Skip to content

ENERGY PLUS ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-07 15:31:44
JSON

NIPT: L41407002L
Administrator: Fatmir Hasaj
Objekti i Veprimtarisë: Konsulencë teknike në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë (ligji 10237 datë 18.2.2010 dhe direktivave europiane në këtë fushë); mjedisit në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe atë europian në fuqi (shkarkimet në atmosferë, shkarkimet në ujrat e rrjedhshme, mbeturinave indistiale e urbane); çertifikimit të ndërmarrjeve e istitucjoneve ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001; mbrojtjes nga zjarri (sipas legjislacionit shqiptar në fuqi); mirëmbajtjes së fiksave dhe paisjeve të sinjalizimit të zjarrit (në përputhje me normat teknike (ISO-EN); trasportit të produkteve me rreziqe me kamion, me anije dhe me avion (në përputhje me normativat ADR/IMDG/IATA); vleresimit të rreziqeve në punë (rreziqet në punë në përgjithësi dhe mbi zhurmat, vibrimet, rreziku kimik, të kantiereve të ndërtim-montimit, puna në lartësi, stressi, etj në veçanti); analizave kimike të ndotjes së ajrit, ujrave, tokës, mbetjeve industriale dhe urbane; regjistrimit të substancave kimike pranë angjensisë europiane të Helsinkit -ECHA (në përputhje me Rregulloret e Komunitetit Europian REACH e CLP); klasifikimit, amballazhimit dhe etiketimit të substancave të rrezikshme, përpilimit të skedave të sigurisë së substancave të rrezikshme (sipas Rregullores Komunitetit Europian CLP) Direktivës Europiane "Seveso" për ndërmarrjet që prodhojnë e depositojnë produkte të rrezikshme, autokontrollit higjeno-sanitar dhe metodës HACCP (Hazard Analysis Control Points) në fushën e manipulimeve të ushqimeve (restoranteve, fast food etj.) dhe të shërbimeve të mëposhtëme: kolaudime të impjanteve dhe makinerive ngritëse dhe transportuese, kolaudime të linjave teknologjike industriale. Inspektime të gjendjes teknike të impjanteve dhe konstruksioneve teknologjike, kontrolle difektoskopike të linjave dhe paisjeve teknologjike, inspektime të enëve nën presion. inspektime të terminaleve të naftës, kontrolle të tegeleve të saldimit, spesoreve dhe kontrolle të formës gjeometrike sipas standarteve, kalibrime të rezervuareve të çdo lloji, hartime të llogaritjeve dhe projektit teknik të mbrojtejes nga zjarri për çdo lloj impjanti. Studime, projektime teknologjike dhe konstruksione metalike, përgatitje e informacioneve për impjante teknologjike të ndryshme, shit-blerje e dhënie me qira pronash të patundshme (imobilare), vlerësime ekspertize tekniko-ekonomike të impjanteve teknologjike e konstruksioneve metalike, përgatitje të plan bizneseve në fushën e industrisë, përgatitje të oponencave në projektet teknologjike dhe terminalet e naftës, formim dhe trajnim profesional, formim dhe trajnim për sigurinë dhe shëndetin në punë, mbrojtjen e ambientit etj, tregëtim i mjeteve personale dhe kolektive, sinjalistikës për sigurimin teknik në punë, makinerive dhe mallrave të llojeve të ndryshme si dhe ndërtime civile. Formim për sigurinë teknike në punë për shofera piruni dhe makinash për lëvizjen e dheut. Formim për sigurinë teknike në punë të vincierëve. Formimin e drejtuesve të automjeteve për transportin e mallrave të rrezikshëm (ADR). Formimin e përgjegjësit teknik për impjante përpunimi mbeturinash. Formim për personelin e ndihmës së shpejtë mjekësore. Formim për sigurinë teknike në punë të makinist dhe ndihmës makinist të trenave. Formim për sigurinë teknike në punë për kryetar treni dhe frenuesi. Formim për sigurinë teknike në punë për kryemanevrist dhe manevrist treni. Formim për sigurinë teknike në punë për kryetar treni dhe udhëtarësh dhe shoqërues vagoni. Formim për sigurinë teknike në punë për mekanikët kontrollor dhe mekanikët e trenit të udhëtarëve. Formim për sigurinë teknike në punë për inspektorët e jashtëm, të brendshëm, ndërruesit dhe rojtarët e kalesave. Formim për sigurinë teknike në punë për teknikët dhe brigadieret e linjës. Formim për sigurinë teknike në punë për rojtari binarit të hekurudhave. Formim për sigurinë teknike në punë për punëtorët e mirëmbajtjes së hekurudhës. Formim për sigurinë teknike në punë për mekanikët e sektorit të mirëmbajtjes së hekurudhave. Formim për sigurinë teknike në punë për elektricist sinjalizimesh të hekurudhave. Formim për sigurinë teknike në punë për minatorët e nëntokës. Formim për sigurinë teknike në punë për zjarmëtar. Formim për sigurinë teknike në punë për gazmatës. Formim për sigurinë teknike në punë për armator dhe nd/armator. Formim për sigurinë teknike në punë për punonjës transporti në minierë. Formim për sigurinë teknike në punë për punëtor mirëmbajtje dhe ndihmës. Formim për sigurinë teknike në punë për elektricist në minierë. Formim për sigurinë teknike në punë për punëtor në minierat sipërfaqësore (karierat). Konsulencë në fushën e shëndetit në punë në kompanitë private dhe shtetërore nëpërmjet profesionit të mjekut të punës apo mjekut të ndërmarrjes. Shërbime outsorsing të Përgjegjësit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (Health and Safety Officer); Shërbime Outsorsing të Koordinatorit të Sigurisë në fazën e zbatimit; Monitorim e Pasurisë Kulturore (Cultural Heritage Monitoring)
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.02.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 666 040,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: “ENERGY PLUS S.N.C di Vjollca Kerciku & Co”, një shoqëri e të drejtës italiane me seli qendrore në Venezia, a Mestre, Rruga Cardinale Jacopo Monico n. 101/5, e regjistruar në Regjistrin e shoqërive me numër fiskal 03461170270, i përfaqësuar me prokurë speciale nga Z. Fatmir Hasaj (Sipas statutit të shoqërisë “Energy Plus Albania” shpk, datë 06.02.2014, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 0, Nr. 11

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.11.2019
Statuti i shoqerise
Proces-verbal i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 02.11.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 908 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 180,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 149 645,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 969 044,00
Punuar Nga : A.Lala