Skip to content

DUCELLARI 2010
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-07 10:12:26
JSON

NIPT: L04710402P
Administrator: Edmond Muço
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport, transport, tregetim me shumice i naftes bruto, gazit natyror, gazit te lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine, benzine avionash, gazoil, vajguri ndricues, vaguri avionash aromatike, solvent, white spirit, lende djegese solar, mazut, bitum, koks, nafte, squfur, vajra lubrifikante etj. Shoqeria mund te krijoje studime dhe asistence teknike, kerkimore dhe shkencore ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit te naftes dhe gazit, analizat laboratorike te te gjitha nenprodukteve te naftes.
Emërtime të tjera Tregtare: DUCELLARI 2010
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 04/11/2010
Rrethi: Lushnje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 70 000 000,00
Numri i pjesëve: 70 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Veli Doko; Përparim Çaushi; Ramadan Sulaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 01.10.2013, me ane te Urdherave Nr.620-13 Regj, Nr. 24977 Prot., Nr.621-13 Regj, Nr. 24962 Prot., Nr.622-13 Regj, Nr. 24991 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Sherbimi Permbarimor ZIG” sh.p.k., u urdherua :
1- Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore shoqeria " DUCELLARI 2010" sh.a, me NUIS (NIPT) - L04710402P, ne kuotat qe shoqeria DUCELLARI 2010" sh.a, me NUIS (NIPT) - L04710402P zoteron ne shoqeri te tjera te regjistruara ne Regjistrin Tregtar.
2. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone.

II. Me datë 10.03.2014, me ane te kërkesave Nr.622-13 Regj., Nr.05512 Prot., Nr.620-13 Regj., Nr.05520 Prot., Nr.621-13 Regj., Nr.05507 Prot., lëshuar nga "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat dhe aktivet e palës debitore shoqëria "DUCELLARI 2010" sh.a, me NUIS (NIPT) - L04710402P, sekuestro e cila është vendosur në zbatim të shkresave Nr.620-13 Regj, Nr. 24977 Prot., Nr.621-13 Regj, Nr. 24962 Prot., Nr.622-13 Regj, Nr. 24991 Prot., datë 01.10.2013.

III. Me datë 18.03.2015, datë 01.06.2015, me ane te Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier nr. Regj. Them. 11211-02145-62-2014 (1796)(541), u vendos :
1. Pranimi i kërkesës për sigurim padie.
2. Vendosja e sekuestros Konservative mbi llogaritë bankare të shoqërisë “Ducellari 2010” sha, me NIPT L04710402P në të gjitha bankat e nivelit të dytë që veprojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, në një vlerë të përgjithshme deri në 103790929.02 USD, si dhe bllokimin e transferimit ë kësaj shume nga llogaritë e shoqëerisë “Ducellari 2010” sha me NIPT L04710402P nga bankat e nivelit të dytë në bankat e huaja.
3. Vendosja e sekuestros konservative mbi pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme të shoqërisë “Ducellari 2010” sha, me NIPT L04710402P, pranë zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe regjistrit të pasurive të luajtshme pranë Ministrisë së Financave, deri në në një vlerë të përgjithshme deri në 103790929.02 USD.
4. Vendosja e bllokimit të të gjitha veprimeve pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit nga ana e shoqërisë “Ducellari 2010” sha, me NIPT L04710402P.

IV. Me datë 17.07.2014, me ane te Urdherit Nr.621-13 Regj, Nr. 14892 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Sherbimi Permbarimor ZIG” sh.p.k., u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore shoqeria " DUCELLARI 2010" sh.a, me NUIS (NIPT) - L04710402P,vendosur me ane te Urdherit Nr.24962 Prot., datë 01.10.2013.

V. Me date 26.12.2017, me ane te Urdherit Nr. 3301 Prot., leshuar nga shoqeria Permbarimore Private TDR, protokolluar nga QKB me Nr. 17699 Prot. date 27.12.2017, u urdherua vendosja e mases se sekuestros mbi aksionet e debitorit Ducellari 2010, me NUIS - L04710402P.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lushnje , Lagjja Kadri Qystri, ish depo duhanit.

Adresa:
1. Ballsh, depozitat e magazinimit te solarit dhe koksit G34 brenda teritorit te A.R.M.O sh.a.

2. Peqin, Perparim, Copane, Çopanaj (afer KOSTA PETROL)

3. Elbasan, Mengel, (prane ish parkut te mallrave)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 07.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 17.01.2013
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 30.07.2013
Urdhra per Venie Sekuestro date 01.10.2013
Urdhra per Heqje Sekuestro date 10.03.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 7 051 749,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 188 819 686,00
Punuar Nga : A.Baja