Skip to content

TETE ALBANIA TUNNEL & MINING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-04 15:43:52
JSON

NIPT: K71627041B
Administrator: Eyup Batal
Objekti i Veprimtarisë: Eksporimi dhe zbutimi i cdo minerali dhe materialeve te tjera te cilat jane ne fushe veprimin e materialeve te percaktuara ne Ligjin Minerar, si lendet c para nalyrale industriaie nentokesore dhe mbitokesore duke perfshire. floririn. argjendin, bakri, kromin, hekurin, plumbin, zinkun, qymyrin, miniere guri, miniere rere, mermer dhe ujin nentokesor, kryerjen e sherbimeve gjeologjike, gjeofizike dhe konsulence ne lidhje me zonat e eksploruara, nxjerrjen e mineraleve te zbuluara dhe materialeve te tjera, kryerjen e trajtimit te mikronizimit dhe rotacionit te mineraleve produkteve ne fjale. Kryerjen e llojeve te ndryshme te perpunimit, operimit marrjen, transferimin, marrjen me qira, dhenien me qira, marketingun dhe shitjen dhe eksportimin e mineraleve. Materialeve, marrjen me qira, blerjen dhe ri-shitjen e cdo pajisjeje dhe mjeteve te nevojshme per nxjerrjen dhe perpunimin e ketyre mineraleve e materialeve. - Krijimin e objekteve te pavaruara dhe individuale per mikronizimin, kryerjen e proceseve te bluaries se mineraleve dhe gurit: Kryerjen individualisht dhe ne menyre te pavarur te procedures se ndarjes se mineraleve perpunimin dhe pasurimin e tyre. Krijimin e objekteve te ambalazhimit, operimin marrjen apo trasferimin e tyre per produktet e prodhuara; Depozitimin e kerkesave prane autoriteteve pergjegjese shqiptare per leshimin e lejeve per kerkim mineralesh te reja, kerkim ne miniera, licencat e administrimit dhe administrimit paraprak duke mane pjese ne tenderat qe do le hapen, depozitimin e ofertave ne tender, kryerjen dhe ndjekjen e procedurave ne nivel minesterial, depozitimin e kerkesave ne lidhje me shpronesimet per administrimin e ketyre minierave, transferimin apo marrjen e kerkimeve, licencave te administrimit dhe te administrimit paraprak ushtrimin e le diejtes.se zbulimit. administrimin c minierave ne fushen e ketyre mineraleve, si edhe te ushtroje te gjitha te drejtat qe njeh Ligji Minerar ne lidhje me kete qellim. Te kryeje grumbullimin e ketyre mineraleve ne magazinat qe jane hapur nc emer te Shoqerise dhe nga keto magazina te kryeje eksportimin dhe shitjen. Te ndertoje fabrika te ndryshme per trajtimin e ketyre mineraleve dhe produkteve te ndryshme aktualizimin e plotc apo te pjesshem te ketyre proceseve me ane te nenkontraktimit kur eshte e nevojshme. Per veprimtarine e flotimit, shoqeria mund te beje importimin e cdo lloji te lendeve kimike, ilaçeve e reagenteve.
Emërtime të tjera Tregtare: TETE ALBANIA TUNNEL & MINING
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30.03.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 44 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: I. TETE MADENCILIK VE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S, nje shoqeri turke me adrese tregtare ne Icereknoy Mahallesi, Mahir Bey Sokak, Nr. 1: Kutayhan Kat: 6 Daire 15 Atasehir/ Stamboll (Sipas kontrates per shit-blerjen e kuotave dhe ndermjet ortakeve, date 02.09.2016 )
TETE MADENCILIK VE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S është një shoqëri anonime, e themeluar nga data 30.09.2005, me numër regjistri 566333 - 513915, me adresë në Karanfil Sokak Nr. 56 BakanLiklar, Ankara, e përfaqësuar nga Bertan Huseyin Berkpinar (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë aksionare “TETE MADENCILIK VE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S”, datë 30.09.2005, të dorëzuar në QKB)

II. ILBAK MADENCILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, nje shoqeri turke me adrese tregtare ne Balmumou Mah. Barbaros Bulvan, Morbasan Sokak, Koxa Is Merkezi, C Blok, Nr. 14 Besiktas/ Stamboll. (Sipas kontrates per shit-blerjen e kuotave dhe ndermjet ortakeve, date 02.09.2016 )
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Bertan Huseyin Berkpinar, Hasan Selçuk Salman, Eyup Batal
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 20.09.2016, u vendos: 1- Te behet aplikimi dhe/ ose te perfundoje procedurat e aplikimit per sigurimin e financimit, duke aplikuar per kredi ne Banken BKT Dega Kashar ne vleren 10.000.000 USD, e nevojshme per realizimin e projektit te investimit ne Minieren e Bakrit ne Spaç. 2- Kundrejt Kredise qe do te merret nga Banka BKT Kashar ne vleren 10.000.000 USD, t`i jepen si garanci Bankes aktivet aktuale dhe ato qe do te krijohen, si dhe te gjitha kuotat qe i perkasin shoqerise "TETE ALBANIA TUNNEL & MINING" sh.p.k.

II. Me date 02.04.2019, u lidh Marreveshja Siguruese mbi aksionet e shoqerise ndermjet shoqerive : TETE ALBANIA TUNNEL & MINING sha (si i parapaguari), TETE MADENCILIK VE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S (si barredhenes), ILBAK MADENCILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (si i parapaguari/barredhenesi) dhe TRAXYS EUROPE SA (si i parapaguari/barrëmarrësi), me objekt krijimin e një barrë siguruese mbi aksionet sipas të dhënave në marrëveshje.

III. Me date 01.04.2020, u lidh Marreveshja Siguruese midis Bankes Kombetare Tregtare SHA (Barremarres/Kredidhenes), shoqerise “ILBAK MADENCILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI” (Barrdhenes) dhe shoqerise “TETE MADENCILIK VE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S” (Barrdhenes) te cilat jane aksionare ne shoqerine “TETE ALBANIA TUNNEL & MINING” SHA me Nuis (Nipt) K71627041B (kredimarres), se bashku me 100% te aksioneve, me objekt vendosje barre siguruese mbi 100% te aksioneve te shoqerise “TETE ALBANIA TUNNEL & MINING” SHA me Nuis (Nipt) K71627041B, me qellim permbushjen e detyrimeve te marra persiper nga Kontrata e Kredise date 01.04.2020.

IV. Me date 12.06.2020, me ane te Urdhrit Nr. 5297 Prot, leshuar nga zyra e permbarimit privat Bailiff Service E. Hoxha SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore shoqeria TETE ALBANIA TUNNEL & MINING SHA me NUIS (NIPT) K71627041B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen a asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

V. Me date 19.06.2020, me ane te Urdhrit Nr. 5550 Prot. Nr. 1052 Dosje, protokolluar nga QKB me nr.5397 Prot., datë 22.06.2020 "Vendim për pushimin e ekzekutimit", e lëshuar nga Zyrës Përmbaruese "Bailiff Service E. Hoxha” SHPK, u urdherua te zhbllokohen nga masa e sekuestros konservative menjëherë bllokimi i kuotatave/aksionet e shoqërisë “TETE ALBANIA TUNNEL & MINING” SH.A, bllokuar me shkresën Nr.5297 Prot., datë 12.06.2020 të Zyrës Përmbaruese Bailiff Service E. Hoxha” SHPK.

VI. Me date 02.07.2020, me ane te Urdhrit Nr.960/7 Prot, lëshuar nga shoqeria “ALBASE” SHPK, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi shoqerine “TETE ALBANIA TUNNEL & MINING” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) – K71627041B.

VII. Me date 26.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.960/12 Prot, lëshuar nga Shoqeria “ALBASE” SHPK, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi shoqerine “TETE ALBANIA TUNNEL & MINING” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) – K71627041B. Vendosur me ane te Urdhrit Nr.960/7 Prot, datë 02.07.2020.

VIII. Me date 03.11.2020, me ane te Urdhrit Nr. 260 Prot, Nr. 191 Dosje, protokolluar nga QKB me nr.9970 Prot, datë 03.11.2020, "Për Vënien e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga permbarues permbarimor privat Hiqmet Merepeza, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit, shoqërise “Tete Albania Tunnel & Mining” shpk., me NIPT K71627041B si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin e tyre, deri në një urdhër të dytë.

IX. Me date 01.12.2020, me ane te Urdhrit Nr. 191 Dosje, Nr. 344 Prot, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat, Hiqmet MEREPEZA, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit, shoqeria TETE ALBANIA TUNNEL & MINING SHPK NUIS (NIPT)- K71627041B pasi titulli ekzekutiv eshte ekzekutuar teresisht.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Sami Frasheri, Kompleksi Nobis, Kati 1, Nr. Pasurie 7/630-N29

Adresa:
1) Lezhe, Zona Minerare 275/7, Gurth 2, Mirdite
2) Lezhe, Zona Minerare 275/8, Gurth 4, Mirdite
3) Lezhe, Rreshen, Lagje Fush Lumth, ZK: 1666, NP: 274/4 / 4601 Rreshen - Lezhe
4) Durres, Xhafzotaj, Lagjia Nr. 1, Rruga Sali H. Imeraj, Shesh Depozitimi Kromi, Zona Kadastrale 3852, Pasuria Nr. 298/54.
5) Lezhe, Orosh, GURTH-SPAC Miniera e Bakrit Spaç
6) Lezhe, Orosh, GURTH-SPAC Zona Minerare Nr.275/6, Objekti Letitna, Gurth-Spaç, Njësia Administrative Orosh, Bashkia Mirditë
7) Lezhe, Orosh, GURTH-SPAC Zona Minerare Nr.275/9, Objekti Gurth 3, Gurth- Spaç, Njësia Administrative Orosh, Bashkia Mirditë

Faqja Web:
https://tetealb.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.02.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Akti i themelimit te zoteruesit TETE MADENCILIK VE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S
Kontrate per shit-blerje kuotash dhe ndermjet ortakeve date 02.09.2016
Prokure e pergjithshme date 25.11.2013 per emerimin e perfaqesuesit Bertan H. Berkpinar
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 30.05.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -439 043 996,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -177 555 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -120 402 834,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -51 994 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 514 357,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 248 931 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:773 614 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 164 838,00
Punuar Nga : A.Lala