Skip to content

GEZIM SINO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-08-02 14:19:12
JSON

NIPT: K42611783G
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregetia me shumice e pakice e ushqimeve, perimeve, bulmet, mish, gaz . Prodhim, perpunim e shperndarje me shumice e ushqimve me origjine shtazore. Tregtim buke me shumice dhe me pakice.
Emërtime të tjera Tregtare: GEZIM SINO
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 20/03/2005
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Me date 29.05.2019, me ane te urdhrit Nr.717/7-0064-19 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.7601 Prot., date 29.05.2019 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit Gezim Sino person fizik me NIPT K42611783G si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave, duke ndaluar tjetersimin dhe/ ose disponimin e tyre, si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

II. Me date 11.02.2020, me ane te urdhrit Nr.292/5-0064-19 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.2138 Prot., date 13.02.2020 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”, drejtuar QKB-se, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit Gezim Sino person fizik me NIPT K42611783G si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Lagjja Blloku i Furrave, rruga nacionale Gjirokaster-Tepelene, godine 1- kateshe, nr. pasurie 11/67, zona kadastrale 8541

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 02.08.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Punuar Nga : A.Lala