 167 569 000,00
Numri i pjesëve: 17 167 569
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Valentina Murashi; Evisa Hasani; Genti Ahmataj
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Masat Konservatore:

01.Në datë 17.12.2012: Në bazë të Urdhrit Nr.49 Prot, datë 30.11.2012, të lëshuar nga Përmbaruesja Gjyqësore Private Ina Puravelli, është urdhëruar: “Bllokimi i kapitalit të subjektit debitor “ND\JA E KRIPES” sh.a me Nipt-J66703246N, përfaqësuar nga administratori Pavllo Mitro me qëllim ekzekutimin e titullit ekzekutiv në të cilin rezulton të jetë debitor”.
02.Në datë 19.01.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.925 Prot.,Nr.398Dosje datë 10.01.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “E.P.S.A”, është urdhëruar: “Bllokimi i kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin “ND/JA E KRIPES” Sh.a me Nipt-J66703246N, me administrator Besnik Demaj”. Pala kreditore: Vodafone Albania sh.a.
03.Në datë 28.02.2018:Në bazë të Urdhrit Nr.268 Prot., Nr.1596/1 Dosje, datë 09.02.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga subjekti “ND\JA E KRIPES” sh.a, me Nipt- J66703246N”. Pala kreditore:Krenar Karafilaj. Objekti:Faturë Tatimore Nr.8187 datë 14.09.2010 dhe Nr.6960 datë 05.08.2010.
04. Në datë 19.11.2018: Në bazë të Urdhrave Nr.313 Prot., Nr.314 Prot., Nr.315 Prot., Nr.316 Prot., datë 05.11.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Vlorë, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative për bllokimin e kuotave të kapitalit të shoqërisë “ND\JA E KRIPES” Sh.a., me Nipt- J66703246N. Pala kreditore:Eleni Meli. Objekti:Dëmshpërblim. Kjo mase eshte hequr ne 27.01.2020 ne baze te Urdherave Nr.116 Prot., Nr.117 Prot., Nr.117Prot., date 13.01.2020, date 17.01.2020, te lëshuar nga Zyra Permbarimore Vlore

II-Bashkimi me perthithje:
01.Ne date 15.07.2020: Ne baze te Vendimeve te Asamblese Nr.112-117 Date 05.12.2019 eshte vendosur nisja e procedurave te Bashkimit me Perthithje te shoqerive te perthithura, ND/JA e Kripes Sh.a, Albturist Sh.a, Prodhim Kabllo Shkoder Sh.a, Aeroporti Nene Tereza Sh.a, NPV Sh.a dhe Elber Shpk nga shoqeria perthithese “Prodhim Mobilje” Sh.a.
02.Ne date 07.10.2020: Ne baze te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme Nr.106 date 02.09.2020 eshte miratuar marreveshja e e Bashkimit me Perthithje te shoqerive ND/JA e Kripes Sh.a, Albturist Sh.a, Prodhim Kabllo Shkoder Sh.a, Aeroporti Nene Tereza Sh.a, NPV Sh.a dhe Elber Shpk (shoqerite e perthithura) nga Prodhim Mobilje Sh.a (shoqeria perthithes). Me miratim e marreveshjes, shoqerite e perthithura kane kaluar nga statusi Aktiv ne Ç’regjistruar ndersa shoqeria perthithese Prodhim Mobilje Sh.a ka zmadhuar kapitalin Themeltar nga vlera 1.351.387.000 Leke ne vleren 22.474.440.565 Leke si rezultat i perthithjes (kapital themeltar te shoqerive perthithese).
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë; Lagjja Hajro Çakërri; Ambjentet e Qytetit Studenti.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 17.04.2021
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formës Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Bashkimi me perthithje- Vendimi i asamblese per fillimin e procesit
Bashkimi me perthithje -Raporti
Bashkimi me perthithje -Vendimi i Asamblese per miratimin e bashkimit
Bashkimi me perthithje -Marreveshja pas miratimit
Bashkimi me perthithje - PF e 3 viteve te shoqerive
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2013
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare (shenimet) 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 761 151,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 248 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 689,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -545 912,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -26 656 454,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -21 408 011,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 12 525 756,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 8 004 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 886 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 82 314 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 84 678 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 88 234 134,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 101 207 021,00
Punuar Nga : A.B