Skip to content

KORABI 2007
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-30 13:12:43
JSON

NIPT: K71523008G
Administrator: Muharrem Kupa
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit te te gjitha llojeve, projektim e zbatim, supervizion, rikonstruksione.Studime, konsulence per te gjitha llojet e projekteve dhe punimeve ndertimore. Veprimtari sipermarrje per kerkesa investimesh ne dege te ndryshme me studime per plota programimi. Prodhimi dhe tregtimi me shumice e pakice i betoneve dhe materialeve te ndertimit. Shfrytezimi industriale i kavove te ndryshme. Aktivitet imobiliare i pasurive te paluajtshme. Importeksport dhe tregtimi me shumice e pakce te artikujve te ndryshem ushqimore, bujqesore e blegtorale, industiale etj. Transport te mallrave e te udhetareve urbane, nderurbane dhe internacionale, servis. Ristorante, bilardo, agjenci udhetimi, turistike, internet, shtypshkrime te ndryshme, agjensi komisionere, imobiliare etj. Aktivitet ne fushen e sherbimit te ruajtjes dhe sigurise fizike te personave juridike shterore apo private ose personave fizik. Kryerjen e punimeve te ndryshme ndertimore, objekte social kulturore e banimi, projektimin dhe zbatimin e tyre, rruge, kanalizime, ura e vepra arti, prodhimin per perdorimin e shitjen e materialeve inerte, hapjen e linjave te inerteve, rikonstruksione te cdo lloji. Punime ndertimi banesa dhe sherbimi ne ekonomi. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te materialeve elektrike, hidraulike, dhe ndertimi. Tregtimin me shumice e pakice dhe import eksport te artikujve te ndryshem. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te materialeve dhe pajisjeve mekanike. Kryerjen e punimeve te ndryshme ndertimore, punime mekanike, punime elektrike, dhe punime hidraulike. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te pajisjeve dhe aksesoreve te saldimit dhe veglave/ aksesoreve te ndryshem pune. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te materialeve, pajisjeve dhe aksesoreve higjieno/sanitare. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te materialeve, pajisjeve dhe aksesore gomisterie dhe aksesore per oficine mekanike dhe kryerja e sherbimeve perkatese te ndryshme. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te materialeve, pajisjeve te aspirimit, kondicionimit, dhe materiale te tjera te ngjashme dhe kryerja e sherbimeve perkatese. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te lubrifikanteve dhe materialeve te tjera te ngjashme. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te orendive dhe pajisjeve te zyres dhe materiale te tjera te ngjashme dhe kryerja e sherbimeve ne lidhje me to. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te pajisjeve kompjuterike dhe elektronike, te pajisjeve per shtypshkrjme, fotokopjime dhe materiale te tjera te ngjashme dhe kryerja e sherbimeve per mirembajtjen e tyre. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te materiale te tjera te ngajshme dhe kryerja e sherbimeve per mirembajtjen e tyre. Tregtim me pakice e shumice, import, eksport te materialeve te sistemit te kamerave dhe kryerja e sherbimeve per riparimet dhe mirembajtjen e tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: KORABI 2007
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.02.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 300 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kamez, Autobetoniere me targa AA 915 UG
Tirane, Zall Herr, Autobetoniere AA 672 JI, Marka Astra, Tipi H784, Ngjyre e bardhe
Tirane, Zall Herr, Autopompe AA 518 KO, Marka Mercedez Benz, tipi AG2629, Ngjyre e kuqe
Tirane, Zall Herr, TR 1827 R
Tirane, Kamez, Terheqes me targa AA 938 UO
Tirane, Zall Herr, Gjysem rimorkio TR 3517 P, Marka A Cerbi, Tipi 08RB, Ngjyre e kuqe plus e bardhe
Tirane, Zall Herr, CERKEZE-MORINE, Autobetoniere +pompe AA 139 PA
Tirane, Kamez, Gjysem rimorkio me targa ABR 491
Tirane, Kamez, Autobetoniere me targa AA 667 UI
Tirane, Zall Herr, AA 352 DK
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: I. Me date 02.12.2011, me ane te Urdhrit Nr.658-11 Regj. Nr.12494 Prot, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, Z.Shkelqim Qamil Kupa, në shoqërinë, KORABI 2007 shpk, me NUIS (NIPT)-K71523008G". Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Me date 20.12.2011, me ane te Kërkesës Nr.658-11 Regj. Nr.14084 Prot, të shoqërisë "Shërbimi Përmbarimor ZIG", u kerkua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, Z.Shkelqim Qamil Kupa, në shoqërinë, KORABI 2007 shpk, me NUIS (NIPT)- K71523008G", vendosur me anë të shkresës Nr.658-11 Regj. Nr.12494 Prot, datë 02.12.2011.

III. Me date 23.08.2012, me ane te urdhrit Nr.11459 Prot. Nr. 735 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e pales debitore KORABI 2007” sh.p.k pajisur me NUIS(NIPT)- K71523008G me perfaqesues ligjor Z. Shkelqim Kupa si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

IV. Me date 22.06.2015, me ane te Urdhërit Nr.1832 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.G Bailiff’s Services” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori “KORABI 2007 ” sh.p.k, me NUIS ( NIPT ) – K71523008G me perfaqesues ligjor Z.Shkelqim Kupa per per ekzekutimin e titullit ekzekutiv fature tatimore shitje Nr.186 nr serie 09575312 date 11.08.2014 leshurar nga shoqeria “Tirana Due” sh.p.k.

V. Me date 23.11.2015, me ane te urdhrit Nr.10187 Prot. Nr. 735 Dosje, protokolluar nga Qkr me Nr.10654 Prot., date 24.11.2015 lëshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua Qenrda Kombetare e Regjistrimit Tirane te kryeje veprimet per heqjen e bllokimit te kuotave/aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin shoqeria "KORABI 2007” sh.p.k me perfaqesues ligjor Shkelqim Kupa me NUIS (NIPT)- K71523008G.

VI. Me date 29.03.2019, me ane te Urdhërit Nr.215/1 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G Bailiff’s Services sh.p.k, u urdherua heqja e mases së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori KORABI 2007 sh.p.k me Nuis( Nipt)- K71523008G me perfaqesues ligjor Shkelqim Kupa.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kamez, Zall Herr CERKEZE-MORINE Cerkeze,Rruga e Cerkezes, Sheshi i prodhimit të materialeve të ndertimit,Shoqeria KORABI 2007

Adresa:
Tirane, Rruga Ali-Ibra, Njesia strukturore TR/140 ne pasurine me numer 8/538, zk.8320

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 28.11.2007
Kontrate shitje kuotash 05.08.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 25.06.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 114 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 15 189 487,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 786 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 841 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 238 866,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 416 211,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:179 108 493,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:141 292 234,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:109 578 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:62 063 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:113 181 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 77 559 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 63 762 568,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 97 911 031,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala