Skip to content

SHA. NPV (e perthithur nga J61827055V)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-04-17 14:59:56
JSON

NIPT: K71309502E
Administrator: Gëzim Çulaj
Objekti i Veprimtarisë: Dhënie me qira e ambienteve dhe prodhim, tregtim konfeksione, shoqëria brenda caqeve të parashikuara në legjislacionin në fuqi do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, kjo përfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive të reja, krijimin e sipërmarrjeve të tjera dhe pjesëmarrje të tjera si brenda ashtu dhe jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: SHA. NPV
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/06/1996
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 73 893 000,00
Numri i pjesëve: 73 893
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Doris Andoni; Mimoza Kurti; Alketa Braçe (Kryetar)
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Krijimi i shoqërisë:
Në datë 21.12.2006: Në bazë të Urdhrit të asksionarit Nr.435 datë 13.06.2006, Nr.776 datë 01.11.2006, është miratuar bashkimi i Shoqërisë “NPV NR.3” Durrës me Shoqërinë “NPV NR.4” Durrës, dhe krijimi i shoqërisë SHA NPV Durrës.

II-Bashkimi me Perthithje:
01.Ne date 15.07.2020: Ne baze te Vendimeve te Asamblese Nr.112-117 Date 05.12.2019 eshte vendosur nisja e procedurave te Bashkimit me Perthithje te shoqerive ND/JA e Kripes Sh.a, Albturist Sh.a, Prodhim Kabllo Shkoder Sh.a, Aeroporti Nene Tereza Sh.a, NPV Sh.a dhe Elber Shpk nga shoqeria perthithese “Prodhim Mobilje” Sh.a.
02.Ne date 07.10.2020: Ne baze te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme Nr.106 date 02.09.2020 eshte miratuar marreveshja e e Bashkimit me Perthithje te shoqerive ND/JA e Kripes Sh.a, Albturist Sh.a, Prodhim Kabllo Shkoder Sh.a, Aeroporti Nene Tereza Sh.a, NPV Sh.a dhe Elber Shpk (shoqerite e perthithura) nga Prodhim Mobilje Sh.a (shoqeria perthithes). Me miratim e marreveshjes, shoqeria Sh.a NPV ka kaluar nga statusi Aktiv ne Ç’regjistruar ndersa shoqeria perthithese Prodhim Mobilje Sh.a ka zmadhuar kapitalin Themeltar nga vlera 1.351.387.000 Leke ne vleren 22.474.440.565 Leke si rezultat i perthithjes (kapital themeltar te shoqerive perthithese). Kapitali themeltar i shoqerise SH.A NPV ne vleren 73.893.000 Leke si dhe te gjitha aktivet dhe pasivet e bilancit jane perfshire ne aktivet/pasivet e bilancit te shoqerise perthithese.
Ndryshime
Shënime: Ne date 10.07.2020: Ne baze te Shkreses se Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve date 25.06.2020 eshte kerkuar saktesimi i pronesise se shoqerise nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shtetërore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës; A. GOGA L.18.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 17.04.2021
Krijimi i Shoqërisë
Bashkimi me Perthithje - Vendimi i Asamblese per fillimin e procedures
Bashkimi me Perthithje - Vendimi i Asamblese per miratimin e bashkimit
Bashkimi me Perthithje -Raporti i Bashkimit
Bashkimi me Perthithje - Marreveshja e bashkimit pas miratimit
Bashkimi me Perthithje - Pasqyrat Financiare te shoqerive (3 vite)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare (shenimet) 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare (shenimet) 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 992 705,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 641 264,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 199 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 328 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 650 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 85 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 366 494,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -12 318 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -5 827 728,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 520 487,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 307 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -1 976 645,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -3 532 909,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 725 210,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 245 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 563 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:11 866 920,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 961 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 210 930,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 10 779 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 11 270 946,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 11 440 268,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 12 348 458,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 14 774 032,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 14 710 245,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 4 327 223,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.B