Skip to content

CHANNEL 1
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-08-01 13:50:21
JSON

NIPT: K86607209G
Administrator: Marjeta Merkuri
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet transmetimi radio televiziv lokal qe perfshin : Transmetimin e programeve dhe informacioneve me ane te zerit , figures , sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuar per publiku ,trasmetime keto qe do kryhen nepermjet valeve elektromangnetike , me sistemin e kabllor , nepermiet repertitoreve, me sistem satelitor dhe cdo menyre tjeter shperndarje . Prodhimi , shperndarja dhe tregtimi i programeve radio - televizive te cdo fushe e kategorie. Hapja e manaxhimi i studjove diskografike. Aktivitet ne fushen e internetit ,perfshire shperndarjen e instalimin e rrjetit te internetit
Emërtime të tjera Tregtare: CHANNEL 1
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/04/2008
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 700 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 13.08.2014, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pushimi i Përkohshëm i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me datë 11.03.2016, me ane te shkresës nr. 1856 Prot, leshuar nga Bashkia Vlore, “Njoftim per Vendosje e Barres Siguruese mbi Titujt e Pronesise te subjektit CHANNEL 1 Sh.p.k, me NIPT- K86607209G, ne menyre qe mos te kryhen veprime tjetersimi ndaj ketyre titujve per tatimpaguesit sipas listes emerore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Lagjja "Hajro Cakerri ", Rruga "Hamit Lumi ", Nr.5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Statuti i Shoqerise i Ndryshuar
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja