Skip to content

INTER TRADE & DISTRIBUTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-01-24 08:45:12
JSON

NIPT: K91524002L
Administrator: Dritan Bylyku
Objekti i Veprimtarisë: Importim, eksportim dhe tregtim me shumice dhe pakice te produkteve dhe artikujve te ndryshem ushqimore, cigareve, pijeve, te higjienes personale, kozmetike e te tualetit, detergjenteve, ushqimeve te kafsheve dhe aksesoreve te tyre, artikujve te ndryshem shtepiake, artikujve te letres dhe mjeteve te shkrimit, insekticideve, artikujve kimike, pajisjeve elektroshtepiake, materiale industrale, ndertimi, te veshjeve, produkteve tekstile artikuj shkollore, kancelarike etj. Importim, eksportim dhe tregtim i instrumentave mjekesore dhe aparaturave mjekesore, barna mjekesore, mallra te sektorit parafarmaceutik, farmaceutik dhe cdo gje tjeter ne fushen e mjekesise, depo farmaceutike, materiale dhe aparatura dentare. Import eksport, grumbullim, perpunim, tregtim me shumice e pakice bimesh mjekesore dhe etero-vajore. Import - eksport shitje me shumice e pakice e pajisjeve kbmpjuterike, hardware, software, pajisjeve elektrike, elektronike, lende te para per industrine, materiale ndertimi dhe hidrosanitare , pajisje zyrash, pjese kembimi, auto dhe makineri te cdo lloji, pajisje teknologjike etj Veprimtari dhe sherbime te ndryshme publiciteti, reklamirni, promocioni, kerkime tregu, konsulence, asistence juridike,'operacione te ndryshme komisionere, rekrutim dhe manaxhimi i burimeve njerezore. Transport kombetar e nderkombetar mallrash, per vete, per te trete dhe me qira. Transport i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit. Shitblerje e automjeteve te llojeve te ndryshme. Qiramarrie ose qiradhenie te te gjithe automjeteve per qellime te ndryshme. Shitja, blerja dhenia dhe marrja me qira e pasurive te luajtshme dhe/ose te paluajtshme. Sherbime magazinimi te produkteve e cdo lloj sherbimi tjeter logjistik. Investime per pjesemarrje ne kapitalin e shoqerive tregtare dhe organeve te tyre drejtuese. Menaxhimi i qendrave tregtare, bareve dhe restoranteve. Si dhe cdo veprimtari tjeter qe nuk vjen ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor, ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu cdo operacion financiar tregtar, sherbimi, industrial, me pasuri te luajtshme ose te paluajtshme qe mund te lidhen, drejteperdrejte ose terthorazi me nje nga objektet e siperpermendura.
Emërtime të tjera Tregtare: INTER TRADE & DISTRIBUTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/03/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Investment Joti - Infosoft Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 17/02/2009, me NIPT K91425022E, me seli qendrore ne Tirane, Rruga Murat Toptani, Gjergji Center dhe me administrator Blerta Elezaj. Ortakët e shoqërisë janë Marjeta Joti 20% dhe Grigor Joti 80%. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 24.01.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar date 02.03.2021, terhequr nga QKB date 24.01.2024, Pronar perfitues te subjektit “INTER TRADE & DISTRIBUTION”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper jane:

Grigor Joti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues prej 41.6% te kapitalit, pasi zotëron 80% të kapitali të shoqërisë “Investment Joti - Infosoft Group”, e cila zotëron 52% të kapitalit të “INTER TRADE & DISTRIBUTION”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.03.2009.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane Kashar AA 214 HJ
2) Tirane Kashar AB 965 FK
3) Tirane Kashar AA 794 NX
4) Tirane Kashar AA 524 KO
5) Tirane Kashar AA 596 BX
6) Tirane Kashar AA 793 NX
7) Tirane Kashar AB 537 FE
8) Tirane AA 072 EF
9) Tirane AB 712 EX
10) Tirane Kashar AA 982 DT
11) Tirane Kashar AA 796 NX
12) Tirane Kashar TR6208S
13) Tirane Kashar TR 2174 U
14) Tirane Kashar AB 655 FE
15) Tirane AB 863 EX
16) Tirane Kashar TR 5017 S
17) Tirane AA 498 BT
18) Tirane Kashar AB 579 FE
19) Tirane Kashar AA 384 BX
20) Tirane AB 925 FK
21) Tirane Kashar AB 402 FE
22) Tirane Kashar AA 791 NX
23) Tirane Kashar AB 408 FE
24) Tirane Kashar AB 484 FE
25) Tirane Kashar Aa 779 NX
26) Tirane AA 751 NX
27) Tirane Kashar TR 9775 T
28) Tirane Kashar AA 752 NX
29) Tirane AB 822 EX
30) Tirane AB 951 FK
31) Tirane AA 293 JI
32) Tirane Kashar KASHAR AA 792 NX
33) Tirane Kashar KASHAR AB 694 FE
34) Tirane Tirane TIRANE TR 2179 U
35) Tirane Tirane TIRANE TR 3418 N
36) Tirane Tirane TIRANE AB 794 FK
37) Tirane Kashar KASHAR TR 9429 S
38) Tirane Tirane TIRANE AA 798 NX
39) Tirane Tirane TIRANE TR 5695 N
40) Tirane Kashar KASHAR AB 921 BM
41) Tirane Tirane TR 3424 N
42) Tirane Tirane TIRANE AA 613 BC
43) Tirane Kashar KASHAR AA 788 NX
44) Tirane Kashar KASHAR AA 789 NX
45) Tirane Kashar KASHAR AB 997 FK
46) Tirane Kashar KASHAR AA 458 GC
47) Tirane Tirane TIRANE AA194GJ
48) Tirane Kashar KASHAR TR 9773 T
49) Tirane Kashar KASHAR AA 085 AF
50) Tirane Tirane TIRANE AA 614 BC
51) Tirane Kashar KASHAR AB 766 DE
52) Tirane Kashar AA 795 NX
53) Tirane Kashar AB 781 FK
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar Autostrada Tiranë - Durrës, Kilometri i Parë, Pasuria Nr. 51/19, ZK. 2679

Adresa:
I. Tirane Kashar Magazine 1 - kateshe prane zyrave te InterTrade & Distribution Shpk, Autostrada Tirane - Durres Km.1
II. Gjirokaster Lagjja "11 janari", Magazine prane Shkolles Pedagogjike
III. Vlore Lagjja Lef Sallata, Magazine prane Biblotekes Shefqet Musaraj
IV. Fier Lagjia Kryengritja e Fierit, Magazine prane Kompleksit Apollon
V. Korçe Magazine, Zona Industriale ne ish N.U (ne hyrje te Korçes)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.01.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 02.04.2010
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zvogëlim Kapitali datë 12.04.2012
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 13.04.2012
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zvogëlim Kapitali datë 21.11.2013
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 31.03.2014
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zvogëlim Kapitali datë 26.04.2017
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 27.04.2017
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zvogëlim Kapitali datë 04.03.2019
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 11.04.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 24.01.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 436 819 692,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 397 220 142,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 372 097 446,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 350 656 732,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 270 940 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 235 152 038,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 220 226 185,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 68 179 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 57 928 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -3 879 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -5 329 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 33 236 414,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 9 255 016,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 508 530 822,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 181 872 843,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 093 591 931,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 979 898 269,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 890 619 664,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 879 692 768,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 816 074 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 535 674 072,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 309 409 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 144 637 233,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 072 364 744,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 077 739 793,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 073 764 875,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli