Skip to content

BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-10 13:32:34
JSON

NIPT: K31608802W
Administrator: DELOITTE ALBANIA SH.P.K (në cilësinë e likuidatorit)
Objekti i Veprimtarisë: Të gjitha format e kredi dhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare. Qiratë financiare. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit, çeqet bankare dhe kartat e pagesës. Ofrimin e garancive. Tregtim për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe një këmbim valutor, në treg të vet organizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë; Instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave etj.); këmbim valutor; Instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen. Ofrimin e shërbimit të kasave të sigurimit. Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në pikat 2 deri në 6 më sipër; Veprimtari financiare sipas ligjit.
Emërtime të tjera Tregtare: BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 03.06.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kuvajt
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 553 742 768,00
Numri i pjesëve: 16 619
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Anëtarë Bordi: Ahmed Aly Samy, Hesham Taher Kamel Eissa, Tarek Youssry Hafez Hamdy, Ahmed Sharawi, Sherin Kamel
Të punësuar: Në 31 dhjetor 2017 Banka kishte 24 punonjës
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 10.04.2019, asambleja e përgjithshme e Banka e Kreditit të Shqipërisë sha vendosi të miratojë fillimin e procedurës së likuidimit vullnetar të shoqërisë dhe emëroi Deloitte Albania Shpk të përfaqësuar nga Z. Olindo Shehu, në cilësinë e likuidatorit të shoqërisë.

II. Më datë 02.05.2019, me anë të “Prokurës së Posaçme”, me nr. rep 630 e kol. 275, administratori Olindo Shehu i shoqërisë DELOITTE ALBANIA SH.P.K (likuiduesi) emëron si përfaqësues Gerhard Teli, për të ndjekur procedurat e likuidimit të shoqërisë “BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË” sh.a, me tagra të të përcaktuara saktësisht në këtë prokurë.

III.Me date 23.10.2020, me vendim te asamblese se aksionareve, u miratua raporti i likuidimit dhe pasqyrat financiare te mbylljes se procedures se likuidimit te Bankes se Kreditit te Shqiperise, pergatitur nga likuiduesi (Deloitte Albania). Ne kete menyre, shoqeria c’regjistrohet nga regjistri tregtar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr.1, poshtë Fakultetit Gjeologji-Miniera

Faqja Web:
http://www.creditbankofalbania.al/index.php/sq/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti i themelimit te Bankes se Kreditit te Shqiperise
Statuti I Bankes se Kreditit te Shqiperise
Vendimi i asamblese per transferimin e aksioneve me ane te akteve te trashegimise 07.01.2016
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 02.05.2018
Certifikate trashegimie 05.05.2011
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.09.2022
Vendim i asamblese se aksionareve per miratimin e raportit te likuidimit 23.10.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -55 252 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -92 912 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -280 733 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -37 695 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 62 601 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 97 203 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -114 049 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -108 385 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 874 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 354 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:13 240 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:47 173 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:151 146 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 180 467 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: -31 603 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 124 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja