Skip to content

"LAND - FJORI GAZ"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-01 09:45:32
JSON

NIPT: K76702001W
Administrator: Zaim Hoxhaj
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport tregti me shumice e pakice te gazit te lengshem te karburantave, lubrifikanteve, vajrave, graso, gas e lende djegese te te gjitha llojeve dhe kategorive etj. Tregtim me shumice e pakice te artikujve ushqimore, industrial. Prodhim, eksport-import, tregtim te materialeve te ndertimit, si dhe te materialeve qe perdoren per industrine e naftes, ujit dhe minierave. Ushtrimin e tregtise me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale, paisje e materiale te ndryshme hidraulike e elektrike dhe ne pergjithesi çdo aktivitet plotesues. Import dhe eksport mallra e paisje te te gjitha llojeve, makinerive e paisje si dhe ektivitetin e shperndarjes dhe 2 perdorimit te tyre, per vete shoqerine dhe per te trete. Te kryeje furnizime te impianteve dhe paisjeve teknike per aktivitete qe operojne dhe qe kane lidhje me ato e shoqerise. Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet industriale, tregtare prodhuese, ndertuese, ndertime objekte te ndryshme industriale e civile, prodhim inertes e materiale ndertimi, financime qe quhen te nevojshme per arritjen e qellimit te shoqerise si dhe çdo veprimtari tjeter qe nuk bien ne kundershtim me ligjin. Shoqeria do te kryeje veprimtari ne fushen e hotelerise, turizmit, ushqimit social, administrimit e internet kafese, perfshire administrimin e kativiteteve te lidhura me te si bar kafe, sherbime fotokopje, shitje te vogla, kancelarie dhe materiale te konsumit e aktivitete te tjera te ketij lloji. Te hyje ne veprimtari afariste qe qojne ne realizimin synimeve te saj.Transport per vete dhe te trete te gazit te lengshem,materialeve te tjera brenda dhe jashte vendi. Dhenie me qira e depozitave te gazit te lengshem te naftes
Emërtime të tjera Tregtare: "LAND - FJORI GAZ"
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16/01/2007
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 27 400 000,00
Numri i pjesëve: 27 400
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Eduard Selimi, Vilma Hoxhaj (kryetar), Mergim Hasmegaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkoder, Vau Dejes, MJEDE SH 7050 D, Mercedes Benz, terheqes, ngjyre jeshile
Shkoder, Vau Dejes, AA 635 KX, Iveco fiat, ngjyre blu
Shkoder, Vau Dejes, MJEDE AA 672 KC, Daimler Chrysler, ngjyre e verdhe
Shkoder, Vau Dejes, Mjede, AA 024 IU, Iveco fiat, ngjyre e bardhe, ne ambientet e pikes se gazit Land Fjori Gaz
Shkoder Vau Dejes MJEDE ABR 285, gjysem rimorkio ngjyre gri
Shkoder Vau Dejes Vau Dejes AA 407 KX, Daimler ngjyre e kuqe
Shkoder, SH 2312 E, Gjysem Rimorkio, Bardhe + Kuqe, Viberti
Shkoder, SH 7050 D, Koke Terheqese, Mercedes Benz, Jeshile
Shkoder Vau Dejes MJEDE Targe AB 915 FA , Terheqes MAN, ngjyre e bardhe.
Shkoder, Vau Dejes, MJEDE Kamion, DAIMLER CHRYSLER, ngjyre e bardhe , targe AB 818 DO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 17.08.2018, me ane te Urdhrit Nr.1267/3 Prot, "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “Justitia” drejtuar QKB-se, u urdherua venia menjehere e mases se sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore shoqeria “Land –Fjori Gaz” sh.a me NIPTK76702001W.

II. Me date 03.09.2018, me ane te urdherit Nr. 1295/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales "LAND - FJORI GAZ" Sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - K76702001W.

III. Me date 04.03.2019, me ane te urdherit Nr. 5443 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore ASTREA, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales "LAND - FJORI GAZ" Sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - K76702001W .

IV. Me date 09.07.2019, me ane te urdhrit Nr.6250 Prot., Nr.39-19 Regj, lëshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e shoqerise “LAND - FJORI GAZ” SHA, me NUIS (NIPT) - K76702001W, te vendosur me ane te urdherit Nr.5443 Prot., date 04.03.2019.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Vau Dejes Vau Dejes Lagjja Deje, Rruga Shkoder - Vau Dejes, ndertese me nr pasurie 47/17, zona kadastrale 1466.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.12.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 03.03.2012
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 16.09.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 214 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 648 385,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 249 418,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 052 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 651 274,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 168 321,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 077 296,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 701 723,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 291 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:133 507 745,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:158 407 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:201 023 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:167 353 085,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:153 570 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:100 929 253,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 134 447 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 137 807 232,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 168 454 980,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala