Skip to content

GeoSeis-IT Consulting
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-26 15:11:34
JSON

NIPT: L01720018V
Administrator: Neki Kuka
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e Sizmologjise Inxhinierike:Studime/vleresime te sizmologjise inxhinierike per klasifikimin gjeosizmik te trojeve.Studime vleresime gjeologo-sizmike per trojet ku ndertohen objekte civile,sociale e kulturore.Studime/vleresime te sizmologjise inxhinierike per trojet ku ndertohen objekte te infrastruktures rrugore dhe hekurudhore te te gjitha llojeve,ura,tunele.viadukte, per troje ku ndertohen objekte komplekse si hidrocentrale (per gdo fuqi te instaluar),termocentrale,porte,aeroporte,tunele per vepra hidroteknike,bazamente per ngarkesa te medha e objekte industriale.Studime/vleresime te sizmologjise inxhinierike per troje e shpate me qendrueshmeri te ulet dhe per troje ndertimore te shkrifta me mundesi lengezimi.Studime te rrezikut sizmik ne nivel rajonal (mikrozonime sizmike) e ne nivel kombetar (hartat kombetare te rrezikut sizmik).Ne fushen e Teknologjive te Informacionit dhe Komunikimit (TIK):Konceptim,implementim dhe suport sistemesh kompjuterike: sisteme shfrytezimi,rrjete kompjuterike,sisteme arshivimi.Sisteme per mbledhjen,transmetimin,perpunimin e shperndarjen ne kohe 2 reale ose jo,te informacioneve te perftuara nga pajisje digitate ne sektore te ndryshem te kerkimit shkencor e aplikativ.Konceptim dhe implementim i sistemeve per ndertimin dhe administrimin e bazave te te dhenave ne platforma te ndryshme.Aplikime ne GIS dhe Remote Sensing.Perdorimi i metodave matematike ne modelimin. analizen dhe vleresimin e parametrave e proceseve ne sektore te ndryshem.Konceptim dhe implementim zgjidhjesh (software) sipas nevojave te perdoruesve. ne mjedise dhe platforma te ndryshme.Konceptim dhe zhvillim programesh aplikative (software) sipas nevojave te perdoruesve.Konceptim dhe implementim aplikacionesh ne Web.Aplikim te metodave me standartet me te larta per mbrojtjen (kriptimin dhe dekriptimin) e informacioneve kritike per aplikacione te ndryshme.Ne fushen e Gjeologjise inxhinierike dhe Hidrogjeologjise,etj.
Emërtime të tjera Tregtare: GeoSeis-IT Consulting
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/05/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 20.12.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u fillua procedura e likuidimit te shoqerise dhe mbylljen e aktivitetit ekonomik brenda muajit Dhjetor 2018. U emerua Z. Neki Kuka si likuidator i shoqerise. Statusi i shoqerise ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Shoqeri ne Likuidim e Siper”.

II. Me date 24.04.2019, me ane te kerkeses Nr.619/4 Prot, lëshuar nga Studio Permbarimore L.D.C, u kerkua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore shoqeria “GeoSeis-IT Consulting” sh.p.k , me NUIS (NIPT) - L01720018V. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë.

III. Me date 10.05.2019, me ane te urdherave Nr.619/8 Prot, lëshuar nga Studio Permbarimore L.D.C, u urdherua heqja e mases se sekuestros Konservative nga aktivet e pales debitore, shoqeria GeoSeis-IT Consulting sh.p.k pajisur me NUIS(NIPT) - L01720018V.

IV. Me date 05.04.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua akti i likuidimit te shoqerise. Statusi i shoqerise behet “C’regjistruar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Islam Alla, Pallati ALBAFLOR Nr. 17

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 26.11.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 061 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 301 460,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -410 260,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 093 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 107 995,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 996 204,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 442 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 617 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 966 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 227 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 633 038,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 669 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 11 535 433,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 10 053 916,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala