Skip to content

Ton Kala (Ish NIKO ZIU)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-12-04 10:59:34
JSON

NIPT: K36309813U
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Transport rrugor mallrash brenda vendit e nderkombetar per te trete e me qera. Prodhim buke, tregti me pakice te artikujve ushqimore. Prodhim , perpunim, amballazhim, etiketim, shperndarje e ushqimeve per njerez (prodhim brumi, embelsira).Ne fushen e ndertimimeve civile, industrale,turistike, buqesore etj. Kompletimi dhe instalimet e nevojshme per to, rikonstruksione dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash, ndertim rrugesh, autostrada, mbikalime, hekurudha, vepra arti rrugore, punime hidroteknike, ujesjellsa e kanalizime, gazsjellsa, vepra kullimi e vaditje, punime restaurimi, punime per prishjen e ndertimeve, impjante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri mirembajtja e tyre. punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese, barrier dhe mbrojtje rrugore. Punime karpenterie, punime sherbime te sistemit komunal, punime mirembajtje, prodhim elementesh parafabrikate e beton arme, mirembajtje dhe zhvillim dekori, punime gjeodezike ne objekte inxhinerike, punime speciale gjeodezike, rilevime topografike etj. Import eksport me pakice dhe shumice te mallrave te ndryshme te lendeve te para te ndertimit dhe ngritje pike sevisi te automjeteve dhe lavazhe automjetesh. Sherbime te konsulences inxhinerike ne fushe e mbikqyrjes se zbatimi te punimeve-kolaudim te zbatimit te punimeve. Blerje me shumise e pakice te pjeseve te kembimit per automjeteve te te gjithave llojeve te siguruara brenda e jashte vendit. Veprimtari ne fushen e ndertimit te banesave , shkollave, kopshteve, rrugeve te 2 komunikacionit.Shfrytezim te lendeve drusore, blerjen, perpunimin dhe shitjen e saj. Tregtim me shumice dhe pakice i materialeve te pastrimit, dezinfektimit, detergjenteve te ndryshem. Rikonstruksion, ndertim i objekteve private dhe publike, restorante, hotele, resorte, rruge, ura, kanalizime, asfaltime, hidroizolime etj... Tregtim me shumice dhe pakice i artikujve kancelarike.
Emërtime të tjera Tregtare: MENESO TRANSPORT
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 01/01/2003
Rrethi: Gramsh
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Gramsh, Lagjia Holta, rruga 10 korriku, ndertese private, zona kadastrale nr 1842 me nr. pasurie 7/365

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 04.12.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 681 834,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 856 767,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 912 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 425 776,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 682 038,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -533 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 416 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 33 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:53 613 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:35 316 363,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:33 097 736,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:26 082 642,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:18 060 892,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 913 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 429 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 161 856,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala