Skip to content

KLODIAN BODLLI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-06 11:09:32
JSON

NIPT: K61417005R
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimin e artikujve te ndryshem si industriale, ushqimore, konfeksione, fruta perime, kozmetike, shkollore, elektronike, mobileri, trensport mallrash per vete dhe te trete,tregti fruta perime me mjetin e vet. Import-Eksport brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: KINGS FRUIT
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 16.02.2006
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Tirane, Kashar, KAMION MERCEDEZ BENZ ME TARGA AA800YF
2. Tirane, KAMION MERXEDES BENX ME TARGE AA800EE
3. Tirane, KAMIONCINA ME TARGE AB800EM
4. Tirane, KAMION TIP VOLVO ME TARGE AA800DE
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Urdherit date 09.03.2015, eshte vendosur: barra siguruese, me qëllim të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë për tatimpaguesin “Klodian Bodlli” person fizik, me NUIS – K61417005R, përfshi edhe shit-blerje aksionesh, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
II. Sipas Urdherit date 08.04.2015, eshte vendosur: lirimi nga Barra e Sigurisë mbi titujt e pronësisë, e tatimpaguesit debitor, "Klodian Bodlli", me NUIS (NIPT) – K61417005R.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres, Km.1, Tregu Agro Ushqimor, Objekti A1-6, nr.pasurie 52/8, zona kadastrale 2679

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.11.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -967 510,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -804 597,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 83 940,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:5 831 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 220 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 277 224,00
Punuar Nga : L.Kanani