Skip to content

LEXALKO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-04 10:19:13
JSON

NIPT: L02222010A
Administrator: Luan Kapllanaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, shitje me shumice e pakice të makinerive të renda, mjeteve të transportit të kapaciteteve të ndryshme që shërbejnë për transportin e mallrave/ose pasagjereve, traktorë, ekskavatorë, drilling Machine, vinça të tonazheve e të kategorive të ndryshme, makineri bujqësore e mjete bujqësore të kapaciteteve të ndryshme me ose pa zinxhirë, me ose pa rimorkio. Haja dhe shfrytëzimi i serviseve për riparimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve dhe makinerive që përmendet në pikat e mësipërme. Import-eksport, shitje me shumice e pakice të pjesëve të këmbimit, gomave etj për çdo lloj makinerie dhe pajisje. Import-eksport i vajrave lubrifikante dhe lubrifikanteve të tjerë të te gjitha llojeve etj. Aktiviteti i qiradhënies/marrjes dhe/ose marrjes në përdorim i makinerive . Aktivitet tregtare në fushën e turizmit që konsistojnë në nxitjen, mbështetjen e zhvillimin e projekteve turistike të çdo lloji në territorin e Republike se Shqipërisë, përfshirë shitblerjet marrjet/dhëniet me qira e në përdorim të pasurive të paluajtshme;asistence e mbështetje në studime, projekte, hartime e deri në përfundime të projekteve të konstruksionit. Kryerjen e shërbimeve, në baze të kontratave me subjekte fizike e juridike vendase ose të huaja dhe ofrimin e asistencës teknike, ligjore e financiare në shitblerjet e pasurive të paluajtshme si dhe në marrjet/dhëniet me qira ose në përdorim të pasurive të paluajtshme. Veprimtari në fushën e turizmit me qellim ngritjen e hoteleve dhe fshatrave turistike, plazheve, qendrave të argëtimit brenda dhe jashtë vendit, të blejë, të shes, të marre e të japë me qira, të ndërtojë apo të nxisë ndërtimin e tyre. në fushën e turizëm hoteleri, restorante, bar-kafe, internet kafe etj. Aktiviteti në fushën e ndërtimeve civile, industriale, turistike, bujqësore etj. Importeksport dhe tregtimi i të gjitha materialeve, lendeve të para dhe produkteve gjysme të gatshme në fushën e ndërtimit. Agjenci imobiliare. Dhënie asistence teknike etj. Gërmime me mjete të renda dhe transport dheu, inerte dhe mallrat e ndryshme. Kërkim-zbulim, shfrytëzim dhe përpunim mineralesh. në fushën e ndërtimit, ndërtime civile dhe ushtarake, gurore dhe përpunim inertesh. Aktivitet tregtare në fushën e energjisë se rinovueshme, që konsistojnë në nxitjen, mbështetjen, zhvillimin e projekteve në ketë fushe, ndërtim shfrytëzim hidrocentralesh, termocentralesh, ndërtim-shfrytëzim parqe aeolike, parqe solare etj. . . në përgjithësi çdo lloje aktivitete që lidhet me energjinë e rinovueshme. Riparim dhe mirembajtje te makinerive. Import dhe tregti me shumice dhe pakice i filtrave te ndryshme per automjete dhe makineri te renda.
Emërtime të tjera Tregtare: LEXALKO
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/10/2010
Rrethi: Vore
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 44 768 000,00
Numri i pjesëve: 44 768
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ilmije Kapllanaj, Isuf Kapllanaj, Rudina Kapllanaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Vore, AA 480 JV
Tirane Vore, AA 918 PK
Tirane, Vore, AB 781 AF
Tirane, Vore, AB 340 AD
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: Me date 15.11.2017, u hartua projekt- marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerive “LEXALKO”sha, si shoqeri perthithese dhe “Luka Eskavatori shpk, si shoqeri e perthithur. Bashkimi i shoqerise do te sjelle kalimin e aktiveve dhe pasiveve nga shoqeria e perthithur tek shoqeria perthithese. Shoqeria e perthithur do te vleresohet e prishur, duke u c’regjistruar keshtu nga Qendra Kombetare e Regjistrimit, pa kaluar ne procesin e likuidimit. Me date 31.12.2017, me vendim te asamblese se aksionareve, u miratua bashkimi me perthithje i shoqerive “LEXALKO”sha, si shoqeri perthithese dhe “Luka Eskavatori shpk, si shoqeri e perthithur. Vlera e kapitalit te shoqerise pas bashkimit behet 44.768.000 (dyzet e kater milion e shtateqind e gjashtedhjete e tete mije) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Vore Muçaj Rruga Industriale, Nr Pasurie 134/24

Adresa:
Durres, Lagjja 14 Shkozet, Godina 1- kateshe, Zona Kadastrale 8515, Nr Pasurie 5/2524

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 04.12.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 17.04.2014
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 17.12.2013
Vendimi i asamblese se aksionareve per miratimin e projektit te bashkimit me perthithje date 31.12.2017
Dokumenta Financiare: Projekt marreveshje per bashkimin me perthithje date 15.11.2017
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 60 862 367,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 36 152 059,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 23 313 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 26 618 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 37 390 428,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 37 802 795,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 957 101,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 903 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 478 575,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:498 027 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:356 528 412,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:257 125 075,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:230 022 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:219 251 317,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:422 568 503,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 44 857 984,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 36 423 352,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 18 029 625,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala