Skip to content

ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE (shoqeria e perthithur "LIMJON PESKA" shpk)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-14 15:30:17
JSON

NIPT: K83729804R
Administrator: Elza Balla (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim i peshqve te vegjel dhe kultivimi i organizmave ujore ne ujera te kripura dhe te embla si dhe tregtimi,perpunimi dhe paketimi i tyre.Prodhimi dhe tregtia e pajisjeve per kultivimin e peshkut.Prodhimi dhe tregtimi i ushqimit per peshk.Krijimi dhe operimi i nje qendre kerkimore ne lidhje me prodhimin dhe shperndarjen e organizmave ujore.Krijimi i vendeve te argetimit ne fushen e akuakultures dhe turizmit te peshkimit.Import-eksporti i produkteve te siperpermendura dhe prezantimi i biznesit te brendshem dhe te jashtem qe ndjek te njejtat objektiva me ato te shoqerise.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 08/05/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Holande
Kapitali Themeltar(Lekë): 322 340 000,00
Numri i pjesëve: 3 223 400
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Andromeda Aquacultures International B.V. shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit Hollandez, regjistruar ne Amsterdam, Koningslaan 17, 1075 AA perfaqesuar rregullisht nepermjet prokures nga Hrisanthi Naco. Sipas Kontrates se Shitjes se Aksioneve date 29.09.2011
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Antonios Raftopoulos; Ioannis Karvelas; Panagiotis Boutopoulos
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 06.04.2013 eshte lidhur ndermjet shoqerise "LIMJON PESKA" shpk. Projekt Marreveshja per Bashkim me Perthithje me shoqerine "ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE"sha. Shoqeria e perthithur "LIMJON PESKA" shpk me NIPT J64103863R dhe Shoqeria Perthithese "ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE"sha. me NIPT K83729804R. Si pasoje e bashkimit te Shoqerise te Perthithur tek Shoqeria Perthithese, Shoqeria e Perthithur do te prishet dhe do te cregjistrohet nga regjistri tregtar QKB. Me date 06.04.2013 eshte depozituar Projekt Marreveshja per bashkim me perthithje te shoqerive tregtare.

II. Me date 09.11.2017, me vendim te aksionerit te vetem, u vendos : Fillimi i Procedures se Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

III. Me date 11.05.2021, me ane te kerkeses Nr. 9136 Prot, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror, "Kerkese per Vendosjen e Mases se barres siguruese mbi tatimpaguesin "ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE" me NIPT K83729804R.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Islam Alla, Pallati Alba Flor, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Aksionesh date 29.09.2011
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 14.11.2012
Projekt Marreveshje Bashkimi me Perthithje date 06.04.2013
Vendim i Administratoreve mbi Operacionin e Bashkimit nepermjet Perthithjes
Pasqyrat Financiare shoqerive tregtare "ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE"sha dhe "LIMJON PESKA" shpk.
Kontrate Shitje Aksionesh date 07.05.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -30 688 919,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -9 583 479,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -16 808 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -75 218 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -41 994 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 24 283 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 408 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -209 115 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -87 399 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -19 515 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 215 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 726 232,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:16 973 449,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 73 729 881,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 14 280 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 352 382 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 48 787 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 281 415 385,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 57 904 133,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 581 720,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Baja