Skip to content

G2R STONE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-19 10:27:19
JSON

NIPT: L24306201L
Administrator: Gëzim Rrushi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me pakice te artikujve ushqimor , industrial e bujqesor , materialeve te ndertimit inerteve, fruta perim. Bar Kafe, Hotel, Restorant. Transport te mall rave per vete dhe per te tretet. Perpunimi i mermereve dhe graniteve. Import - eksport dhe tregtim te mermerit dhe graniteve . Import te makinerive dhe paisjeve. Transport te mallrave per vete dhe te tretet.
Emërtime të tjera Tregtare: G2R STONE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/07/2012
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 02.11.2022, me ane te shkresës Nr. 31896 Prot, per Vendosje te Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, është kërkuar: Vendosja e mases se sigurimit te detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “G2R STONE “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L24306201L, me perfaqësues ligjor Gëzim Rrushi. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

II.Me date 05.09.2022, me ane te Urdhërit Nr. 089918, protokolluar nga QKB me Nr. 31154 Prot., datë 10.11.2022, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Fatos Alimadhi”, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Gezim Rrushi pranë subjektit shoqëria “G2R STONE " SHPK " SH.P.K., me Nuis (Nipt)- L24306201L, deri në një urdhër të dytë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Besim Imami, Gadina Nr.1, Kati dyte.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.06.2024
Statuti i Shoqerise
Urdher per venien e sekuestros konservative date 05.09.2022
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 13.02.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani