Skip to content

INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP (Ish INTERSIG)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-30 13:25:58
JSON

NIPT: K12201002T
Administrator: Fitnete Sulaj (Anetar Bordi i shoqerise), Fatmir Berdica (Anetar Bordi i shoqerise), Gentian Sula (Drejtor i pergjithshem i shoqerise)
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i Shoqerise eshte kryerja e veprimtarive te sigurimit dhe risigurimit te jo-jetes ne perputhje me legjislacionin shqiptar per veprimtarine e sigurimit. Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari ndihmese ose ushtroje çdo aktivitet tjeter i cili konsiderohet i dobishem ose i nevojshem per arritjen e qellimit te Shoqerise. Shoqeria mund te ushtroje te gjitha aktivitetet e percaktuara ne kete nen brenda territorit te Republikes se Shqiperise si dhe jashte saj. Ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe ne menyre qe te realizoje qellimet e mesiperme, Shoqeria mundet qe nejmenyre specifike: te kryeje cdo transaksion qe lidhet me pasurite e iuajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo veprimtari financiare, qiradhenie ose hipotekimit e cila mund te konsiderohet e dobishme ose e nevojshme per permbushjen e qellimit te Shoqerise. te bashkepunoje dhe/ose te bleje ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte interesa ne shoqeri, agjenci, apo ndermarrje te tjera, pavaresisht objektit te / veprimtarise se ketyre te fundit si edhe te marre pjese ne joint ventures apo te nenshkruaje marreveshje te ngjashme me shoqeri te tjera qe kane objekt te njejte apo te ngjashem.
Emërtime të tjera Tregtare: INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 23/06/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Austri, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 417 470 880,00
Numri i pjesëve: 122 800
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Vienna Insurance Group AG Winer Versicherung Gruppe (VIG) eshte nje shoqeri e themeluar dhe qe ushtron aktivitetin e saj ne perputhje me ligjet e Austrise, me seli ne adresen 1010 Wein, Schottenring 30, Austri (Sipas Njoftim per ndryshimet ne listen e aksionareve te shoqerise Intersig sh.a”, drejtuar QKB, date 11.10.2011)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: VIG SERVICES SHQIPERI, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 22/12/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12426002N, me adrese ne Tirane, Rruga Rruga Dritan Hoxha, nr. 39/1, me administrator Ilir Elmazi. Ortake te shoqerise jane: INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP (50%) dhe SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP (50%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.09.2021)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: 2 M/1 F
Anëtarë Bordi: Christoph Rath, Michael Hack, Peter Hofinger
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Shoqeri sigurimi jo - jete -
Çështje Ligjore: I. Me date 27.06.2017, me ane te Urdhërit Nr.601 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 9511 Prot., date 28.06.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"E.G BAILIFF SERVICE", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e pales debitore INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP Sha me NIPT K12201002T, me administrator Znj. Fitnete Sulaj per ekzekutimin e Titulli Ekzekutiv, Vendim Gjyqesor nr. 3756/1213 Akti, date 31.03.2016 te Gjykates se Apelit Tirane.

II. Me date 08.09.2021, me ane te urdhrit Nr. 9130 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11419 Prot date 09.096.2021 lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G Bailiff Service, u urdherua heqja e masës së sekuestros mbi kuotat apo aksionet që zotëron pala debitore Shoqëria “INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP” sha me Nipt K12201002T, të vendosur nga ana jonë për ekzekutimi e Titullit Ekzekutiv Vendim gjyqësor Nr. 3756/1213 Akti datë 31.03.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Ismail Qemali,Ndërtesa Samos Tower,Kati 2,P.O Box 8292

Adresa:
Fier, Pika Nr.3, prane kolaudimit te mjeteve , Lagjja 1 Maj.
Berat, Lagjja Barrikade, Rruga Antipatrea, Zyra Qendrore Terminal-Berat, kati i pare , godina nr.4
Vlore, Drejtoria e Deges, Lagja Lef Sallata, Rruga Hasan Kushta
Kukes, Drejtoria e Deges, Agjencia e Udhetareve
Lezhe, Lac, Dega Laç, Prane KSHA
Durres, Pika e shitjes nr.3, Shkozet, prane Kolaudimit
Elbasan, Lagjia 5 Maji, Kolaudimi i Mjeteve, Elbasan
Tirane, Kamez, Bulevardi Blu, Ndertesa Nr.102, 4 Zona Kadastrale Nr.2066
Gjirokaster, Lagjia. 18-Shtatori, Rruga Nacionale Ura e Lumit, kati i 1
Vlore, Pika e shitjes nr.1, Lagja 1 Maji, prane kolaudimit
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga "Muhamet Gjollesha", Godina 13, Hyrja 2, Apartamenti 8
Lezhe, Lagjja Beslidhja Prane Kryqezimit, Lezhe
Tirane, Rruga e Dibres, Lagjja Ismail Efendi, 277/1
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga e Barrikadave, Pall. 218, Kati 1, Tiranë.
Elbasan, Drejtoria e Deges Elbasan,Bulevardi Qemal Stafa,prane Stadiumit
Fier, Lagjja 1 Maji, perballe Godines te Shendetit Paresor
Vlore, Sarande, Lagjja nr 1, rruga Telat Noga, godina nr 6, kati 2
Fier, Dushk, Bashkia Lushnje, Komuna Dushk, Prane Stacionit te Trenit, godine nje-kateshe
Korce, Pogradec, Lagjja Nr.3, Rruga Naim Frasheri, Godine 2 kateshe nr.15
Durres, Lagjja nr. 4, rruga Egnatia, pallati nr. 147
Fier, Lushnje, Drejtoria e Deges, Lagja Kongresi i Lushnjes, Pallati 157
Shkoder, Bulevardi Zogu i Pare, Godina nr.3, Zona Kadastrale 2/603
Korce, Pogradec, Rruga ''Reshit Çollaku'', Lagjja Nr.2, Nr.Pasurie 4/21+2-1, Zona Kadastrale 8582.
Korce, Bulevardi "Republika", Lagjia Nr. 1, Nr. 22.

Faqja Web:
www.intersig.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 30.09.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kerkese per regjistrimin e kalimit te aksioneve date 01.11.2011
Procesverbal i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 28.12.2011
Marreveshje per blerjen e aksioneve date 19.05.2014
Raport per zmadhimin e kapitalit (tetor 2007)
Kontrata per shitjen e aksioneve, date 12.12.2007
Kontrate per shitjen e aksioneve date 14.01.2008
Kontrate dhurimi aksionesh 24.12.2008
Vendim i asamblese se aksionereve per zmadhimin e kapitalit date 13.12.2008
Kontrate shitje aksionesh 09.02.2011
Kontrata per shitjen e pjeseve te kapitalit date 20.04.2006
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 13.12.2008
Vendim per miratimin e transferimit te aksioneve nepermjet dhurimit, date 16.09.2008
Njoftim per ndryshimet ne listen e aksionereve te shoqerise Intersig sh.a date 22.12.2011
Njoftim per ndryshime ne listen e aksionereve te shoqerise Intersig sh.a, date 11.10.2011
Vendim i asamblese se aksionareve per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 21.07.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 108 658 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 103 832 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 93 308 154,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 83 962 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 55 469 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 74 500 039,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -44 617 648,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -135 921 956,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 125 689 028,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 216 013 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 351 414 015,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 351 420 762,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:844 274 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:863 395 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:677 593 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 517 034 761,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 398 028 790,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 611 076 894,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala