Skip to content

A G I A 2004
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-22 14:51:32
JSON

NIPT: K51901009G
Administrator: Ermal Buka
Objekti i Veprimtarisë: Importimin dhe eksportimin, prodhimin, perpunimin, transformimin dhe tregtimin e mallrave dhe paisjeve te ndryshme te konsumit, paisjeve elektronike, materialeve te ndertimit dhe mallrave ushqtmore. Shoqeria ka per objekt gjithashtu edhe ndertimin, dhe shitblerjen e pasurive te paluajteshme duke u paisur me liçensat e nevojshme per kete qellim nga organet kompetente. Per keto qellime, shoqeria mund te bleje, te hyje ne marredhenie leasing dhe te marre apo te jape me qira terrene, impiante dhe uzina, mund kryeje, perveç aktiviteteve tregtare edhe aktivitete si industriale ashtu edhe bujqesore. Per kryerjen e aktivitetit te saj, Shoqeria mund te kryeje çdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajteshme dhe te paluajteshme, financiare dhe kreditore si edhe te bleje apo shese apo te marre apo jape me qera pasuri, si edhe te kete interesa apo pjesmarrje ne shoqeri, ente, konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane nje objekt te ngjashem apo funksional ne arritjen e qellimeve te Shoqerise, si dhe te ofroje garanci, fideiusione, te marre hua dhe te ofroje garanci, pasurore apo personale, ne favor te te treteve. Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: A G I A 2004
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/04/2004
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 19 700 000,00
Numri i pjesëve: 19 700
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 02.04.2013, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë, u miratua mbyllja e shoqërisë dhe nisja e procedurave të likuidimit dhe emërimi i likuiduesit Ermal Buka. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me datë 01.10.2013, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua raporti i likuidatorit Ermal Buka dhe Çregjistrimi i shoqërisë. Statusi i shoqërië ishte "Shoqeri ne Likuidim e Siper" u be "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane QENDRA TREGTARE UNIVERS KM 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.03.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontratë për Shitje Kuotash datë 03.02.2006
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 25.05.2007
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 19.11.2010
Vendim i Ortakut të Vetëm, Likuidim Shoqërie datë 02.04.2013
Bilanci Likujdimi i Shoqërisë
Vendim i Ortakut të Vetëm, Çregjistrim Shoqërie datë 01.10.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 879 492,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -2 019 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -4 294 637,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 355 643,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 946 936,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 265 873 046,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 45 974 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 39 855 575,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 70 901 133,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 12 321 729,00
Punuar Nga : P. Nikolli