Skip to content

HOXHA SECURITY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-29 14:32:15
JSON

NIPT: L02318007J
Administrator: Valbona Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizike e juridike qe ushtrojne veprimtarine ne Republiken e Shqiperise. Sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shendetit te personave fizike, te shtetasve shqiptar dhe te huaj. Transport dhe shoqerimin e vlerave monetare e materiale dhe te sendeve te cmuara gjate transportit te tyre. Tregtim, instalim dhe perdorim i sinjalistikes se radioalarmit dhe pajisjeve te tjera te vezhgimit. Prodhim, mirembajtje dhe tregtim te pajisjeve dhe lendeve te shuarjes se zjarrit dhe shpetimit. Projektim dhe instalim I kontrollit te aksesit dhe te sigurise se larte, integrim I sistemeve. Projektim, furnizim, instalim dhe mirembajtje e sistemeve per prodhimin e energjise alternative (fotovoltaike, wind etj). Furnizim dhe instalim i kasafortave cavoux, sigurine e kutive te depozitave, terminale POS, ATM dhe pajisjeve bankare ne pergjithesi. Konsulence dhe analize te sigurise. Projektim, furnizim instalim dhe mirembajtja e sistemeve te inteligjences. Projektim, zbatim dhe mirembajtje te sistemeve dhe monitorim i sistemeve te shuarjes se zjarrit. Projektim dhe instalim i pajisjeve dhe impianteve elektrike e civile.Furnizim, instalim mirembajtje e pajisjeve elektronike per perdorim detar. Furnizim, instalim dhe mirembajtje e pajisjeve te telekomunikacionit dhe radio-nderlidhjes. Import, eksport, transport dhe tregti me shumice dhe pakice I mallrave dhe materialeve te ndryshme (karburante, lubrifikante, lende djegese te te gjitha llojeve e kategorive, makineri e pajisje). Veprimtari Bar, Restorant, Hoteleri dhe ambiente te tjera argetimi. Ushtrimin, kultivimin dhe tregtimin e peshkut, nenprodukteve te tij dhe rregullimin e mjedisit. Sherbime pastrimi e disinfektimi, larje, sistemim, gjelberim te ambienteve shteterore e private. Asimilim, perpunim i mbetjeve urbane e spitalore. Rikonstruksion, merimetim, lyerje, arredim i ndertesave e ambienteve shteterore e private, ne pronesi te shtetasve shqiptare e te huaj. Tregtim I produkteve te letres dhe detergjente te pastrimit, solucione ngjitese dhe lengje per prodhim mobiljesh (ngjitese, dylen, llak, bojera etj). Sherbime reklamimi, dizenjim, prodhim, montim e shitje i reklamave te jashtme e te brendshme (shtypshkrime, flyer, fletpalosje, banera, veshje makinash me reklame etj).Import & Export Tregtim me shumice dhe pakice I te gjitha mallrave, produkteve buqesore, Blektorale , industriale dhe medikamenteve mjeksore dhe farmaceutike . Ngritja, Trajtimi,Keshillim dhe Asistence teknike per Laboratore,Linja Perpunimi. Insiminimi,Deratizim,Dezifektimi,Dekostimi,Fermentimi, ambalazhimi etiketimi lndustriale,ndertimore, Agro - Ushqimore,komplekse blektorale si dhe klinika e farmaci Veterinare. Kultivim; Grumbullim,ruajtje ,konservim te perimeve ,dru frutore(ullinj,agrume,arrore, vreshta, dhe bime medicinale).Mbashtrim te shpendeve dhe kafsheve perpunim dhe tregtim te produkteve dhe nen produkteve te tyre. Sherbim mirmbajtje ,rrjeti hidraulik, elektrik dhe sistem ngrohje-ftohje, kondiconim. Import-Eksport me shumice dhe pakice, pjese kembimi te ndryshme industrial, (goma,vaj dhe bateri), riparim mirmbajtje ashensori, dhe riparim automjetesh. Dizenjim i aplikaconeve per smartfone, mirmbajtjen e hosteve dhe krijimin e faqeve web. Shitje me pakice dhe shumice (elektro-shtepiake dhe produkte imobiliare) si dhe riparimin e tyre. Tregtim me shumice dhe pakice i librit shkollor, artistic dhe produkte kancelarie (hedhje te dhenash dhe primtime), flet palosje etje. Sherbim sanitar dhe recepsoni.
Emërtime të tjera Tregtare: HOXHA SECURITY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/10/2010
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.2.C - Klinika veterinare
Çështje Ligjore: 1.Ne date 29.01.2015, u vendos pushimi I perkoheshem I aktivitetit. Statusi ishte “Aktiv” u be “Pezulluar”. (Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit Tregtar, date 29.11.2021)
2. Ne date 15.05.2015, u vendos aktivizimi I aktivitetit. Statusi ishte “Aktiv” u be “Pezulluar”. (Sipas Ekstrakt Historik te Regjistrit Tregtar, date 29.11.2021)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Gjon Buzuku,Vila përballë pallatit 100/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 29.11.2021
Vendimi i Ortakut te Vetem, date 01.09.2015
Vendimi i ortakut te vetem, date 5.4.2018
Vendimi i Ortakut te vetem, date 22.05.2018
Akt themelimi, date 28/10/2010
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 853 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 150 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -3 484 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 634 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 419 185,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 288 286,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 230 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -98 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 307 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:8 038 966,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 020 507,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 720 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 365 194,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 423 163,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 830 502,00
Punuar Nga : I.Cara