Skip to content

" HERA " SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-23 07:19:52
JSON

NIPT: K71819034H
Administrator: Zana Vokopola
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimin e furnizimin ne sektorin e energjise elektrike,nepermjet kryerjes se investimeve ne kete fushe.Import - eksport,me shumice dhe pakice te te gjitha llojeve te paisjeve dhe lendeve te para,te nevojshme per realizimin e objektit te aktivitetit te shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: " HERA " SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/05/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 300 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Çështje Ligjore: I. Me datë 04.07.2014, me anë të shkresës Nr. 44330/26 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua: Vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Me datë 11.10.2023, me anë të shkresës Nr.68470 Prot., për “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “ HERA “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K71819034H. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Shënime:
Licencuar në Veprimtarinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike (Eolike):
Licencë Nr. 49, Seria NPM07P, Vendim i Bordit të ERE Nr. 61 datë 02.11.2007

Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Reshit Petrela Sek1 kat 9 AP.D

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 23.04.2024
Akt themelimi dhe Statut i Shoqerise
Dokumenta të Ndryshme
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 03.07.2007
VENDIM Nr.61, datë 2.11.2007 PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR NDËRTIM, INSTALIM DHE SHFRYTËZIM TË CENTRALEVE ELEKTRIKE ME ERË, SI DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA KËTO CENTRALE “HERA” SHPK (PROJEKTI KAPPET)
VENDIM Nr. 6, Datë 10.01.2018 MBI SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “HERA” SH.P.K MBAJTËSE E LICENCËS NR. 49, SERIA NPM07P, “PËR NDËRTIMIN, INSTALIMIN, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE EOLIKE”
VENDIM Nr. 219, datë 27.10.2021 MBI SHTYRJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUSHTEVE TË VENDIMIT NR. 110, DATË 26.04.2021, NGA SHOQËRIA “BIOPOWER GREEN ENERGY” SH.P.K., VENDIMIT 111, DATË 26.04.2021, NGA SHOQËRIA “E-VENTO S.R.L. ALBANIA” SH.P.K., SI DHE VENDIMIT NR. 112, DATË 26.04.2021, NGA SHOQËRIA “HERA” SH.P.K.
VENDIM Nr. 250, datë 13.12.2021 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 112, DATË 26.04.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT NR. 34, DATË 04.02.2021, “MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 61, DATË 02.11.2007, I NDRYSHUAR”
VENDIM Nr. 164, Datë 20.06.2022 MBI TRANSFERIMIN E PLOTË TË LICENCËS SË SHOQËRISË “HERA”SH.P.K., NR. 49, SERIA NPM07P, DHËNË ME VENDIMIN E BORDIT NR. 61, DATË 02.11.2007, “PËR NDËRTIM, INSTALIM, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE ME ERË (PROJEKTI KAPPET)”, I NDRYSHUAR
VENDIM Nr. 268, Datë 14.10.2022 MBI RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 250, DATË 13.12.2022 DHE RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-S NR. 164, DATË 20.06.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli