Skip to content

ZICO (Ish ZI.CO SH.A)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-07-07 13:11:52
JSON

NIPT: K61812006M
Administrator: Trifon Murataj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport,te tregtimit me shumice e pakice te vajrave dhe lubrifikante,te naftes bruto e derivatet e saj,karburanteve (benzine,gazoil,vajguri),lende djegese (solar,mazut),bitum,vajra te djegur,vajra baze per prodhim vajrash lubrifikante.Transport i naftes bruto dhe nen produkteve te saj,ne fushen e projejktimit dhe zabtimit e ndertimeve te ndryshme civile,industriale,turisitke, bujqesore,ndertesave shumekateshe ose komplekse pallatesh.Ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice,import-eksport te mallrave industriale e ushqimore,fruta perime,telekomunikacionit dhe elektronike,prodhime bujqesore dhe blegtorale,kafshe dhe shpende te gjalla,prodhime te detit dhe atyre ushqimore ne pergjithesi etj. Ambalazhim, paketim te produkteve ushqimore, te mishit dhe nenprodukteve te tij.
Emërtime të tjera Tregtare: ZICO
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22/09/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 240 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Anastas Kriqi, Desantila Prrenjasi, Petrit Demishaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet me Targa AB 597 DJ
Tirane, Vaqarr, Automjet me targe AA 103 SU.
Tirane, Automjet me targe AA307ST
Tirane, Vaqarr, Automjet me targa AB 486 CY
Tirane, Automjet me targa AB 863 DK
Gjirokaster, AA 240 LY
Tirane, Automjet me targa AA 472 SN
Tirane, Automjet me targe AA642VX
Tirane, Automjet tip benz Kamion TR 7884M
Tirane, Automjet me targa AB533CI
Tirane, Automjet me targa AB 153 CT
Tirane, Automjet me targe AA 187 VA
Tirane, Automjet me targe AAR 019
Tirane, Automjet Benz furgon me targe AA 218 EP
Tirane, Vaqarr, AA 267 LZ
Berat, Automjet me targe BR 8720 A
Tirane, Vaqarr, Automjet me targe AA 608 CB
Tirane, Vaqarr, TR 3870 M
Tirane, Vaqarr, Automjeti AA 328 PI
Tirane, Vaqarr, Automjet me targa AB846BU
Fier, Lushnje, Automjet tip Caddy, me targa AA 510 TY
Tirane, Automjet me targa AA 947 UM
Tirane, Vaqarr, Automjet me targa AB 113 CY
Tirane, Automjet me targa AA 981 IN
Tirane, Automjet me targe AA 846 RK
Tirane, Automjet me targa AA241LY
Tirane, Vaqarr, Automjet me targa AB 793 CX
Tirane, Vaqarr, Automjet me targa AB882DB
Tirane, Vaqarr, Automjet me targa AB636DJ
Tirane, Automjet me targe AA 689 PM
Tirane, Vaqarr, Automjet me targë AA601VX
Durres, Automjet me Targa AA 718 FE
Tirane, Automjet me targa AB 285 CT
Tirane, Vaqarr, Automjet me targe ABR 604
Tirane, Automjet me targa AB814CO
Tirane, Automjet me targa AA329VL
Tirane, Automjet me Targë AA 218 EP
Berat, Automjet me targe AA 314 NT
Tirane, Automjet me targa AA 467 FB
Tirane, Automjet me targa AA 364 BB
Tirane, Vaqarr, Automjeti AA 579 OK
Durres, Fushe Kruje, Automjet me targe AA 823 SR
Tirane, Automjet me targa AB 977 DP
Tirane, Automjet me targa AB857BM
Tirane, Automjet me targe AA 291 VA
Tirane, Automjet tip Volvo, Koke Trajleri me targa AA 675 RD
Durres, Fushe Kruje, Automjet me targe AA 282 MD
Tirane, Automjet me targe AA 568 XX
Tirane, Automjet me targa AB287BM
Tirane, Vaqarr, Automjet me targa AB 782 DF
Tirane, Automjet me targe TR3483R
Tirane, Vaqarr, Automjet me targa AB536DC
Tirane, Automjet me targa AA295TU
Tirane, Vaqarr, Automjet me targa AB207CL
Tirane, Vaqarr, Automjet per transport punonjesisht me targe AA 087 MF
Tirane, Automjet me targa AB706AO
Tirane, Automjet me targa AA 894 UR
Tirane, Automjet me targa AA516DZ
Tirane, Automjet me targe AA 164 VA
Tirane, Automjet me targe AA309ST
Tirane, Vaqarr, Automjet me targa AB847BU
Tirane, Vaqarr, Automjet tip benz Kamiocine TR 4970M
Tirane, Vaqarr, Automjet me targe AA 704 HT
Fier Lushnje, Automjet tip Caddy, me targa AA 802 XE
Tirane, Automjet tip Volvo, Koke Trajleri me targa AA 126 RE
Tirane, Automjet me Targë AA 338 YG
Fier Lushnje, Automjet tip Caddy, me targa AA 6 301 VH
Tirane, Vaqarr, Automjeti me targe AA 517 DZ
Tirane, Automjet me targe AA869MR
Tirane, Automjet me targa AB961 CO
Tirane, Automjet me targa AB887BV
Tirane, Automjet me targe AA308ST
Elbasan, AA 551 FK
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
-
Çështje Ligjore: I. Me date 29.06.2015, me ane te Kontrates se Pengut Mbi Kuotat e Pjesmarrjes ne Shoqeri Nr. 2582 Rep. Nr.1391 Kol, e lidhur midis shoqërise “ZI.CO” sh.a (Kredimarres) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengdhenes/ Kredimarrës) me objekt dhenien e Aksioneve/Kuotave në favor të kredidhënësit në mënyrë të pakthyeshme bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesemarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura me to në favor të kredidhënësit, Raiffesen Bank dhe çdo aksion/kuote e re e shoqërisë ose të drejtat e lidhura me to që mund të zotërohen në të ardhme nga pengdhënësi.

II. Me date 09.07.2019, me ane te marrëveshjes siguruese Nr.3309 Rep., Nr.1376 Kol, me pale: Barrëdhënës: shoqëria tregtare “Zico”SHA dhe Z.Trifon Murataj. Barrëmarrës “ Raiffeisen Bank” SHA, u krijua një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të Barrëdhënësve, si garanci për huanë e akorduar nga “Raiffeisen Bank” SHA.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, VAQAR

Adresa:
Tirane, Kashar,Autostrada Tiranë - Durrës, Km.7, Rruga Egnatia, Nr.25, Frigoriferi, Kashar.
Vlore, Lagja "Kushtrimi", Rruga prane Shkolles Aviacionit, Pallati Ferman
Tirane, Vaqarr, Zona Kadastrale 3712, Nr. Pasurie 5/21, Vol 13, faqe 212
Fier Lushnje, Lagjja "18 Tetori", Rruga "Naim Kuçi", Tregu i Fruta-Perimeve
Lezhe, Lac, Zona Kadastrale 2364, Volumi 33, Faqe 104, Laç
Tirane, Rruga Ferit Xhajko, ne tregun ish uzina Dinamo, Njesia Nr.8, nr.pasurie 3/520, zona kadastrale 8340
Berat, Lagjja Kushtrimi, Rruga Desarat Prane Rrapit
Tirane, Rruga Gjergj Legisi, zona kadastrale 8320, vol 4, faqe 22
Lezhe, Lagjja Skenderbeg, Ambjenti me Nr.pasuria 13/100, ZK 8632
Diber, Burrel, Mat, Lagjja "Pjeter Budi", Rruga "Koke Malçi", Pallati 33, Shkalla 1, Kati 2, Ap.3 4
Tirane, Kashar,Tregu Agro Ushqimor, Kashar, me Nr objekti B - Ekzistues 1 ndodhur ne zonen kadastrale 2679 numri I pasurise 52/7
Vlore, Sarande, Lagjja Nr. 3, Rruga 8 Nentori, Pallati 60, Shk. 1, Kati 1, Ap. 1/1
Elbasan, Lagjja Çlirimi, Rruga "Naum Panxhi", prane Selvise, Vila 5 kateshe nr.59
Kukes, Lagjia 1 Kukes, Pasuria 19/19-N6, zona kadastrale 2315,vol 17, fq31
Tirane, Kashar,Tregu Agro Ushqimor, Kashar, me nr. Objekti CI-3, CI-4 ndodhur ne zonen kadastrale 2679 numri I pasurise 52/7, volum 20, fq 136.
Durres, Rruga "Vath Truja", Lagjja nr 14, Tregu i Fruta Perimeve, Boxi Nr.F-4
Berat, Lagjia Barikade, Rruga Pal Golemi, godine 3-kateshe me nr pasurie 7/177
Fier, Lushnje, Lagjja ''Pavarësia'', Lagjja ''Skënder Libohova'', Dyqani Nr.5, Pallati 167, Lushnjë
Gjirokaster, Njesia e Qeverisjes Vendore Antigone, Lagjja Arshilengo, Tregu Agroushqimor, Nr.7.
Tirane, Kashar,Tregu Agro Ushqimor, me 5 nr.objekti C2-6.1, zona kadastrale 2679, numer pasurie 52/7, volum 20, fq.136
Durres, Rruga "Vath Truja", Lagjja nr 14, ZVRPp-Durres Nr.7/1037
Diber, Peshkopi, Lagjia e Llixhave
Tirane Kamez, Rruga Berisha, ish Prone e N.R.SH 3, Kamez,
Shkoder, Tregu i fruta perimeve rrethina Dobrac.
Durres Fushe Kruje, Lagjja ''Kastrioti'', Zona Kadastrale 1664, Nr. Pasurie 2/109/1
Korce, "PAZARI"
Durres Fushe Kruje LUZ Kilometri 2, Luz

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.07.2021
Akti i themelimit
Kontrate pengu mbi kuotat e pjesemarrjes date 29.06.2015
Marreveshje siguruese mbi kuotat e pjesemarrjes date 09.07.2019
Vendimi i aksionerit te vetem per rritjen e kapitalit date 07.04.2009
Vendimi i askionarit te vetem per zmadhimin e kapitalit date 09.10.2020
Vendimi i aksionerit te vetem per zmadhimin e kapitalit date 12.11.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 105 428 737,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 73 902 213,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 48 324 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 30 205 564,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 885 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 25 753 282,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 28 825 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 22 449 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 056 846 734,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 412 643 696,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 597 039 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 864 161 851,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 669 270 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 753 536 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 509 675 086,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 695 158 042,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala