Skip to content

DUHAN CIGARE 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-14 21:19:22
JSON

NIPT: J66902074H
Administrator: Amel Repishti (Likuiditator)
Objekti i Veprimtarisë: Grumbullim, përpunim duhani, prodhim, tregtim cigaresh me filtër dhe pa filtër dhe duhan të grirë.
Emërtime të tjera Tregtare: DUHAN CIGARE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/04/1996
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 226 539 831,00
Numri i pjesëve: 226 539
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ardita Xhyheri; Erla Kadiu; Renald Petriti
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: MASAT KONSERVATIVE
01.Në datë 16.07.2013:Në bazë të Urdhrit Nr.667/2Prot. datë 04.07.2013 të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private "Justitia” Sh.p.k, është urdhëruar: “Vënia e menjëherhme e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore dhe dorezanës”. Pala kreditore: Shoqëria Albtelecom Sh.a me Nipt-J61824053N. Objekti: Kthim shume. Kjo masë është hequr në datë 10.01.2014, në bazë të Urdhrit Nr1207Prot datë 31.12.2013, të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Justitia” Sh.p.k.
02.Ne date 16.06.2021: Ne baze te Kërkesës Nr. 628/5 Prot, datë 08.06.2021 “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, te Drejtorise se mbledhjes së detyrimeve tatimore të papaguara Rajoni Verior është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “DUHAN CIGARE ”sha pajisur me NUIS (NIPT) J66902074H, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti".

LIKUIDIMI: Ne date 27.01.2022: Ne baze te Vendimit date 17.01.2022 u miratua emerimi i Likuiditatorit Amel Repishi dhe statusi i shoqerise nga "Aktiv" u be "Shoqeri ne Likuidim e Siper".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër ZONA INDUSTRIALE

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 14.05.2022
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formës Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Vendimi i Asamblese per miratimin e Likuiditatorit
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 57 389,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 925 304,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 426 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 913 209,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 835 969,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 130 662,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 173 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -22 634 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 601 586,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -2 111 593,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 785 342,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -8 764 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -8 486 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -10 400 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:168 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 221 921,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:600 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 516 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:6 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 800 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 7 800 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 7 800 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 3 492 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 3 345 486,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 4 593 118,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2020

Punuar Nga : A.B