Skip to content
Përfitues nga VKM Nr. 183, datë 09.03.2016, i pasurisë “Ambiente të pronës nr. 4, me emërtim “Reparti Ushtarak nr. 4030, rruga “Myslym Keta”, Tiranë”, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes, me sipërfaqe të përgjithshme 37 000 (tridhjetë e shtatë mijë) m2, nga të cilat, sipas genplanit, përkatësisht 5164.72 (pesëmijë e njëqind e gjashtëdhjetë e katër pikë shtatëdhjetë e dy) m2 sipërfaqe ndërtimore dhe 31 835.28 (tridhjetë e një mijë e tetëqind e tridhjetë e pesë pikë njëzet e tetë) m 2 sipërfaqe funksionale.

PARTIZANI SH.A.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-18 09:52:36
JSON

NIPT: K02322003T
Administrator: Gazment Demi
Objekti i Veprimtarisë: Organizimin e aktiviteteve në fushën e sportit të futbollit dhe pjesëmarrjen në garat sportive të organizuara nga Federeta Shqiptare e Futbollit, si dhe pjesëmarrjen në garat sportive të organizuara nga UEFA, krijimin e Akademisë së Futbollit Partizani, ku përfshihen të gjithë ekipet zinxhir të sportit të futbollit, futja në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar të shitblerjes së lojtarëve, kuotimi në indekset e bursave kombëtare apo ndërkombëtare, aktivitete të tjera në fushën e sportit të futbollit, çdo aktivitet tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: PARTIZANI SH.A.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 06.11.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: F.K Partizani, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 23.09.2008 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82124008C, me adresë në Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla Nr.1, Kati 5, me administrator Albert Xhani, me status aktiv. PARTIZANI SH.A. zotëron 90% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.12.2019).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Arian Sejko, Arian Rama, Arben Demi, Erind Gjoka, Gerald Burba
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 06.09.2010, me anë të Vendimit per sigurimin e Padisë nr 11365, QKR nuk duhet të kryejë regjistrimin e Akteve të nxjerra nga Asambleja e Aksionerëve dhe Këshilli Mbikqyrës i Sh.a Partizani, deri në përfundim të këtij proçesi gjygjësor.

II. Më datë 10.09.2010, me anë të Urdhërit për regjistrim Vendimi Gjyqësor Nr. 13193 Prot, u urdhërua QKR të ekzekutojë vendimin gjyqësor për sigurimin e padisë nr. 11365 datë 06.09.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Më datë 01.11.2010, me anë të Vendimit Nr.349/regjist 15725 "Pushimi të Urdhërit të ekzekutimit të ekzekutuar tërësisht" u vendos pushimi i ekzekutimit të titullit ekzekutiv "Vendim për sigurimin e padisë" Nr. 11365 datë 06.09.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi ky titull ekzekutiv është ekzekutuar tërësisht.

III. Më datë 04.05.2011, me anë të urdhrit Nr.877 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private “Bailiff Services Albania” sh.p.k, për vendosjen e masës së sekuestros konservative në aksionet e shoqërisë "PARTIZANI" sh.a dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Objekti i sekuestros është kthimi i shumës së detyruar ndaj shoqërisë “Kena” sh.p.k.

IV. Më datë 25.04.2012, me anë të urdhrit Nr. 09374, lëshuar nga shoqëria përmbarimire “ZIG”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Z. Albert Xhani. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

V. Më datë 12.07.2012, me anë të kërkesës Nr. 19765 Prot, lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u hoq sekuestro konservative mbi aktivet që pala debitore, Albert Skender Xhani, zotëron në shoqëri të regjistruara në regjistrin tregtar, sekuestro e cila është vendosur në zbatim të shkresës nr. 09374 prot. datë 24.04.2012 "Urdhër për vënien e sekuestros konservative" i Përmbaruesit Gjyqësor.

VI. Më datë 29.08.2012, me anë të shkresës Nr.2137 Prot, i Shoqërisë Përmbarimore "Bailiff Services Albania" shpk, u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit Tiranë, të lejojë kalimin e shitjes së aksioneve me kushtin mos heqjen e sekuestros mbi detyrimin që ka shoqëria "Klubi i Futbollit Partizani" sha, urdhëruar me shkresën Nr.877 Prot datë 04.04.2011 nga kjo shoqëri.

VII. Më datë 28.08.2012, me anë të Urdhrit Nr. 2115 Prot., Nr.44 Regj të shoqërisë përmbarimore "Bailiff Services Albania" shpk, u vendos masa e sekuestros konservative në aksionet e shoqërisë Klubi i Futbollit "Partizani" sha me Nipt K02322003T dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Objekti i sekuestros është kthimi i kredisë ndaj Bankës Credins sh.a.

VIII. Më datë 12.02.2014, me anë të Urdhrit Nr. 373 - 11 Regj., Nr. 03477 Prot "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k., drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet që pala debitore Lulezim Sallaku zotëron pranë Shoqërisë “PARTIZANI” sh.a., me NUIS (NIPT) - K02322003T. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. Objekti i sekuestros është detyrimi i kredisë bankara ndaj Alpha Bank Albania.

IX. Më datë 08.10.2015, me anë të urdhrit Nr.3382 Prot, Nr.231 Regj, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Bailiff Services Albania", drejtuar QKR, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore “Klubi Futbollit PARTIZANI SH.A”, me NIPT K02322003T, të vendosur me shkresë nga shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k dhe heqja e masës së sekuestros konservative në të tjera kuota/aksione të cilat zotërohen nga pala debitore “Klubi Futbollit PARTIZANI SH.A”, me NIPT K02322003T, të vendosur nga shoqëria “Bailiff Services Albania".

X. Më datë 12.11.2015, me anë të urdhrit Nr. 373-11 Regj., Nr.37935 Prot., protokolluar nga QKR me Nr. 10265 Prot., date 13.11.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ZIG” shpk, u urdhërua lirimi nga masa e sekuestros konservative të kuotave të palës debitore, Z. Lulzim Sallaku që zotëron në shoqërinë “Partizani” sh.a, me Nuis (Nipt) K02322003T.

XI. Më datë 22.12.2015, me anë të urdhrit Nr.1223-15 Regj., Nr.11240 Prot., protokolluar nga QKR me Nr.11785 Prot., datë 30.12.2015, lëshuar nga Shoqëria " Sherbimi Përmbarimor Star” shpk , u urdhërua vendosja e sekuestros konservative në kuotat/aktivet e palës z. Lulzim Sallaku në Partizani Sh.a me Nipt K02322003T. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

XII. Kontratë “1 euro”

Më datë 09.03.2016, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 183, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërisë “PARTIZANI” sh.a., si qiramarrës, për pasurinë “Ambiente të pronës nr. 4, me emërtim “Reparti Ushtarak nr. 4030, rruga “Myslym Keta”, Tiranë”, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes, me sipërfaqe të përgjithshme 37 000 (tridhjetë e shtatë mijë) m2 , nga të cilat, sipas genplanit, përkatësisht 5164.72 (pesëmijë e njëqind e gjashtëdhjetë e katër pikë shtatëdhjetë e dy) m2 sipërfaqe ndërtimore dhe 31 835.28 (tridhjetë e një mijë e tetëqind e tridhjetë e pesë pikë njëzet e tetë) m 2 sipërfaqe funksionale

XIII. Më datë 15.04.2016, me anë të urdhrit Nr.1223-15 Regj., Nr.17703 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 3734 Prot., datë 18.04.2016, lëshuar nga Shoqëria " Sherbimi Përmbarimor Star” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative, në subjektin “Partizani” Sh.a, me Nipt-K02322003T, të vendosur me anë të shkresës Nr.11240 Prot., datë 22.12.2015 të Shërbimit Përmbarimor Star sh.p.k.

XIV. Më datë 09.01.2017, me anë të Urdhërit Nr.00216 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 242 Prot "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Shërbimi Përmbarimor STAR", drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës sekuestros konservative në kuotat/aktivet e palës Lulëzim Qerem Sallaku në "PARTIZANI" Sha me Nipt K02322003T. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë nga ana e jonë. Objekti i sekuestros është kthimi i shumës (detyrime nga kontrata e kredisë) ndaj Bankës Procredit.

XV. Më datë 07.02.2019, me anë të urdhrit Nr.1223-15 Regj., Nr.03659 Prot., lëshuar nga Shoqëria “SHËRBIMI PËRMBARIMOR FS” shpk , u urdhërua heqja e sekuestros konservative në kuotat/aktivet e palës z. Lulzim Sallaku ne Partizani Sh.a me Nipt-K02322003T të bllokuara me anë të shkresave nr.11240 prot dhe nr. 00216 prot të " Shërbimit Përmbarimor FS (Star)” shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Asim Vokshi", pallat 13 katësh, K.2, pranë Arkivës Qendrore.

Adresa:
1) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga Ibrahim Rugova, Hotel Vila Park Numër Pasurie 4/136-B, Zona Kadastrale Nr.8270.
2) Tiranë, Ambjentet e pronës Nr.4 me emërtimin Reparti Ushtarak Nr.4030, Rruga Myslym Keta
3) Tiranë, Kashar, YRSHEK, Rruga 28 Nëntori, Nr. 3, Yrshek, Kashar

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.12.2019
Akti I themelimit dhe statuti
Kontrate shitje 15.12.2009
Kontrate shitje 15.01.2010
Kontrate shitje 12.04.2010
Vendimi pushimi I urdhrit te ekzekutimit 01.11.2010
Urdher per venien e sekuestros konservative 04.05.2011
Urdher per venien e sekuestros konservative 24.04.2012
Kerkese per heqjen e mases se sekuestros 13.07.2012
Urdher per venien e sekuestros konservative 28.08.2012
Kontrate shiblerje e aksioneve 11.02.2013
Urdher per venien e sekuestros konservative 12.02.2014
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 25.08.2015
Urdher per venien e sekuestros konservative 05.01.2017
Urdher per heqjen e sekuestros 07.02.2019
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
Dokumenta Financiare: VKM Nr. 183, datë 09.03.2016 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese per Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -84 523 137,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -75 860 369,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 53 064 312,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -28 347 232,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -14 643 460,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 750 242,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:71 190 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:93 773 767,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:229 270 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:37 549 492,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 29 794 334,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 7 137 363,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala