Skip to content

LASTMINUTE ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON

NIPT: L11730017S
Administrator: STUDIO KONSULENCE 94 (likujdatori)
Objekti i Veprimtarisë: Agjensi udhetimesh dhe agjensi turistike,agjensi per dhenie me qera te automjeteve si pershembull:autovetura,autobusha,mikrobuza,motorr,motorr cikleta dhe bicikleta.Agjensi kembimi valutor,agjensi imobiliare,agjensi per transfertat e parave,sherbime siguracionesh,shitje dhe blerje,nderlidhje per pasurit e paluajteshme te luajteshme dhe veprime financiare qe jane te nevojeshme ose ndihmese ne permbushjen e qellimit te shoqerise, te marre persiper aksione,kuota dhe pjesemarrje ne shoqeri ose ndermarrje te tjera qe kane objekt analog dhe ne perputhje me objektin e saj si brenda vendit dhe jashte shtetit.Qofte ne menyre te drejteperdrejte dhe menyre indirekte, si dhe te marre pjese ne ndermarrje,konsorciumet te ndermarrje ose kontratave bashkepunimi te cdo tipi me kushte qe masa dhe qellimi i pjesemarrjes te mos ndryshoje ne menyre thelbesore,qellimi i percaktuar nga statuti.Marrja persiper e pjesemarrjes ne ndermarrje te tjera e cila sjelle nje pergjegjesi te pakufizuar te shoqerise,duhet te behet me vendim te asamblese se pergjitheshme.Te jap garanci dhe te lejoj regjistrimin e hipotekimeve te pasurive te paluajteshme te shoqerise dhe te jape cdo garanci reale dhe/ose personale per huate e veta ose te pjesemarreseve te veta,gjithmone nese administratori i vetem ose administratoret e cmojn/jne te nevojshme. Veprimtari e agjentit per transferte parash ne emer dhe per llogari te nje subjekti financiar jobanke.. Veprimtari e agjentit komisioner;
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.05.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 600 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Pallatet Agimi, Shk.8, Nr.50

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 201 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 081 206,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 138 944,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 793 858,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 424 054,00