Skip to content

B.B.F.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-16 09:38:25
JSON

NIPT: K21514004Q
Administrator: Fejzo Subashi
Objekti i Veprimtarisë: Media vizive TV, Radio, Spektakle koncerte, prodhim shumefishim, shperndarje audiovideo, botim revista gazeta.Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi do te kryeje cdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape dhe veprimtari te reja te krijoje sipermarrje te tjera, ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera brenda dhe jashte vendit pa cenuar objektin kryesor te shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: B.B.F.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/05/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Enkeleda Kalivaçi; Afërdita Ferko; Gëzim Pjetraj; Flamur Kalivaçi; Blendi Kalivaçi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 11.04.2011, me ane te depozimit te Vendimit te Gjykates se Larte Nr.00-2011-313 me objekt pavlefshmerine dhe anullimin e vendimeve te Keshillit Mbikeqyres te Shoqerise B.B.F sh.a nga numri 1 deri ne numrin 11 te dates 25.09.2006, me te cilin eshte vendosur mospranimi i rekursit te paraqitur nga pala e paditur Shoqeria B.B.F sh.a kunder vendimit nr.975, date 20.05.2008 te Gjykates se Apelit Tirane.

II. Me date 11.02.2020, me ane te vendimit Nr.108 te Gjykates se Apelit Tirane, u vendos konsatatimi i pavlefshem i vendimit nr.7245 date 07.09.2017, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, duke vendosur konstatimin e pavlefshem te vendimit nr.22 me nr.40 prot., date 16.07.2015 te Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve te shoqerise B.B.F sha, duke urdheruar fshirjen e regjistrimeve te bera ne baze te atij vendimi ne QKB.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajes, Ish Parku i Autobuzave, Condor Center Njesia 312, Kati i dyte teknik.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 04.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Gjykates se Larte date 11.04.2011
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 15.10.2015
Vendim i Gjykates se Apelit date 11.02.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -4 246 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 616 402,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 048 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 731 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 900 042,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 771 259,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 346 706,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:15 683 858,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:25 421 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:23 160 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:23 714 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:23 237 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:20 456 375,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 18 444 493,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli