Skip to content

BESIM KAMBERI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-28 13:04:33
JSON

NIPT: L42103023G
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumice te artikujve industriale, import i tyre. Tregti makinash.Materiale pastrimi dhe dezinfektimi . Detergjente etj. Tregti me shumice dhe pakice e produkteve ushqimore. Sherbime juridike dhe tregtimi i mallrave te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim. Materiale didaktike, mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te moto gjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujerave te bardha dhe te zeza, pastrimi i puseve te ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve grafike dhe prodhime te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardueri tiK. Perpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe sherbime me bojera, llak dhe solucione te ndryshme. Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbond, fasada xhami etj. Tregtim, import- eksport te pijeve alkoolike, mallrave ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh me karrotrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne zonat portuale dhe te mjeteve detare. Dekor, ndriçm dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme te ndryshme pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbime funerali dhe mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale mjekesore dhe reagjent te ndryshem. Perpunimi i mbetjeve spitalore. Tregtim me pakice dhe shumice i bebelinove femijesh dhe per te rritur. Tregti te gazit te lengshem, nafte, benzine.
Emërtime të tjera Tregtare: BEAL GROUP
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 03.09.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet me targe AA 556 TG
Tirane, Autoveture CITROEN BERILINGO Targa AB760AH 1001
Tirane, Ford ATP, me targa AA 778 US
Tirane, FIAT ATP Ducato Targa AB648AH Tirane 1001
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga e Qelqit , Zona Kadastrale Nr 3866 Nr Pasurie 310/20 - Kashar 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -3 006 283,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 668 750,00
Punuar Nga : L.Kanani