Skip to content

EMMECIDUE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-11 08:55:47
JSON

NIPT: L22323008V
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Realizimin dhe zhvillimin e impianteve te prodhimit te energjise se rinovueshme pa u kufizuar ne impiante te biomases, eolitike,fotovoltaike, projektimin dhe ndeertimin e impianteve hidroelektrike, me shfrytezim te energjise termike edhe permes prjektimit dhe realizimit te rrjeteve;shoqeria gjithashtu mund te menaxhoje cdo lloj impianti te prodhimit te energjise;ushtrimin e cdo lloj veprimtarie tjeter industriale apo tregtare ne perputhje me legjislacionin aktual ne fuqi;prezantimin e sherbimeve dhe ne vecanti te veprimtarise se konsulences ne fushen energjitike ne favor te personave fizike dhe juridike te se drejtes publike dhe private italiane dhe te huaj;prezantimin e sherbimeve post contatore, te llojit teknologjik, me prespektive optimizimin dhe racionalizimin e konsumit te energjise;ndertimin dhe instalimin e impianteve elektrike, elektronike dhe atyre me gaz, si dhe sherbimet perkates te asistences dhe mirembajtes;realizimin e studimit te tregut, planeve te ristrukturimit dhe te futjes se shoqerise ne treg, analiza sektoriale dhe teresore te shoqerive; kerkimin dhe gjetjen e personelit, ne cdo lloj forme dhe modaliteti, ne perputhje te plote legjislacionin perkates per rregullimin e marredheneieve te punes si dhe ne perputhje me legjislacionin ne fushen e se drejtes se punes;kerkimin, projektimin, zhvillimin, prodhimin dhe shperndarjen e produkteve dhe sherbimeve editoriale informuese dhe telematike;shitblerjen e patentave ne fushen e burimeve te energjise;ndertimin dhe riparimin e pajisjeve elektronike dhe te trasmetimit dhe marrjes se te dhenave;ndertimin, menaxhimin, tregtimin dhe shperndarjen ne itali dhe jashte saj, ne rruge direkte dhe/ose indirekte, per llogari te saj dhe/ose te te treteve te produkteve dhe programeve software, faqeve world wide (web) dhe site te tjera virtuale (internet), perfshire tekstet, imazhet, tingujt, dhe informacionet;menaxhimin e rrjeteve telematike dhe sherbime ne rrjete qofshin kombetare dhe nderkombetare per llogari te saj apo te te treteve duke kontraktuar per kete qellim agjensi apo zyra perfaqesimi te degeve te tjera te sektorit editorial, informativ, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: EMMECIDUE
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 23/11/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 753 396 754,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: EMMCIDUE S.R.L, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, qe funksionon sipas ligjit italian, me kod fiskla dhe numer regjistrimi 13351470151, e themeluar ne 09.02.2001, me seli ne Milano, Via Balzaretti Giuseppe, 17 cap 20133, me perfaqesues ligjor Maurizio Tani (Sipas Certifikates se Regjistrimit, zyra e regjistrimit te kompanive, Dhoma e Tregtise, Industrise, Artizanatit dhe Bujqesise se Milanos, date 05.11.2022)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Ne date 26.02.2016, me vendim te shoqerise EMMECIDUE, u miratua mbyllja e deges se shoqerise Emmecidue ne Shqiperi, duke bere c’regjistrimin ne menyre vullnetare nga ana e shoqerise. Statusi i shoqerise ndryshoi nga “Aktiv” ne “Shoqeri ne Likuidim e Siper”. U largua nga detyra administratori Paulin Rranzi dhe u emerua si likuidatore e shoqerise Margarita Gjergji.

II. Me date 28.09.2016, me vendim te asamblese se zakonshme, u mirtaua akti i likudimit te shoqerise. Statusi i shoqerise ndryshoi nga: “Shoqeri ne Likuidim e Siper” ne “Çregjistruar".
Ndryshime
Shënime: *Kapitali i shoqerise eshte 6.249.662 euro dhe eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë,Njesia Bashkiake Nr. 10, Rruga Mine Peza, Pallati 63, Ap. 18, Kati 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik i regjistrit tregtar date 11.05.2022
Akti i themelimit te shoqerise se huaj
Certifikata e Regjistrimit te EMMECIDUE, zyra e regjistrimit te kompanive, Dhoma e Tregtise, Industrise, Artizanatit dhe Bujqesise se Milanos, date 05.11.2022
Vendimi per miratimin e aktit te likujdimit date 28.09.2016
Vendimi per mbylljen e Deges ne Shqiperi date 26.02.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -12 913 845,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -3 405 004,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -8 902 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:22 323 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 60 358 186,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015

Punuar Nga : A.Lala