Skip to content

INTRACOM TELECOM ALBANIA (Ish INTRALBAN KONSTRUKSIONE TE VEPRAVE TEKNIKE)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-28 12:17:11
JSON

NIPT: K12006001H
Administrator: Georgios Blekas
Objekti i Veprimtarisë: a) Studimi, projektimi, zbatimi dhe vënia në funksionim brenda dhe jashtë vendit, te veprave teknike të çdo natyre qofshin, publike të personave juridik publik dhe privat, organizmave dhe privateve, dhe veçanërisht veprave teknike që u përkasin projekteve të papërfunduara ose të kompletuara si dhe dhënia e shërbimeve të Konsulencës teknike në tema të përgatitjes të çdo lloje studimi teknik, ekonomik dhe tekniko-ekonomike të cfardolloje kombinimi si më poshtë. Rrjete të telekomunikacionit, rrjete transmetimi si dhe rrjete të telefonisë se lëvizshme të formës celulare ose të çdo forme tjetër; Sisteme dhe rrjete informatike;Vepra industriale dhe energjitike të çdo natyre;Konstruksione metalike të çdo natyre, Pajisje elektrike;Pajisje Elektronike;Pajisje Mekanike; Vepra të Gazit Natyrore; Pajisje ndërtesash, vepra dheu dhe vepra të tjera në kompetence të inxhinierit të ndërtimit. b) Supervizim i zbatimit të veprave të përmendura në paragrafin (a) brenda dhe jashtë vendit. c) Importimi dhe/ose eksportimi dhe/ose tregtimi dhe/ose industrializimi dhe/ose transportimi i mjeteve teknike të çdo natyre, te pajisjeve, te materialeve, si dhe të materialeve të konsumit dhe të pjesëve të këmbimit që kane lidhje me veprat që përmenden me larte në paragrafin (a) brenda dhe jashtë vendit. d) të gjitha punimet përkatëse të mësipërme të instalimit të mirëmbajtjes të mbështetjes etj si dhe shërbime të tjera. e) Pjesëmarrja në tender të çdo natyre, publike, te personave juridik publik dhe privat dhe të organizmave me qellim marrjen përsipër të veprave të mësipërme ose si ndërmjetës ose si sipërmarrës. f) Përgatitja e studimeve dhe prodhimi i materialeve të dhe programeve për sisteme të reja telekomunikacioni, për zbatime të reja të shërbimeve në deget e telekomunikacionit dhe informatikës. g) Grumbullimi, përpunimi, regjistrimi dhe ruajtja e fakteve dhe informacioneve të çdo natyre(si ekonomike, teknike, shkencore, intelektuale etj) dhe vënia e tyre në dispozicion të te treteve me qellim fitimi. h) krijimin dhe përdorimin e impianteve industriale për prodhimin e të gjitha tipave të materialeve elektronike dhe elektro-mekanike, prodhimin e software-ve dhe sistemeve elektronike shume-qëllimesh: i) Tregtimin e të gjitha tipat e materialeve elektronike dhe elektromekanike, software-ve dhe sistemeve elektronike të prodhimeve të veta ose të importuara. j) Përfaqësim të shoqërive të huaja ose vendase, që kane aktivitete të ngjashme ose që kane lidhje me Kompaninë: Ndërmjetësim për lidhjen e kontratave të biznesit me palët e treta. k) Studim, projektim dhe zbatim të te gjitha llojeve të punimeve inxhinierike, software, telekomunikim dhe/ose të dhëna rrjetesh transmetuese, ndërtesa, instalime elektrike dhe mekanike dhe punime për Shtetin, Ente të ndryshme publike dhe private, Përdorues publik dhe çdo Organizate, Korporate Publike dhe individë në përgjithësi; blerje dhe import të materialeve për zbatimin e punëve të mësipërme; l) Mbikëqyrje zbatimi të punëve të mësipërme, duke përfshirë punimet civile, elektrike dhe mekanike; m) Përpunimin e studimeve dhe prodhimin e materialeve dhe software-ve për sistemet e reja të telekomunikacionit; aplikime të reja dhe shërbimet në fushën e telekomunikacionit dhe teknologjisë informatike; n) Mbledhjen, përpunimin, regjistrimin dhe mbajtjen e të dhënave dhe informacioneve të te gjitha llojeve (p. sh. financiare, shkencore, politike, teknike, intelektuale) dhe për fitim shitjen e tyre palëve të treta; o) Pjesëmarrjen në tendera të te gjitha llojeve, të zhvilluara nga Shteti, Entitete Ligjore publike ose private, Përdoruesve Publik dhe çdo Organizate, Korporate Publike dhe individësh në përgjithësi me qëllimin për të marre përsipër punimet e mësipërme si kontraktor ashtu edhe si nen-kontraktor ; p) Studimin, projektimi dhe zbatimin e të gjitha tipave të software-ve, sistemeve elektronike shume-qëllimesh, materialeve elektronike dhe elektromekanike, telekomunikimit ose rrjeteve të transmetimit të te dhënave për BE, Shteteve të huaja, Entiteteve ligjore të huaja publike dhe private, Përdoruesve Publik ose Korporatave dhe individëve të huaj; blerjen dhe importin e materialeve për zbatimin e punimeve të mësipërme; q)Pjesëmarrjen në tendera të te gjitha llojeve, të zhvilluara nga BE, Shtete të huaja, Entitete Ligjore publike ose private të huaja, Përdoruesve Publik të huaj ose çdo Organizate, Korporate Publike dhe individësh në përgjithësi me qëllimin për të marre përsipër punimet e mësipërme si kontraktor ashtu edhe si nen-kontraktor ; r) Çdo pjesëmarrje ose bashkëpunim i kompanisë, duke përdorur fondet e saja, me korporata ose kompani të tjera të çdo lloj forme ligjore, ekzistuese tani ose në të ardhmen, brenda ose jashtë Shqipërisë, angazhuar në fushat e zhvillimit, prodhimit dhe/ose përdorimit të sistemeve elektronike shumëqëllimshe, software-ve, shërbimeve dhe rrjeteve të telekomunikacionit, pasqyrimin dhe rrjeteve transferuese të te dhënave, ose në lidhje me objektiva të njëjte ose të ngjashëm;
Emërtime të tjera Tregtare: INTRACOM TELECOM ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 19/07/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 116 394 000,00
Numri i pjesëve: 38 798
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: INTRACOM S.A –SHOQERI ANONIME E ZGJIDHJEVE TE TELEKOMUNIKACIONIT, me titull dallues “INTRACOM TELECOM” eshte nje shoqeri anonime qe ndodhet ne Peania te Attikis, ne Km 19.5 te Rruges se Re Peania-Markopoulo, me kod fiskal 094157119 Dega Tatim Taksa FABE Athine, e perfaqesuar ligjerisht nga Z. Alexandro Stergio N. Mano.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Anastasios Dimopoulos, Georgios Roussos, SOTIRIOS KOUKIAS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova, Pallati "Sky Tower", Kati i trete.

Adresa:
Tirane, Kashar, AUTOSTRADA TR - DR KM5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 28.10.2021
Akti i themelimit
Kontrate per shitje aksionesh date 05.06.2006
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 42 535 933,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 20 902 284,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 40 443 575,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 43 753 313,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 65 055 629,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 112 546 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 108 976 397,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 120 307 565,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 97 535 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:359 392 972,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:341 161 049,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:430 730 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:453 186 019,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:453 186 019,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:453 186 019,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 576 641 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 465 771 536,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 830 260 548,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala