Skip to content

Kuarta

JSON

NIPT: L21721005U
Administrator: Irgen Selfo
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport të karburanteve dhe nënprodukteve të tyre nënprodukteve në përgjithësi; Shitje me pakicë të karburanteve të të gjitha llojeve; pjesëmarrja në tenderë të ndryshme si private dhe shtetërore, dhënia me nënkontrate të tretëve me mundësinë për të shtrire aktivitetin e saj në sektorë anësore ose të ngjashëm. Ushtrimi i aktiviteteve që rrjedhin apo që ndihmojnë në realizimin e objektit kryesor. Marrja e financimeve nga institute të ndryshme kredie, edhe nga shoqëri të tjera apo private, duke dhëne garancitë e nevojshme imobiliare, reale dhe personale. Si dhe çdo lloj veprimtarie tjetër përsa i përket tregut të hidrokarbureve presa legjislacioni në fuqi lejon përfshirjen e saj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20.05.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: 1. 27/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-004494-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.54 Regj., Nr.356 Prot., datë 01.07.2016 lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Valbona Qehajaj, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet/kuotat qe zoteron pala debitore shoqeria “KUARTA” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - L21721005U, me qellim mostjetersimin e tyre. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga ana e jone.
2. 07/12/2016 Numri i ceshtjes: CN-062012-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses Nr. 5199 Prot, datë 22.06.2016, lëshuar nga Bashkia Vlorë, ku është kërkuar: Vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor subjekti KUARTA Shpk me nipt L21721005U.
3. 24/01/2017 Numri i ceshtjes: CN-122762-01-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes:
Depozitimi i Urdhrit Nr.0002-17 Regj, Nr. 00530 Prot. date: 18.01.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG", ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore " KUARTA" sh.p.k me NIPT L21721005U. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana jonë.
4. 8 03/02/2017 Numri i ceshtjes: CN-140519-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr.0002-17Regj., Nr.01185Prot., date 31.01.2017 , lëshuar nga "Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k, ku ështe urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi pjeset/kuotat e pales debitore shtetasi Irgen Selfo zoteron si perfaqesues ne subjektin “Kuarta” Sh.p.k me NUIS (NIPT) – L21721005U.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Siri Kodra, Ndertesa 185, Hyrja 1, Njësia Bashkiake nr,8, Kodi Postar 1017

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -224 469 717,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -89 423 818,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -800 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 674 767 410,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014