Skip to content

SINANI&LICI (Ish SINANI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-16 09:16:48
JSON

NIPT: J69405109K
Administrator: Fadil Sinani, Islam Liçi
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimeve, në fushën e tregtimit të materialeve të ndërtimit, tregtimit të materialeve të ndryshme Prodhim betoni e asfaltim rrugësh. Shfrytëzime punime sipërfaqësorë të mineraleve. Përpunim linja thyerje fraksionim i mineraleve. Tregtim i mineraleve dhe materialeve inerte. Ambalazhim, etiketim, grumbullim, transport, trajtim dhe asgjësim të mbetjeve spitalore. Ndërtime/rikonstruksione: ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje.
Emërtime të tjera Tregtare: SINANI & LICI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/01/1993
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 22 300 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 06.06.2016, me ane te urdhrit Nr.763 Prot, Nr.286, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “AFA-2010", sh.p.k, drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në 100% të kuotave e kapitalit në emër të debitorit shoqëria “SINANI&LICI” sh.p.k, me NIPT J69405109K si dhe vendosjen e masës së sekuestros në kuotat/aksionet që zotëron debitori shoqëria “SINANI&LICI” sh.p.k në çdo subjekt tjetër të regjistruar pranë QKB. U vendos masa e sekuestros konservative në kuotat e kapitalit që zotëron debitori Fadil Nexhip Sinani te shoqëria “SINANI&LICI” sh.p.k me NIPT J69405109K në masën që zotëron në këtë shoqëri. U vendos masa e sekuestros konservative në kuotat e kapitalit që zotëron debitori Isamil Aqif Lici në shoqërinë “SINANI&LICI” sh.p.k me NIPT J69405109K në masën që zotëron në këtë shoqëri. Masa e bllokimit të vendoset deri në një urdhër të dytë të kësaj Shoqërie Përmbarimore.

II. Me date 03.11.2017, me ane te Urdhërit Nr.6648 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 15535 Prot, date 03.11.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"EPSA", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e debitorit shoqeria "Sinani & Lici" shpk me NIPT J69405109K.

III. Me date 24.01.2018, me ane te Urdherit Nr.286 Regj, Nr.111 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.865 Prot., date 24.01.2018, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “AFA-2010" sh.p.k, u urdherua heqja vetem te masës së sekuestros konservative te vendosur me shkresen Nr. 763 Prot., date 06.06.2016 me Urdher te Shoqerise Përmbarimore “AFA-2010" sh.p.k., në masen 100% të kuotave e kapitalit në emër të debitorit z. Fadil Sinani dhe z. Islam Lici ne shoqërine “SINANI&LICI” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J69405109K. IV. Me date 28.05.2018, me ane te Urdhrit Nr.7084/3 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan, u urdherua vendosja e mases se sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit “SINANI&LICI”sh.p.k me NUIS(NIPT)- J69405109K, pasi tatimpaguesi nuk ka paguar detyrimin ne afatin e caktuar.

V. Me date 26.07.2018, me ane te Urdhrit Nr.4009 Prot, Nr.100-18 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.8712 Prot., date 26.07.2018, lëshuar nga Sherbimi Permbarimor “Astrea” shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet duke bllokuar çdo veprim per shoqerine “Sinani & Lici” shpk, me NIPT J69405109K.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Digaj, Çingelaj - Peqin

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.11.2021
Kontrate shitblerje kuotash date 16.06.2005
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 04.07.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 10.07.2012
Vendimi i asamblese per aprovimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 12.08.2008
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 51 077,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 418 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 160 261,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 736 081,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 212 154,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 493 463,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:18 520 609,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:30 866 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:56 813 368,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 55 379 071,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 69 645 919,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 57 293 453,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala