Skip to content

Ledion Çollaku
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-15 09:45:57
JSON

NIPT: K91512055K
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Bar - Kafe. Piceri. Restorant etj.
Emërtime të tjera Tregtare: THE HOME social club
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 12/03/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 10.11.2014, eshte depozituar shkresa Nr. 81909/20 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, ku është kërkuar: Vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

II.Me date 26.01.2021, eshte depozituar Kërkesa Nr. 1481Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “Ledion Çollaku”, pajisur me NUIS (NIPT) K91512055K, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

III.Me date 25.11.2021, eshte depozituar shkresa, Nr.16932 Prot, e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Qendror ku është vendosur masa e sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit Ledion Çollaku P.F, me NIPT K91512055K duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat e tjera pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi,deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Grigor Heba, Godinë 2 Katëshe, Kati 1, Nr.75/2, në krah të Kompleksit Dinamo

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.05.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani