Skip to content

SESA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-12 07:35:45
JSON

NIPT: J66902067B
Administrator: Nesti Kiri
Objekti i Veprimtarisë: Shpërndarje të energjisë elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: SESA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30/08/1995
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 190 254 880,00
Numri i pjesëve: 190 210
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Tefalin Malaj; Xhilda Konçi (Qoseja); Suzana Pani (Guxholli)
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Masa Konservative:
I-Në datë 31.12.2013: Në bazë të Urdhrit Nr.11691Prot., datë 18.12.2013, të lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese private “E.P.S.A” sh.p.k, është urdhëruar: "Vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zotëron Vladimir Pohja pranë çdo shoqërie tregtare deri në një urdhër të dytë nga Shoqëria Përmbaruese “E.P.S.A” sh.p.k. Pala kreditore: Banka ProCredit Sh.a Objekti:Kthim Kredie.

II-Në datë 19.02.2015Në bazë të Urdhrit Nr.470-13 Regj., Nr.04839 Prot, datë 12.02.2015, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ZIG", është urdhëruar: “Vendosja e masës sekuestro konservative në pjesët/kuotat e zotëruara nga debitori Vladimir Sotir Pohja në shoqërinë SESA sha me NIPT-J66902067B si dhe në shoqëri të tjera regjistruar pranë subjektit tuaj. Pjesët/kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhërese të dytë nga ana e jonë”.

III-Në datë 06.04.2017: Në bazë të Urdhrit Nr.3967 Prot., Nr. 528 Dosje, datë 03.04.2017, të lëshuar nga "Shoqëria Përmbarimore CORRECTOR" sh.p.k, ështe urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që zoteron debitori, Ramazan Duli në subjektin SESA Sh.a., me NIPT-J66902067B duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtavë që rrjedhin nga këto kuota”. Pala kreditore:Tranzit Sh.p.k. Objekti:Kthim kredie.

IV-Në datë 07.11.2017:Në bazë të Urdhrit Nr.2732 Prot. datë 02.11.2017, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore Elite Bailiff`s Office Shpk, është urdhëruar “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/aksionet e zotëruara nga debitori Vladimir Pohja në subjektin SESA Sha, me Nipt- J66902067B”. Objekti:Kontratë kredi bankare.

V-Në datë 17.01.2019: Në bazë të Urdhrit Nr. 0553 -15Regj., Nr.00428 Prot., datë 11.01.2019, të lëshuar nga “Shërbimi Përmbarimor FS sh.p.k. është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros konservative në kuotat/aktivet e palës Vladimir Pohja në subjektin “SESA” sh.a., me Nipt-J66902067B. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë”.Pala kreditore:Micro Credit Albania Sh.a. Objekti:Kthim shume.

Vi-Në datë 30.10.2019: Në bazë të Urdhrit Nr.14839Prot., Nr.1003Regj., datë 21.10.2019, te lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AA Bailiff ” sh.p.k., është urdhëruar "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori VLADIMIR POHJA ne subjektin SESA SHA me NUIS ( NIPT ) - J66902067B duke ndaluar disponimin ose tjetersimin e tyre, si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër; Shkodër; Marsel Kashen Shkodër.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 12.06.2021
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formës Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Aksionarit
Dokumenta Financiare: Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.B