Skip to content

AE GRUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-05-27 14:58:00
JSON

NIPT: L42230012O
Administrator: Altin Mamica
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport lende plasese per perdorim civil, ne funksion te objektit te veprimtarise se shoqerise apo ne aktivitetin e shperndarjes dhe te perdorimit te sherbimeve te ndryshme, ne favor te te treteve, pergjithesisht cdo aktivitet plotesues, import-eksport te fishek zjarreve. Shpime me sonde, Import-eksport, makineri e pajisje,makineri transporti. Transport te mjeteve jashte norme (transport i veçante), shoqerim teknik per transportin e mjeteve jashte norme, pjese kembimi per makineri dhe pajisje te ndryshme, servis per makineri te ndryshme, mallra dhe pajisje elektrike, elektro-shtepiake te te gjitha llojeve, tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale, etj. Internet cafe, bar-restorant,hoteleri turizem, etj. Ne fushen e prodhimeve te ndertimit: Prodhim dhe tregtim fraksionim te materialeve inerte, prodhim dhe tregetimi i betoneve te ndryshme,parafabrikate dhe elemente te ndertimit.Germim dhe transport te materrialeve te butedhe te ngurta,prodhimin e elementeve gjysem fabrike prodhim dhe tregetim i dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini., te drejten e franksionimeve te zhavorreve etj. Veprimtari me fushen e ndertimit si ndertime civile, ndertime industriale, turistike, 2 bujqesore etj,veprimtari ne fushen e turizmit, transportit, industrise, ne perpunimin e tregtimin e lendeve djegese etj. Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejteperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja, te krijoje sipermarrje te tjera, ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera, si brenda ashtu dhe jashte vendit, pa cenuar objektin kryesor te shoqerise dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shoqeria kryen Transport nderkombetar mallrash per te Trete dhe me Qira.
Emërtime të tjera Tregtare: AE GRUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.10.2014
Rrethi: Lezhe
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 14.12.2020, me ane te Urdhërit Nr.768/6 Prot, Nr.768 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.11518 Prot., date 17.12.2020, "Për Venien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “3H” sh.p.k., drejtuar QKB, u urdherua bllokimi i kuotave dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i aksioneve nga subjekti “A E GRUP” shpk, me NIPT-L42230012O dhe administrator Altin Mamica.

II. Me date 23.12.2020, me ane te Urdhërit Nr.768/7 Prot, Nr.768 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.11732 Prot., date 24.12.2020, "Për Venien e 12 Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “3H” sh.p.k., drejtuar QKB, u urdherua pushimi i ekzekutimit te Urdhrit te Ekzekutimit Nr.967 Vendimi date 21.09.2020 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, pasi eshte permbushur detyrimi ndaj kreditorit. U zhbllokua menjehere nga sekuestro konservative pronat e luajtshme apo te paluajtshme se bashku me depozitat, kredite apo llogarite bankare te debitorit subjekti “A E GRUP” shpk, me NIPT-L42230012O dhe administrator Altin Mamica.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Mamurras, DROJE Droje, Kurbin, Qarku Lezhe, me numer te zones minerare Nr.253

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.05.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash kapitali 11.05.2021
Kontrate dhurimi kuotash 19.09.2018
Kontrate dhurimi kuotash 11.01.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -4 186 702,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 842 670,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 251 479,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 302 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 201 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 895 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:11 262 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:20 734 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:52 053 355,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:60 570 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:53 236 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 955 010,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala