Skip to content

RIZA ÇERA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-23 14:53:11
JSON

NIPT: K61611004I
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim vegla pune, materiale elektrike, paisje elektronike, makineri pune te llojeve te ndryshme. Punime ne fushen e ndertimit, duralumini, elektrike, hidraulike, izoluese dhe termoizoluese. Tregtim dhe stampime ne veshmbathje pune me logo etj. Tregtim materiale hidraulike me shumice dhe pakice, materiale higjeno-sanitare, ujesjellesa kanalizime, dhe aksesore e vegla pune te kesaj fushe veprimtarie. Tregtim material druri aksesore te kesaj natyre bojra dyliente etj. Tregtim bojrash te llojeve te ndryshme me pigmente. Tregtim aksesore ne fushen e konstruksioneve metalike. Tregti vegla pune profesionale per profesione te ndryshme ne gjithe fushen e ndertimit dhe pjese kembimi per to. Tregtim materiale industriale ne fushen e ndertimit, mirembajtjes kopshtarise, lule dekorative natyrale sisteme te vaditjes, plehra kimike. Materiale e paisje ne fushen e ngrohje ftohjes, energjise se rinovueshme dhe aksesore te tille. Materiale ndricimi dhe sinjalistike rrugore, ndricimi LED, llamba, siguresa, automate, kabuj e tela te rrymave te uleta dhe te larta. Tregtim mallra audio video dhe aksesore te tyre. Tregtim te mallrave mbi sistemet e fikjes se zjarrit, lendet dhe aksesore te tyre. Tregetim pompa elektrike mekanike te kapaciteteve te ndryshme. Tregtim aksesore e paisje ne fushen e mjekesise. Tregtim te paisjeve dhe materialeve te pastrimit. Import te mallrave ne fushen e veprimtarive te sipërcituara.
Emërtime të tjera Tregtare: RIZA ÇERA
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 08/09/2005
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Farke, Lunder, Farke - Lunder, Objekt 3 - katesh, Kati i Pare, Zona Kadastrale 2529, Pasuria Nr. 572/31

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.11.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 652 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 462 530,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 426 412,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 294 463,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 511 584,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:22 478 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:22 048 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:11 914 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 103 257,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 11 694 718,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : L.Kanani