Skip to content

KOLEGJI PROFESIONAL NDËRKOMBËTAR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-23 07:35:05
JSON

NIPT: L42102004S
Administrator: Ladi Shahini
Objekti i Veprimtarisë: Te promovoje dhe zhvilloje formimin profesional postsekondar, edukimin e vazhdueshem dhe gjate gjithe jetes dhe arsimin per te rritur, ne programet dhe kurset e percaktuar prej tij, te lehtesoje punesimin dhe mobilitetin e te rinjve e te rriturve, duke ruajtur njekohesisht profilin e nje entiteti juridik cilesor, te promovoje dhe inkurajoje kontribute ne zhvillimin e komunitetit dhe ne aksione sociale. Keto objektiva do te arrihen me ndihmen e mjeteve te meposhtme: Pjesemarrja ne fillimin, zhvillimin dhe promovimin e programeve e kurseve te formimit profesional postsekondar, te edukimit te vazhdueshem dhe gjate gjithe jetes si dhe te arsimit per te rritur ne bashkepunim me boten e biznesit;Pjesemarrja, ne bashkepunim me aktoret kryesore te sferes se punesimit, ne dialogun social, ne pergatitjen e projektligjeve dhe akteve te tjera ligjore, ne dhenien e kontributit per zhvillimin dhe zbatimin e strategjive te zhvillimit te ketij sektori si edhe te strategjive te lidhura me punesimin dhe mbrojtjen e punesimit, me formimin profesional postsekondar, te edukimit te vazhdueshem dhe gjate gjithe jetes dhe te arsimit per te rritur duke e orientuar kete pro9es ne perputhje me trendet e zhvillimit te ekonomise se tregut; Mbrojtja ligjore e te drejtave dhe interesave te tij; Komunikimi mbi veprimtarine e "KPN"; Botimi, riprodhimi dhe publikimi i materialeve metodike, profesionale e shkencore per promovimin e rezultateve te zhvillimit shkencor dhe te arritjeve te vete KPN; Zhvillimi, zbatimi dhe realizimi i projekteve te ndryshme brenda dhe jashte vendit, per te zhvilluar potencialin profesional, teknik e shkencor dhe per arritjen e objektivave te KPN; Lidhja e marreveshjeve bilaterale dhe multilaterale me personat juridike dhe fizike, per te realizuar qellimet e percaktuara ne statut;Blerja e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, te nevojshme per kryerjen e veprimtarise dhe funksionimin e duhur te KPN;Organizimi dhe / ose pjesemarrja ne takime, konferenca, simpoziume, kongrese, forume, tryeza te rrumbullakta, ekspozita, seanca komunikimi te specializuara me pjesemarrje te nje publiku vendas dhe te huaj, bashkepunim aktiv me organizata te huaja te ngjashme; Kontributi per mbeshtetjen keshilledhenese dhe ndihme ne fushat prioritare te trajnimit per formimin profesional postsekondar; -Kryerja e detyrave te tjera qe nuk bien ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi per te realizuar qellimet e percaktuara ne statut. Programe dhe kurse te rinj si: Programi i edukimit te vazhdueshem dhe gjate gjithe jetes (i liçensuar). Programi komunitar i zanateve. Programi i TIK-ut, Programi i biznesit. Programi i ndertimeve inxhinierike dhe i studimeve profesionale. Programi i teknologjise inxhinierike te aplikuar. Programi i muzikes, artit dhe dizajn-it. Programi i menaxhimit te turizmit dhe i artit kulinar. Programi i ledershipit. Programi i sherbimit social dhe shendetesor. Miratimin e kurseve sipas tabeles bashkengjitur ketij vendimi.
Emërtime të tjera Tregtare: KOLEGJI PROFESIONAL NDËRKOMBËTAR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/08/2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Çështje Ligjore: Me date 05.11.2015, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pushimi i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Sulejman Pasha, Pallati Nr.124, Shkalla 3, Ap.32

Adresa:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Sulejman Delvina, Qendra Zayed Business Center, Kati 1, ne Z.Kadastrale 8270, Nr.Pasurie 2/400

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 23.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja