Skip to content

PAYLINK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-16 10:11:09
JSON

NIPT: L22112003M
Administrator: Eneida Thomaj
Objekti i Veprimtarisë: Sherbimin e import-eksportit te kartave smart; shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave; emetimin dhe administrimin e të gjitha instrumenteve të pagesës përfshirë emetimin e parasë elektrinike; skemë kombëtare të pagesave me kartë shërbimet e “Auditimit & PenTest”, të cilat konsistojnë në shërbime të testimit të sigurisë fizike dhe llogjike, si dhe simulime të penetrimit të sistemeve të teknologjisë së brendshme apo të jashtme dhe çfarëdolloj shërbimi tjetër në funksion të këtyre shërbimeve ose të ngjashëm me këto shërbime, duke përfshirë edhe konsulencën në lidhje me to; si dhe shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbimet e tjera ndihmëse për veprimtaritë sa më lart. Me qëllim realizimin e objektit të mësipërm, Shoqëria mund edhe: (a) të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet apo veprimtari tjetër të cilat mund të konsiderohen të dobishme, plotësuese ose të nevojshme për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë; (b) të fitojë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, pjesëmarrje në shoqëri të tjera të cilat kanë objekt të njëjtë, të ngjashëm apo të ndryshëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj; dhe (c) të kryejë çdo aktivitet apo veprim tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm, plotësues ose i nevojshëm për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë, me kusht që këto veprime apo aktivitete të mos sjellin ndryshim themelor të objektit të veprimtarisë së Shoqërisë. Për më tepër, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga legjislacioni në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: PAYLINK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11.09.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 573 520 000,00
Numri i pjesëve: 573 520
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: UNION FINANCIAR TIRANE, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 15.02.1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J62424002G, me adrese ne Tirane, Rruga ''Ismail Qemali'', Nr.32, Kati 3, Kodi Postar 1019, Njësia Bashkiake Nr.5, me administrator Elton Çollaku. Aksionaret jane: Eduard Shima (10%), Gjergj Misha (10%), Varuzhan Piranjani (10%), Niko Leka (35%) dhe Edmond Leka (35%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 16.03.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Varuzhan Piranjani, Niko Leka, Edmond Leka, Irena Rushaj, Eneida Thomaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vore, GJOKAJ Autostrada Tirane-Durres, Km 8, Godina Auto City, Kati perdhe dhe mexanin, zyra nr.01.

Adresa:
1) Tirane, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, Kati 3, Njesia Administrative nr.5, Kodi Postar 1019
2) Tirane, Njesia bashkiake nr.9, Bulevardi Zogu i I, Pallati EDICOM, Kati 5/D, Zyra nr.01

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 16.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje aksionesh 07.07.2017
Vendim i asamblese se pergjithshme per zmadhimin e kapitalit 15.08.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -83 812 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -86 799 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -117 819 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -153 105 567,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -140 870 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -59 188 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -20 380 642,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 181 359,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:82 440 166,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:71 308 620,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:48 892 489,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:22 165 058,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:16 867 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 685 512,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala