Skip to content

ecs Eco CliMate Solution
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-04 11:40:25
JSON

NIPT: L22218013G
Administrator: Edmond Jaupi
Objekti i Veprimtarisë: Ne Fushen Ndertimit : Ndertime dhe projektime objektesh civile, industriale dhe turistike, bujqesore etj. me permasa te ndryshme, ndertim rrugesh dhe urash, digash e galerish, vepra kullimi, impiante vaditese, nyje betoni, etj. Projektimi, furnizimi dhe instalimi lirnpiahteve teknologjike dhe mekanike, impianteve te kondicionimit, ngrohjes dhe ventilimit, impianteve hidrosanitare dhe mbrojtjes nga zjarri, kontrolli dhe rregullimi i impianteve elektrike te tensionit te mesem dhe te ulet, impianteve elektrike speciale, impianteve dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni si dhe punime te tjera te percaktuara ne Licensen Profesionale te leshuar nga institucionet perkatese.Ne Fushen e Tregtise dhe Transportit: Tregtimi dhe transportimi me mjetet e veta ose te te tjereve. Import - Eksporti me shumice dhe pakice per qellime instalimi apo tregtimi per te trete te materialeve, pajisjeve, makinerive dhe aksesoreve per impiante teknologjike dhe mekanike, kondicionimi, ventilimi,ngrohje, hidrosanitaredhe mbrojtjes nga zjarri, impiante te trajtimit dhe pastrimit te ujit, pishina, ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi dhe ujitje, procese industriale, impiante rregullimi dhe kontrolli, materiale dhe pajisje elektrike dhe elekrronike, etj. Veprimtari ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice te naftes, te te gjitha produkteve dhe nenprodukteve te naftes, vajrave minerale te paperpunuara dhe te hidrokarbureve. Blerjen, importimin, ekportimin dhe tregtine me shumice dhe pakice te naftes, te gjitha produkteve dhe nenprodukteve te naftes, vajrave minerale te paperpunuara dhe te hidrokarbureve. Blerjen, importimin, transportin dhe per llogari te te treteve , depozitimin, perzierjen, trajtimin, shitjen, shperndarjen me shumice dhe pakice te produkteve te naftes dhe naftokimike, gazit, lubrifikanteve duke perfshire dhe bitumet. Shitblerjen, qiradhenien projektimin dhe administrimin e impianteve e depozitave per naften, gazin, lubrifikantet, bitumet, etj. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te realizohet qellimi perkates, Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari tjeter qe perfshihet ne fushen e Turizmit, ndertimit, ne fushen e minierave , te financave, te energjitikes, ne fushen e kontraktimit, te tregtise benda dh jashte vendit, ne shendetesi, ne sektorin farmaceutik, aktivitete ne porte detare dhe biznesin e Marines, transport, konsultime ne fusha te ndryshme. Te realizoje cdo lloje transaksioni ne lidhje me pausrite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo veprimtari komericiale, financiare, qiraje hipoteke apo pengu, te cilat konsiderohen te dobishme ose te nevojshme per te arritur qellimin e Shoqerise, aktivitete publikuese dhe reklamuese, te marre pjese ne cdo entitet tjete ligjor, i cili ushtron veprimtari te njejte ose te perafert me shoqerine ne Shqiperi dhe jashte saj, te kooperoje, bleje dh te shkrihet me kompani te tjera, te kooperoje me cdo individ apo entitet ligjor, te krijoje dege ose zyra brenda Shqiperise ose jashte saj, te perfaqesoje shoqeri te ndryshme shqiptare apo te huaja qe kane objekt te njejte apo te perafert me kete shoqeri ne perputhje me legjislacionin shqiptar.Gjithashtu shoqeria do te mund te kryeje cdo aktivitet tjeter ekonomi, tregtar, financiar, qe gjykohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e objektit te shoqerise perfshire shitjen e mjeteve te shoqerise si makinerite, pajisjet, marrja dhe dhenia me qira te qenimit garant, hipotekimi dhe pjesemarrja ne shoqeri te tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: ecs Eco Climate Solution
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16.10.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 65 000 000,00
Numri i pjesëve: 65 000 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Lorenc Lusha, Sami Jaupi, Erjon Lusha
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet Iveco Daily Cavinato 35C15L, me targe AA 837 EH
Tirane, Mercedes Benz Sprinter 313, Ngjyre e bardhe, Nr Shasie WDB9066331P64664, Me targe AA 152 TT
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Dritan Hoxha, Tirana Ring Center, Kati 0

Adresa:
Tirane, Vaqarr, Njesia Administrative Vaqarr, Zona Kadastrale 3712

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.10.2021
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 14.05.2013
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 19.05.2014
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 25.07.2014
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date18.08.2017
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 28.10.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 10 881 751,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 594 135,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 451 626,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 574 604,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 25 071 273,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 24 631 458,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 271 686,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 897 361,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -452 363,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:231 463 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:322 605 799,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:430 673 574,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:384 778 566,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:938 147 625,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:466 253 882,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 222 017 952,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 148 197 302,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 854 384,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani