Skip to content

Gjergj Buça
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-21 08:04:38
JSON

NIPT: K31331547R
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti, transport, përpunim lëndë drusore, prodhime me origjinë pyjore. Shërbime të ekspertizës dhe çertifikimit. Shërbime profesionale për studime e aplikime profesionale në pyje dhe kullota. Shërbime profesionale për projektime. Shërbime profesionale për zbatime. Lavanderi, pastrim kimik. Pastrim i ambjenteve private dhe publike. Shërbim higjeno - sanitare ( larje fasadash, dyshemesh, ambjente publike dhe jo publike). Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtje dhe gjelbërimin e hapësirave të gjelbërta, pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe zyra, ndërtesa. Shërbim, pastrim kimik, lavanteri, etj. Shit blerje pellet. Tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem , industrise, produkte bujqesore, materiale ndertimi, pesticide, paisje elektronike, konfeksione, rrobapune te te gjitha llojeve, veshje e paisje kundra zjarrit, kepuce , etj. Import - Eksport. Tregtim me pakice te karburanteve, te gazit te lengshem, dhe vajrave lufbrifikant. Hapje bar - bufe, restorant, parukeri, sallon mode, qender estetike, fitness, servis, lavazh, motel, agjensi turistike, agjensi imobiliare. Transport te mallrave dhe udhetareve brenada dhe jashtevendit. Tregtim me shumice e pakice te prodkteve me origjine shtazore per njerez. Ne fushen e import ekportit dhe tregtim me shumice dhe pakice te materiale dhe paisjeve elektrike, elektronike, elektroshtepiake, kompjutera, servis dhe paisje te ngashme. Prodhim perpunim e shperndarje me shumice e ushqimeve. Prodhim dhe tregtim e shumice e pakice te te gjitha llojeve te bukes etj. Prodhim dhe tregtim me shumice e pakice te te gjitha llojeve te ushqimeve. Tregetim te te gjitha llojeve te automjeteve perfshire dhe ato me tonazhit te rende. Studime projektime, hartim planesh menaxhim pyjesh, zbatim te puneve pyjore. Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te pastrimit, dezinfektimit, detergjenteve te ndryshem. Furnizimi, pergatitja, servimi. Rikonstruksion dhe ndertime te objekteve private dhe publike, kapanone, restorante, hotele, resorte, rruge, ura, kanalizime, asfaltime hidroizolime etj. Tregti me shumice dhe pakice te artikujve kancelarik, e paisje te ndryshme, tonerave, lodrave etj. Tregti letre dhe shtypshkrimesh te formave dhe llojeve te ndryshme. Prodhim dhe tregtim me shumice e pakice te te gjitha llojeve te izolimeve, hidroizolimeve, hidrosanitareve etj. Prodhim shitblerje traversa hekurudhore druri dhe betoni me gjithe aksesoret. Prodhim dhe vendosje te sinjalistikes rrugore.
Emërtime të tjera Tregtare: Che
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 31.01.2003
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durres, Lagjja nr.14, Hyrja e Autostrades Durres - Tirane, km1, Kamion MERCEDES BENZ me targe AA 484 GA
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës URA DAJLANIT

Adresa:
Durres, Lagjja nr.14, Hyrja e Autostrades Durres - Tirane, km1, magazine me nr pasurie 5/591, dhe zone kadastrale 8515

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 947 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 914 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 647 092,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 892 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 497 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 589 069,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 532 708,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -462 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 026 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:22 757 007,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:24 183 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:23 885 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:36 691 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:19 395 881,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:13 736 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 630 067,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 13 046 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 15 225 784,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala