Skip to content

Kristina Beqirllari
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-17 13:40:32
JSON

NIPT: K34406004D
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim artikuj industial etj.Tregti bombula gazi. Importeksport dru zjarri, lende drusore, qymyr, pellet dhe kaldaja per ngrohje.
Emërtime të tjera Tregtare: Kristina Beqirllari
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 06/08/2003
Rrethi: Korçe
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Urdherit te lëshuar me date 11.01.2016, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi aktivet qe zoteron debitori Kristina Beqirllari, me NUIS K34406004D.Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte.

II. Sipas Urdherit te lëshuar me date 10.04.2017, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e subjektit Kristina Beqirllari, pajisur me NUIS (NIPT) – K34406004D, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne Regjistrin Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

III.Me date 01.10.2016, eshte lëshuar kerkesa nga Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, ku është kërkuar: vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “Kristina Beqirllari”, pajisur me NUIS (NIPT) K34406004D, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

IV.Me date 04.10.2016, eshte leshuar urdheri nga Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, ku është urdhëruar: Vendosja e mases se sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit “Kristina Beqirllari”person fizik me NUIS(NIPT)- K34406004D, pasi tatimpaguesi nuk ka paguar detyrimin ne afatin e caktuar.

V.Me date 11.10.2017, eshte ndryshuar statusi i subjektit nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçe, Lagjia 9, Rruga Midhi Kostani, Nr.3, Korce.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.12.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 017 669,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 489 078,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 474 974,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 571 710,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 15 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -514 392,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 61 712,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 964 781,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:19 617 124,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:19 640 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 27 086 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 103 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 7 610 637,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 7 138 258,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : L.Kanani