Skip to content

KAJO SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-17 11:37:22
JSON

NIPT: K52602003C
Administrator: Shkelqim Kajo
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem ushqimore,industrial,lende te para si dhe importimi dhe eksportimi i tyre.Prodhimi,perpunimi dhe tregtimi i produkteve me karakter industrial e bujqesor importeksport.Prodhimi dhe tregtimi i artikujve te pastiçerise,artikuj te konservuar,furre buke,paketim artikuj te ndryshem,bar restorant.Sherbime ne fushen e ndertimit,montimit dhe zbatimit.Ndertimi i objekteve publike e private,rikonstruksioni e riparimi i tyre dhe ne pergjithesi te gjitha aktivitetet e sherbimet qe lidhen me fushen e ndertimit.veprimtari ne fushen e turizmit,agjensi turistike ,etj.Transport kombetar e nderkombetar i mallrave dhe udhetareve per vete e te trete.Kryerja ne pergjithesi e cdo operacioni financiar,tregtar e industrial me pasuri te paluajtshme ose te luajtshme qe mund te lidhen drejtperdrejt ose terthorazi me nje nga objektet e shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: KAJO SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/10/2004
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 118 248 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: YOUR- MARKET – KUÇOVE, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 04/04/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L47808103I, me adrese ne Berat, Kucove, Lagjja " Tafil Skendo", godine nje kateshe, nr.1, prane Stadiumit Naftetari, me administrator Dhimitraq Kuçuqi. KAJO SHPK zoteron 75% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.11.2021)

YOUR - MARKET- URE, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03/03/2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L62710001I, me adrese ne B Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore Lagjja " 18 Tetori ", sheshi Qendror, pallati 9 - katesh nr.12, kati i pare, me administrator Gazmend Hyskaj. KAJO SHPK zoteron 40% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.11.2021)

YOUR - MARKET - ÇLIRIM, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14/10/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L53421001J, me adrese ne Berat, Lagjja " Çlirim ", rruge e Re, godine nje kateshe, zona kadastrale nr.8501, me numer pasurie 10/286, me administrator Artur Kajo. KAJO SHPK zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.11.2021)

Your - Market - Lushnje, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13/03/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L73923401O, me adrese ne Fier, Lushnje, Pallati Polifunksional katesh, prane kishes, lagjja " Kongresi i Lushnjes ", rruga " Papa Ilia Zegali ", kati perdhe, me numer pasurie 10/286, me likuidator Dhimitraq Kuçuqi. Shoqeria eshte e c’regjistruar ne QKB. KAJO SHPK zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.11.2021)

Kajo-Dress-Center, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12/04/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L82823002R, me adrese ne Berat, Poshnje POSHNJE Lagjja" Qëndër", rruga Antipatrea, godinë tre katëshe, zona kadastrale 3032, me numër pasurie 374/23, kati i parë, me administrator Vladimir Kajo. KAJO SHPK zoteron 46.67% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.11.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Me date 19.09.2018, me ane te Kontrates per Vendosjen e Barres Siguruese Nr. 2212 Rep., dhe Nr.1735 Kol. lidhur nepermjet barredhenesit Vladimir Kajo, Shkelqim Kajo dhe barremarresit Alfa Bank Albania sha. Barredhenesit vendosin barre mbi kolateralin 100% te kuotave dhe e te drejtave lidhur me to qe z. Vladimir Kajo, z.Shkelqim Kajo zoterojnë ne shoqerine KAJO SHPK.

II. Me date 01.02.2021, me ane te Urdhrit nr. 52 Prot., nr. 398 Dosje, lëshuar nga "Zyra e Përmbarimit Privat T.M.A", u urdherua QKB te beje vendosjen e masës së sekuestros mbi kuotat e subjektit debitor KAJO SHPK me NIPT K52602003C, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe /ose disponimin e tyre dhe moskryerjen e asnjë lloj veprimi tjetër që mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

III. Me date 10.02.2021, me ane te Urdhrit Nr. 120 Prot, leshuar nga zyra e permbarimit T.M.A, u hoq masa e sekuestros konservative, te vendosur me ane te shkreses Nr. 52 Prot. date 01.02.2021 mbi te gjitha kuotat e debitorit: shoqeria KAJO SHPK, me NUIS (NIPT) K52602003C.

IV. Me date 01.02.2021, me ane te Urdhrit nr. 52 Prot., nr. 398 Dosje, lëshuar nga "Zyra e Përmbarimit Privat T.M.A", u urdherua QKB te vendose masen e sekuestros mbi kuotat e subjektit debitor KAJO SHPK me NIPT K52602003C, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe /ose disponimin e tyre dhe moskryerjen e asnjë lloj veprimi tjetër që mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar

V. Me date 10.02.2021, me ane te Urdhrit Nr. 120 Prot, leshuar nga zyra e permbarimit T.M.A, u hoq masa e sekuestros konservative, te vendosur me ane te shkreses Nr. 52 Prot. date 01.02.2021 mbi te gjitha kuotat e debitorit: shoqeria KAJO SHPK, me NUIS (NIPT) K52602003C.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat Poshnje POSHNJE Fshati Poshnje, lagjja " Qender ", rruga " Antipatrea ", godine nje kateshe nr.20, zona kadastrale nr.3032, me numer pasurie 374/23

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.11.2021
Kontrate themelimi
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 06.07.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 12.01.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e projektit te zmadhimit te kapitalit date 25.06.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 14 135 749,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 490 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 345 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 848 612,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 047 684,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 711 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 771 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 893 326,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 836 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:334 368 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:331 433 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:377 964 881,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:398 937 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:469 242 499,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:408 561 245,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 366 395 915,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 392 736 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 437 834 338,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala