Skip to content

A&T (Ish A.K.F PETROLEUM OI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-20 07:34:02
JSON

NIPT: L32320008H
Administrator: Fabian Goçi
Objekti i Veprimtarisë: Hidrokarbure, nafte dhe gaz I Import-eksport i karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si nafte, benzine, karburantet e aviacionit, vajra, lubrifikante, solar, etj; Tregtim me shumice dhe pakice të karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si nafte, benzine, vajra, lubrifikante, solar, etj; Transport i karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si nafte, benzine, vajra, lubrifikante, solar, etj Import - eksport i gazit të lëngshëm (LPG) për automjete, përdorim familjar, dhe konsumator; Shitje, tregtim i gazit të lëngshëm (LPG) për automjete, përdorim familjar, dhe konsumator; Import - eksport i bombolave të gazit;Shitje, tregtim dhe rimbushje të bombolave me 2 gaz; Import - eksport të produkteve për kujdesin e automjeteve; Shitje dhe tregtim të produkteve për kujdesin e automjeteve; Import-eksport i hidrokarbureve; Shitje, tregtim dhe transport i hidrokarbureve përfshirë LPG në mase dhe shishe; Tregtim i veshjeve dhe produkteve që lidhen me industrinë e naftës; Miniera Eksplorim, zhvillim, pasurim, trajtim, transportim dhe tregtim të mineraleve; i Shfrytëzim i të gjitha llojeve të mineraleve; Import - Eksport i të gjitha llojeve të mineraleve; Import - Export i makinerive dhe pajisjeve të lidhura me to; Energjia e përtëritshme (rinovueshme) Projektim, ndërtim, menaxhim i hidrocentraleve, kaskadave, impianteve të energjisë se erës dhe impianteve të energjisë diellore; Menaxhimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve, kaskadave, impianteve të energjisë se erës dhe impianteve të energjisë diellore; Import - eksport, shpërndarje, tregtim dhe shitje të energjisë se erës, të energjisë diellore, të energjisë elektrike nga hidrocentralet dhe çdo energjie tjetër të rinovueshme si dhe nënproduktet të tjera të burimeve të energjisë se rinovueshme, importim dhe eksportim i mjeteve motorike dhe përfaqësimin e furnizuesit dhe prodhuesit; Distribucion i Autorizuar i Shoqërive të huaja në sektorë si ushqimi, pijet, veshmbathjet, njësitë kompjuterike, etj. ; në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të arrihen objektivat e mësipërme, kompania mund te: të kryeje çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme apo ato të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar, të vendose pengje ose barre hipotekare, aktivitete këto të konsideruara të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë. Për me tepër Shoqëria mund të kryeje çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga ligji në fuqi, që sjell përftime dhe është në interes të Shoqërisë. Shoqëria zbaton dhe respekton të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse. Ajo zbaton standardet me të larta të etikes.
Emërtime të tjera Tregtare: A&T (Ish A.K.F PETROLEUM OI)
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 14/11/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 110 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Gjergji Kondi, Vasil Goçi, Daniela Angjellari
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Lloji Autobot, Marka Daimler, Tipi 411 CDI, me targe AA 213 JI
2) Tirane, Autobot, Marka Scania, Tipi 124/470, me targe AA 657 PB
3) Tirane, AUTOBOT, me Targa AA893US, e tipi Mitsubishi Kaot, Uoji ATV, Ngjyre Gri, me leje qarkullimi TRDA3673518.
4) Tirane, Autobot, lloji ATV, marka Mercedes Benz, tipi 435, Unimog, me targe AA 114 MR
5) Tirane, Autobot, me targa AA 733 UT, tip Mercedes Benz, e bardhe, lloji ATV, me leje qarkullimi TRDA3845518 4
6) Tirane, AUTOBOT, me Targa AB 699 BB, e tipit SCANIA, lloji ATV, Ngjyre e Bardhe, me leje qarkullimi Nr.TRDA3472120
7) Tirane, Autobot, lloji ATV, marka " Mercedes Benz", tipi 676, me targë: AA 646 GT.
8) Tirane, Rimorkio Bot, lloji RTV, marka Kassbohrer, Tipi K 417, targe AER 985
9) Tirane, Autobot, Lloji ATV, Marka Mitsubishi L 200, me targe AA 369 LG
10) Tirane, RIMORKIO BOT, me Targa AHR 445, e tipit HMK BILCON, lloji RTV, Ngjyre e Bardhe, me leje qarkullimi TRDA3473820
11) Tirane, Lloji Autobot, Marka MITSUBISHI, Tipi L 200, me targe AA 217 ME
12)Tirane, AUTOBOT, me Targa AA 428 LX, e tipit MAN, lloji ATV, Ngjyre e Bardhe, me leje qarkullimi Nr. TRD02127921
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1 - Për ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: Me date 12.05.2021, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 1634 Rep, Nr.310 Kol, midis shoqerise 2A2F - L OIL, Perlat Rexhepi (Barredhenes) dhe Banka Amerikane e Investimeve sha (Barremarres).
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", Kulla "Sky Tower", Kati 7, Apartamenti Nr.3

Adresa:
Tirane, Vore Muçaj Rruga Nacionale Fushe Kruje-Vore, Km i parafundit, zona kadastrale 2726, me Nr.pasurie 22/15, Volumi 8.
Vlore, Depozite me kapacitet 5.000 m3, numer RMV-1, Parku i Vjeter F.I.E.T.K
Vlore, Zona Kadastrale 8605, Nr.pasurie 6/175, Vol.30, Fq.249.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.06.2022
Akti i themelimit
Marreveshje e barres siguruese 12.05.2021
Kontrate shit-blerje aksionesh date 18.12.2014
Vendim i aksionereve te shoqerise date 31.05.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 27 982 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 44 149 794,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 44 242 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 41 043 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 34 754 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 507 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 523 151,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 630 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 217 479 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 186 262 555,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 198 454 213,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 189 440 622,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:767 556 698,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:717 270 485,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 75 806 304,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 905 002,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja