Skip to content

"Superfosfat"Kurbin
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-27 08:40:11
JSON

NIPT: J67902331V
Administrator: Fran Zumaj
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim superfosfati, prodhim acidi, import plehra kimike, import lëndësh të para dhe ndihmëse, transport dhe parking.
Emërtime të tjera Tregtare: "Superfosfat" Kurbin
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13.05.1997
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 457 895 200,00
Numri i pjesëve: 457 895
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Nertila Sadedini; Valentina Murrashi; Etleva Gega
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Masa konservative:
01.Në datë 21.12.2015: Në bazë të Urdhrit Nr.11041 Prot, datë 11.12.2015, protokolluar nga QKB me Nr.11359 Prot., datë 16.12.2015, "Për Venien e Sekuestros Konservative”, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Tiranë drejtuar QKB, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin themeltar të shoqërisë "Superfosfat"Kurbin, (në vlerë 457 895 200 lekë). Në rast se kapitali themeltar është në një vlerë tjetër të vendoset sekuestro konservative në secilën vlerë që ka kapitali themeltar”.
02.Në datë 13.03.2017: Në bazë të Urdhrit Nr. 305 Prot, datë. 09.03.2017, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Kurbin, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në kapitalin themeltar deri ne shlyerjen e detyrimit prej 1.135.309 leke për subjektin “Superfosfat Kurbin”sha, me Nipt-J67903231V, me status shoqëri në Likuidim dhe të mos kryhen nga QKB veprimet lidhur me: regjistrimin fiskal, me sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, me inspektimin e marrëdhënieve të punës, me shitjen apo tjetërsimin e aksioneve,lëshimin e çertifikatave, ekstrakteve të regjistrimeve apo kopje të vërtetuara të akteve. Pala kreditore: Preng Shkurti, Gjon Zymaj, Hamid Dervishi, Preng Lekaj, Besnik Zyka, Pashk Çuni, Allaman Demiraj. Objekti:Paga bazë për 9 muaj dhe detyrimi për likujdimin e sigurimeve.
03.Në datë 07.03.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.2121.Prot, datë 22.02.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Kurbin, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi “Superfosfat Kurbin sh.a” me Nipt-J67902331V, dhe të mos kryhen nga QKB veprimet lidhur me: regjistrimin fiskal, sigurimet shoqërore-shëndetësore, inspektimin e marrëdhënieve të punës, shitjen/tregtimin e aksioneve si dhe lëshimin e çertifikatave, ekstrakteve apo kopjeve të vërtetuara të akteve”. Pala kreditore: Preng Shkurti, Gjon Zymaj, Hamid Dervishi, Preng Lekaj, Besnik Zyka, Pashk Çuni, Allaman Demiraj. Objekti:Paga bazë për 9 muaj dhe detyrimi për likujdimin e sigurimeve.
04.Në datë 25.08.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.5297 Prot. datë 16.05.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Kurbin, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative për subjektin “Superfosfat Kurbin” Sha me Nipt-J67902331V dhe të mos kryen shërbime lidhur me:regjistrimin fiskal, me sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, me inspektimin e marrëdhënieve të punës, shitjen apo me tjetërsimin e aksioneve të subjektit debitor, lëshimin e çertifikatave, ekstrakteve të regjistrimeve apo kopje të vërtetuara të akteve”. Pala kreditore:Preng Shkurti, Gjon Zymaj, Hamid Dervishi, Preng Lekaj, Besnik Zyka, Pashk Çuni, Allaman Demiraj. Objekti:Paga bazë për 9 muaj dhe detyrimi për likujdimin e sigurimeve.

II-Likudimi
01.Në datë 03.05.2010: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.314 datë 03.05.2010, është miratuar prishja e shoqërisë dhe shpallja e likudimit. Likuiditator është miratuar Andrea Gjinaj. Statusi i shoqërisë nga “Aktiv” u ndryshua në “Shoqëri në likudim e sipër”.
02. Në datë 25.02.2011: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.117 dhe Nr.122 datë 25.02.2011, është miratuar emërimi i likuiditatorit Robert Bundo dhe largimi i likuiditatorit Andrea Gjinaj.
03.Në datë 10.03.2011: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.193 datë 10.03.2010, është miratuar emërimi i likuiditatorit Ramazan Rama.
04. Në datë 12.11.2012: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.731 datë 12.11.2012, është miratuar emërimi i likuiditatorit Qerim Brahja dhe largimi i likuiditatorit Robert Bundo. Për largimin e likuiditatorit Qerim Brahja nuk ka dokumentë justifikues të depozituar në ekstraktin historit
05. Në datë 12.03.2014: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.181 datë 12.03.2014, është miratuar emërimi i likuiditatorit Anton Prodani dhe largimi i likuiditatorit Ramazan Rama.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Laç

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Prishja e Shoqerise Superfosfat Kurbin
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 27.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Punuar Nga : A.B