Skip to content

GEO CONSULTING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-08 13:16:39
JSON

NIPT: K31421004D
Administrator: Edmond Lekaj
Objekti i Veprimtarisë: Konsulence teknike, sherbime, projektim e zbatim, revizion dhe tregtim ne fushat, punime topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike, pasurite e paluajtshme. Real Estate ( Agjensi Imobiliare, Shit-Blerje, Qera per Pasuri te Paluajtshme). Vlersim Pasurie per Toke dhe Ndertesa. Akte Ekspertimi per Gjykate. Prodhim bujqesor blegtoral, grumbullim prodhimi bujqesor dhe blegtoral dhe veprimtari agroperpunuese. Prodhim programesh kompjuterike ne fushat e punimeve topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike (WEB-GIS), etj. Shërbime ne fushën e teknologjisë se informacionit dhe komunikimit (TIK). Konsulence dhe menaxhim projektesh. Shërbime auditimi te sistemeve, hostim infrastukture dhe software, hostim i bazës se te dhënave, hedhje dhe përpunim te dhënash. Produkte 2 dhe shërbime për administrimin e faturave, adresave, taksave dhe tarifave. Produkte dhe shërbime për administrimin e aseteve, për administrimin e ndërmarrjeve ujësjellës kanalizime, plane urbanistike, projektime Masterplane-Studime e plane rajonale Urbanistike, plane rregulluese te përgjithshme si dhe studime pjesore Urbanistike, administrimin e ndërmarrjeve te prodhimit dhe shpërndarjes se energjisë elektrike, administrim te projekteve te financuara nga donatoret. Projektim, zhvillim, implementim, testim, trajnim dhe mirëmbajtje te platformave(Web, Desktop, Mobile) dhe sistemeve software e hardware qe përfshihen ne aktivitete ICT, ne te gjitha fushat e aktivitetit te biznesit, ne fushën e edukimit dhe te zgjidhjeve interaktive multimodale ne fushat e biznesit financiar e bankar, ne atë te shërbimeve te sigurimit te jetës, shëndetit etj. Shërbim profesional, nëpërmjet konsulences si: alarme, kundërzjarr, GPS personal dhe për automjete, tabela sigurimi, zgjidhje për një kontroll ne kohe reale duke mundësuar lehtësimin e patrullimit te aktiviteteve kontrolluese dhe monitoruese, projektim sinjalistike rrugore. Dizenjim grafik, animacion, modelim, renderizim, zhvillim dhe mirëmbajtje e faqeve web. Krijim i hartave turistike dixhitale dhe manuale.Sisteme monitorimi video.Shpërndarjen e produkteve të porositura.Import – Export i te gjitha llojeve te mallrave e produkteve industriale, ushqimore, bujqësore, blektorale, makinerive, materialeve te ndërtimit, paisje elektroshtepiake, paisje te telekomunikacionit, informatikës, elektonikes, rrjetave kompjuterike, telefonisë, paisjeve te fuqisë, kamerave, sistemeve video dhe audio, makineri e pajisje etj.Përfaqësimin tregtar dhe ndërmjetësimin në shitjen e produkteve te gjitha llojeve(industriale, bujqësore, etj) dhe formave.Import eksport dhe tregtimin e mallrave te ndryshme te konsumit te gjere, me shumice e pakice, si dhe çdo aktivitet tjetër qe nuk bie ndesh me sa me sipër dhe konsiderohet i leverdishëm për shoqërinë.Me vendim te ortakeve te shoqërisë ajo mund te marre pjese ne veprimtari bashkëpunuese (joint venture) me shoqëri te tjera vendase apo te huaja për realizmin e projekteve te veçanta ne fushën e shërbimeve dhe ne fusha te tjera biznesi. Hartim planesh per mbareshtrim te fondeve pyjore dhe kullosore. Sherbime te ekspertizave profesionale lidhur me pyje dhe kullotave.
Emërtime të tjera Tregtare: GEO CONSULTING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/09/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Reshit Çollaku, Pallati 23/1, Shk. 1, Ap. 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash 14.11.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Kontrate Dhurimi Kuotash date 24.05.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 277 024,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 601 697,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 052 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 207 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 111 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 448 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 20 977 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 623 699,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 166 871,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 23 449 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:20 115 672,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:11 210 172,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:25 409 272,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:17 870 278,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:16 084 440,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:51 271 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:62 463 648,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 16 931 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 22 731 684,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 40 334 076,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja