Skip to content

ALIU ROAD HOUSE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-18 09:19:04
JSON

NIPT: K83211201N
Administrator: Isa Aliu
Objekti i Veprimtarisë: Eksport import i te gjitha llojeve te mallrave, industriale, ushqimore, konfeksione, elektroshtepiake, pajisje elektronike, dixhitale, hidrosanitare, hidraulike, materiale ndertimi, pjese kembimi per automjete, tregtim i tyre me shumice dhe me pakice , bar kafe, supermarket. Komisioner. Shoqeria do te kryeje studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe ose investimin, sipas rastit per realizimin me fonde publike dhe ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe me administrim publik dhe ose privat si ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, ujesjellsave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionit, ndertimin dhe reabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objekteve ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, nenportet, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike. Stacion plazhi dhe srtukture sherbimi (Beach bar). Sherbim ushqimor. Nxjerrja e mineraleve, reres dhe argjiles nga minierat me shfrytezim ne qiell te hapur dhe nga guroret. Perdorimi i cimentos ne mase te madhe, por jo ne sheshin e ndertimit, perfshire ambalazhimin dhe perzierjen e cimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhimi i blloqeve te betonit dhe produkteve te tjera te cimentos. Prodhimi i produkteve abrasive dhe produkteve te tjera minerale jometalike. Operator Turistik. Agjensi Turistike Detare.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/08/2008
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 161 629 725,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: G.E.A Green Energy, shoqëri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare , regjistruar me date 28.04.2022, me NIPT M21726033F, me seli qendrore ne Tirane, Rruga e Barrikadave; Qendra Turdiu; K2; N17dhe me administrator Denis Martopullo.(Sipas Ekstraktit historik te shoqerise date 18.06.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Elbasan, Furgon Daimler me targe AA 767 JR
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.6 - Operator turistik
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I.Me date 13.03.2015, me ane te Urdhrit Nr.51275 Prot., Dosja Nr.275, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “ARB” sh.p.k., është urdhëruar: Vendosja e menjëhershme e masës së sekuestros mbi aksionet apo interesat e tjera të debitorit shoqëria- “ALIU ROAD HOUSE” sh.p.k., me NUISK83211201N, me adresë në: Lagjia “Beqir Dardha”, Pallati 41/6, Pranë Pedagogjikes, Elbasan, me përfaqësues ligjor z. Isa Aliu, si dhe mbi çdo shoqëri ku debitorët e sipërpërmendur kanë aksione apo interesa pasurore në pronësi apo bashkëpronësi.

II.Me date 18.07.2016, me ane te Urdherit Nr.2777 Prot, date 18.07.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "AEF BAILIFF SERICE" sh.p.k., protokolluar nga QKB me Nr.4463 Prot., datë 20.07.2016, është urdhëruar: Venie e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e shoqerise “ALIU ROAD HOUSE”shpk me NIPTK83211201N. si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.

III.Me date 20.09.2016, me ane te Urdherit Nr.2970 Prot., Nr.353 Regj., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "AEF BAILIFF SERVICE" sh.p.k., protokolluar nga QKB me Nr.7415 Prot., datë 21.09.2016, është urdhëruar: Heqja e masës së bllokimit ne kuotat e shoqerise “ALIU ROAD HOUSE” shpk me NIPTK83211201N.

IV.Me date 22.12.2016, me ane te urdherit Nr.85 Prot., Nr.52Regj., date 22.12.2016 , lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Besnik Dokushi, ështe urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e shoqerise "Aliu Road House" sh.p.k me NUIS (NIPT) – K83211201N si dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre dhe moskryerjen e asnje lloj veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjistrin tregetar. Aksionet e debitorit do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte.

V.Me date 05.04.2017, me ane te urdherit Nr.943/1 Prot, leshuar nga Zyra Permbarimore Arben Melonashi, është urdhëruar: Vendosja e sekuestros konservative mbi asetet, aksionet,kuotat e debitorit shoqeria ALIU ROAD HOUSE sh.p.k. me nipt- K83211201N me perfaqesues Isa Aliu si dh ete gjitha te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i asetev, aksioneve, kuotave etj .,me qellim vjeljen e detyrimit.

VI.Me date 09.01.2018, me ane te Urdhrit Nr.102 Regj, Nr.53 Prot, "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Real Bailiff Service" shpk, protokolluar nga QKB me Nr.294 Prot, datë 10.01.2018, është urdhëruar: Qendra Kombëtare e Biznesit të vendosë sekuestron konservative mbi aktivet e palës debitore ALIU ROAD HOUSE shpk me NIPT K83211201N, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

VII.Me date 25.01.2018, me ane te shkreses Nr. 811/2 Prot leshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan eshte urdheruar: Te mos lejohet tjetersimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin tatimpaguesit ALIU ROAD HOUSE sh.p.k pajisur me NUIS( NIPT) K83211201N.

VIII.Me date 29.07.2019, me ane te Urdhërit Nr.102 Regj., Nr. 3489 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.10408 Prot., datë31.07.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Real Bailiff Service” sh.p.k, është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të shkresës Nr.53Prot., datë 09.01.2019, mbi aktivet e palës debitore “ALIU ROAD HOUSE” sh.p.k., me NUIS (Nipt)– K83211201N, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

IX.Me date 01.11.2019, me ane te urdhërit Nr.1555/1 Prot., Nr.1714/1 Dosje, protokolluar nga QKB me nr.13942 Prot., datë 04.11.2019 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, është urdhëruar: Të vendosë masën e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “ALIU ROAD HOUSE” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) – K83211201N.

X.Me date 10.01.2020, me ane te urdhrit Nr.44 Prot., Nr.1714/1 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” SHPK është urdhëruar: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat dhe aksionet e debitorit, shoqeria “ALIU ROAD HOUSE” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) – K83211201N, te bllokuara me shkresen Nr.1555/1 Prot., datë 01.11.2019.

XI.Me date 16.03.2021, me ane te Urdhrit Nr. 4410 Prot, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Besnik Dokushi, eshte realizuar heqja e bllokimit te kuotave te debitorit shoqeria Aliu Road House SHPK, me NUIS (NIPT) K83211201N dhe me administrator Isa Aliu, si dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave.

XII.Me date 05.11.2021, me ane te Urdhrit Nr. 8/278 Prot., Dosja Nr.275, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “ARB” sh.p.k., është urdhëruar: Heqja e sekuestros konservative, e vendosur me Urdhrin Nr.5/275 Prot., datë 17.03.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “ARB” sh.p.k., per debitorin shoqëria- “ALIU ROAD HOUSE” sh.p.k., me NUIS- K83211201N ( vendosur me CN-957891-03-15, date 24.03.2015 ne Regjistrin Tregtar).

XIII.Me date 15.01.2021, me ane te Urdhrit nr. 1818/6 Prot, Nr. 179 Regj, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat Arben Meloshani Sky Cafe është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative shoqërisë “ALIU ROAD HOUSE” SHPK me NIPT K83211201N, të vendosur më parë me urdhrin Nr. 943 datë 05.04.2017.

XIV.Me date 16.04.2024, me ane te shkresës Nr. 12127 Prot, për “Kërkesë për Heqje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, është kërkuar: Lirim nga Barra Siguruese mbi Titujt e Pronësisë të tatimpaguesit shoqëria “ALIU ROAD HOUSE “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K83211201,. masë kjo e vendosur me anë të shkresave Nr. 811/2 Prot, datë 25.01.2018 dhe Nr. 12777/1 Prot, datë 28.12.2018.

XV.Me date 18.05.2021, eshte emeruar drejtues teknik i shoqerise Sokol Radoniqi.

XVI.Me date 27.05.2021, eshte larguar drejtuesi Sokol Radoniqi dhe eshte emeruar drejtues teknik i shoqerise Erion Softa.
Ndryshime
Shënime: Listohet nga DPT si Subjekt - Procesi i Rindërtimit, Përjashtuar nga TVSH-ja në zbatim të VKM Nr. 143, datë 13.02.2020.

Ish adresa dytesore (Nipte sekondare):
1.Elbasan, Lagjja Beqir Dardha, pallati 41/6, kati 1
2.Elbasan, Lagjja 11 Nentori, perballe konviktit te universitetit A.Xhuvani
3.Elbasan, Lagjja 28 Nentori, zona kadastrale nr.8523, pasuria nr.5/3, ndertese 3-kateshe , kati 1
4.Elbasan, Librazhd, Lagjja nr 2, Rruga Dibres, objekt privat me numer pasurie 2/113, zona kadastrale 2446
5.Durres, Shijak, "Zona e re per zhvillim Shijak", lagjja "Laguna", paketa D, objektet 5.15+5.16
6.Fier, Lushnje, Lagjja "Loni Dhamo", bulevardi Palmave, zk.8572, pasuria nr.1/61-N1
7.Durres, Njesia Administrative Nr.6, Spitalle, Zona Kadastrale 8517, Durres
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjia Beqir Dardha, Pallati 41/6, Prane Pedagogjikes

Adresa:
1.Vlore, Lukove, BORSH, Rruga Borsh-Himare, stacion plazhi nr.HI-205, parcela 205
2. Korçe, Rruga Parku, Nr. pasurie 6/10, Zona Kadastrale 8562
3.Tirane, Farke, SELITE, Rruga Hasan Vogli, objekt privat me pasuri nr.65/88/1
4.Durres, Rromanat, zk.3236, pasurite nr.45/1+45/3+45/8+45/9
5.Tirane, Kavaje, Golem Ndertim objekti ne zk.1791, pasuria nr.136/134
6.Durres, Hamallaj Zona Kadastrale 1925 dhe Pasurite me Nr. 21/19, Nr. 21/23, 21/60, Nr. 21/61, Nr. 21/14, Nr. 21/24, Nr. 21/30 dhe Nr. 21/32

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.06.2024
Akti i themelimit te Shoqerise
Urdher per venien e sekuestros konservative date 18.07.2016
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 20.09.2016
Urdher per venien e sekuestros konservative date 22.12.2016
Urdher per venien e sekuestros konservative date 05.04.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative date 09.01.2018
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 29.07.2019
Urdher per venien e sekuestros konservative date 01.11.2019
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 10.01.2020
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 16.03.2021
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 31.03.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 319 044 699,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 129 063 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 606 136,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -2 123 094,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -5 400 240,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 757 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -5 321 968,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 683 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -937 361,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 743 665,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 701 283,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 10 151 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 858 229,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -43 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 145 290 088,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:311 404 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:31 579 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 503 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 448 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:16 539 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:50 619 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:97 985 104,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 37 579 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 47 226 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 22 795 206,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 132 563 868,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 18 076 093,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 2 399 075,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani