Skip to content

PETROL ALBA (Perthithur shoqerite Nimeks, Berateks, Kombinati Energjitik, Bursa e Tiranes, Shperndarja e Librit Shkollor)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-02 12:50:24
JSON

NIPT: K81706017T
Administrator: Shkëlzen Matoshi
Objekti i Veprimtarisë: Magazinimi, tregtim me shumicë dhe pakicë i karburanteve dhe nënprodukteve të tyre etj.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 29/04/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 980 688 000,00
Numri i pjesëve: 3 980 688
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Saimir Muçmataj, Albin Gega
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Masa konservative:

01.Në datë 30.07.2012: Në bazë të Urdhrit Nr.512/2 Prot. datë 21.06.2012, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Justitia”, është urdhëruar: “Debitori, Shoqëria "PETROL ALBA" sh.a me NIPT K81706017T, të bëje ekzekutim vullnetar brenda 5-ditësh nga momenti i marrjes dijeni, duke përmbushur sipas vendimit gjyqësor detyrimin ndaj palës kreditore. Mbas kalimit të këtij afati, zyra e përmbarimit do të fillojë ekzekutimin e detyrueshëm dhe për debitorin që refuzon ose nuk kryen sipas asaj që ka vendosur vendimi i gjykatës do të ndërmeren sanksionet ligjore përkatëse, duke filluar me gjobitjen deri në 50.000 lekë, bazuar në nenin 606 të Kodit të Procedures Civile dhe duke vijuar me kallëzim penal në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, Mat, për pengim të ekzekutimit të vendimit gjyqësor, konform nenit 320 të Kodit Penal”. Pala kreditore: Beniamin Shyqyri Isufi. Objekti:Detyrim page, shpenzimet gjyqësore, shpenzimet përmbarimore. Kjo masë konservative është hequr në datë 14.09.2012, në bazë të Urdhrit Nr.79/1 Prot., datë 12.09.2012, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia.
02.Në datë 01.08.2013:Në bazë të Urdhrit Nr.254Aktit., datë 30.07.2013, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Kurmaku, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e “Petrol ALBA” sh.a, me përfaqësues ligjor Shkelzen Matoshi, me Nipt- K81706017T, deri në shlyerjen e plotë të detyrimit në masën 733,332.768lekë, pra deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor”. Pala kreditore:Florenc Shingjergji. Objekti:Dëmshpërblim page. Kjo masë konservative është hequr në datë 04.04.2014, në bazë të Urdhrit Nr.45 datë 01.04.2014, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Kurmaku.
03.Në datë 25.01.2014:Në bazë të Urdhrit Nr.56/2 Regj., datë 22.01.2014, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “616/A” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e palës debitore “Petrol Alba” sh.a me Nipt K 81706017 T, likujdator i shoqërisë Artan Gjoka, deri në shlyerjen e plotë të detyrimit. Kapitali i palës debitore do të qëndroje i sekuestruar deri në një urdhër të dytë”. Pala kreditore:Vergjinushe Dervishllari, Anila Blaceri. Objekti:Dëmshpërblim page. Kjo masë conservative është hequr në datë 07.04.2014, në bazë të Urdhrit Nr.174 Regj., datë 01.04.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ 616/A ” sh.p.k.
04.Në datë 17.03.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.151-Gj Regj.., datë 10.03.2016 të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Çerraga, është urdhëruar:“Vendosja e sekuestros konservative deri në një urdhër të dytë mbi asetet dhe kapitalet në posedim të subjektit debitor Petrol Alba sh.a Tiranë”. Pala kreditore:Kostandin Shaban Beshiri. Objekti:Dëmshpërblim page. Kjo masë është hequr në datë 01.04.2016, në bazë të Urdhrit Nr.151 datë 18.03.2016, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Çerraga.
05.Në datë 09.09.2016: Në bazë të Urdhrit Nr. Nr.5178 Prot, datë 19.08.2016, të lëshuar nga përmbaruesi ”Ermir Godaj”, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi subjektin ''PETROL ALBA'' sh.a me Nipt- K81706017T në likuidim, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi”. Pala kreditrore: Shoqëria Nazeri-2000 Sh.p.k. Objekti:Pagim shume. Kjo masë është hequr në datë 31.10.2016, në bazë të Urdhrit Nr.6968Prot, datë 25.10.2016, të lëshuar nga përmbaruesi Ermir Godaj.
06.Në datë 21.04.2017: Në bazë të Urdhrit Nr.386/4 Prot., datë 14.04.2017, të lëshuar nga Shoqëria e Permbarimit Privat "3H" sh.p.k, është urdhëruar: "Bllokimi i kuotave dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i aksioneve për debitorin "Petrol Alba” sh.a me Nipt-K81706017T.
07.Në datë 25.04.2017: Në bazë të Urdhrit Nr.386/4Prot, Nr. 386 Dosje, datë 14.04.2017 protokolluar nga QKB me Nr.5732Prot. datë 19.04.2017, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “3H” Sh.p.k, është urdhëruar: “Bllokimi i kuotave dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i aksioneve për debitorin Shoqëria “Petrol Alba”sha me Nipt K81706017T dhe administrator Shkëlzen Matoshi.”. Masa e bllokimit është hequr në datë 29.06.2018, në bazë të Vendimit Nr. 386/12 Prot., datë 06.11.2017, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “3H” sh.p.k.

II-Procesi i Likudimit:
01.Në datë 16.12.2011: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.975 datë 01.12.2011, është miratuar prishja e e shoqërisë “Petrol Alba” Sh.a dhe shpalljen e likudimit. Likuiditator është emëruar Shkëlzen Matoshi. Statusi i shoqërisë nga “Aktiv” është bërë “Në proces likudimi”.
02.Në datë 13.08.2012:Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.595 datë 02.08.2012, është miratuar emërimi i likuiditatorit Fatmir Mehmetaj dhe largimi i likuiditatorit Shkëlzen Matoshi.
03.Në datë 30.04.2013:Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.310 datë 12.04.2013 dhe Nr.324 datë 24.04.2013, është miratuar emërimi i likuiditatorit Adrian Kokalari dhe largimi i likuiditatorit Fatmir Mehmetaj.
04.Në datë 30.10.2013:Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.34 datë 28.10.2013, është miratuar emërimi i likuiditatorit Artan Gjokaj dhe largimi i likuiditatorit Adrian Kokalari.
05.Në datë 10.08.2016: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.5048/1 datë 24.07.2016, është miratuar emërimi i likuiditatorit Gentian Dalipaj dhe largimi i likuiditatorit Artan Gjokaj. Në esktrakt është shënuar largimi i likuiditatorit Shkëlzen Matoshi që sipas dokumentacionit është larguar që në datë 13.08.2012 (referim pika 02).

III-Bashkimi me Perthithje i Shoqerise J61903001V:
01.01.Në datë 31.10.2018: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.287 datë 25.10.2018 është miratuar nisja e procesit të bashkimt të shoqërisë “Petrol Alba Sh.a” (shoqëria përthithëse) me shoqërisë “Shpërndarja e Librit Shkollor” Sh.a (shoqëria e përthithur). 02.Ne date 21.05.2019: Eshte bere depozitimi i marreveshjes per bashkimin, date 17.01.2019 ndermjet shoqerise perthithese “PETROL ALBA “ sha, me NUIS (NIPT) K81706017T, shoqerise se perthithur “Shperndarja e Librit Shkollor ” sha, me NUIS (NIPT) J61903001V dhe Depozitimi i Raportit mbi bashkimin me perthithje. Procesi nuk ka perfunduar akoma.

IV - Bashkimi me Perthithje i 4 shoqerive:
01.Ne date 17.12.2020: Ne baze te Vendimit te Asamblese te aksionarit te Vetem Nr.106/107/108/109 date 26.11.2019, raporteve te Bashkimit me Perthithje date 13.11.2020 dhe Marreveshjes me Perthithje Nr.Prot 74/2 date 13.11.2020 eshte miratuar fillimi i procedurave te perthithjes te shoqerive NIMEKS Sh.a, Kombinati Energjitik Sh.a, Berateks Sh.a, Bursa e Tiranes Sh.a (shoqerite e perthithura) nga shoqeria "Petrol Alba" Sh.a, shoqeri ne likuidim (shoqeria perthithese). Akoma nuk ka perfunduar procesi i perthithjes.
02.Ne date 31.01.2022: Ne baze te Vendimit e Asamblese Nr.21 date 06.01.2022 dhe Marreveshjes se Bashkimit me Perthithje date 20.01.2022, eshte bere miratimi i perthithjes se kompanise perthithese Petrol Alba me shoqerite e perthithura NIMEKS Sh.a, Kombinati Energjitik Sh.a, Berateks Sh.a, Bursa e Tiranes Sh.a, te cilat u ç'regjisturara. Kapitali i shoqerise Petrol ALba nga 2.651.973.000 Leke u be 3.980.688.000 Leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Trianë; Njësia Bashkiake Nr.7; Rruga e ''Kavajës'', Godinë e Ndërmarrjes ''Industriale Nr.1''.

Adresa:
-Fier; Karbunare; Karbunare; Komuna Karbunare.
-Korçë; Pogradec; Pogradec; Lagjia 1.
-Vlorë; Sarandë; Sarandë; Ura e Gajtarit.
-Tiranë;Tiranë; Tiranë; Autostrada Tiranë-Durrës, Km 2.
-Elbasan;Elbasan; elbasan; Lagjia “5 Maji”.
-Gjirokastër; Cepo Mashkullore; Komuna Cepo, Fshati Mashkullore.
-Lezhë; Mamurras; Gjorm; Komuna Mamurras; Fshati Gjormë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.04.2022
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Procesi i Likudimit-Dokumenta
Bashkimi me perthithje (Shperndarja e Librit Shkollor)- Vendimet/Projekt marreveshja/ Raporti
Bashkimi me perthithje (4 Shoqerite)- Vendimet e Asamblese
Bashkimi me perthithje (4 Shoqerite)- Projekt Marreveshja
Bashkimi me perthithje (4 Shoqerite)- PF e shoqerive per 3 vjet
Vendimi i Asamblese 06.01.2022- Miratimi i Marreveshjes se Bashkimit me Perthithje
Petrol Alba - Marreveshja e Bashkimit me Perthithje
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -495 513 370,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -85 604 613,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -296 243 967,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -77 175 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -59 061 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -114 198 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -61 226 131,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -94 858 251,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -158 030 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 986 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:119 447 455,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:318 645 423,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:23 783 282,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 26 179 492,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 62 652 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 48 949 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 22 556 163,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 223 476 709,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.B