Skip to content

CONSTRUCTION ENERGY PARTS (C.E.P)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 08:28:01
JSON

NIPT: L42311012O
Administrator: Silvia Karakushi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport si dhe tregtim me shumice dhe pakcie per pjese kembimi auto,aksesore per mjete motorike, per makineri te ndryshme te reja dhe te perdorura, tregtim automjetesh te ndryshme dhe makineri te renda, dhenie me qira. Ekspor-import dhe tregtim me shumice dhe pakice te materjaleve e paisjeve te ndertimit hidrosanitare, elektrike, energjitike, ekologjike etj. Projektim dhe zbatim te punimeve te ndertimit dhe montim ne godina banimi, civile, industriale, bujqesore, turistikie, shoqerore, shteterore, vepra ujore, ujesjelles, kanalizimie te ndyshme, rruge ura e vepra arti, punime komunale dhe mjedisi, shtrim dhe instalim te linjave te kabllove telefonike dhe elektrike te llojeve te ndryshme si dhe punime te te gjitha llojeve ne fushen e ndertim montimit. Yeprimtari lidhur me asistencen teknike, mirembajtjen dhe riparimin e te gjitha produkteve te permendura me siper , duke perfshire asistencen, mirembajtjen dhe riparimin e te gjithe llojeve te pasurive te paluajtshme qe bejne pjese ose jo ne kategorine e ndertesave per banim te perbashket. Cdo lloj aktiviteti ne fushen energjitike.Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi prodhuese, grumbulluese, magazinuese, perpunuese, sherbimi e tregtimi duke bashkepunuar me persona fizik e juridike vendas dhe te huaj, do te hape perfaqesi te kompanive te huaja, do te kryeje ndermjetesime te ndyshme , konsultime, te ushtroje cdo veprimtari tjeter ckonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin ne fuqi. Tregtimi i pjeseve industriale per nxjerrjen dhe perpunimin e naftes dhe gazit, instalim linjash transport! gazi e nafte, cpim dhe kerkim per gaz e nafte, rcalizim infrastrukture mbeshtetese per linjat e transportit, pcrpunimit dhe kerkimit te gazit e naftes. Veprimtari ekonomiko-juridike ne fushen e energjitikes, duke percaktuar, por pa kufizuar veprimet e papermendura: krijimi i sistemeve elektroenergjitike, prodhim, import-eksport te energjise elektrike me te gjitha format qe njeh teknologjia, duke permendur Panelet diellore, Mullinjte e eres, ndertimin e Hidrocentraleve, mbi burimet hidrike te lejuara nga organet kompetente. Shit-blerjen e energjise elektrike tek operatoret lokal apo nderkombetar, sipas legjislacionit dhe lejeve te organeve kompetente.
Emërtime të tjera Tregtare: CONSTRUCTION ENERGY PARTS (C.E.P)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/11/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 23.08.2023, u lidh Marreveshja Siguruese Nr.5471 Rep. Nr.1482 Kol. midis shoqërisë “CONSTRUCTION ENERGY PARTS (C.E.P)” sh.p.k (barrëdhënësi) dhe shoqërisë “RAIFFEISEN BANK” sh.a, (barrëmarresi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, mbi 100% të kuotave që z. Lulzim Kapllanaj zotëron në shoqërinë “CONSTRUCTION ENERGY PARTS (C.E.P)” sh.p.k.
Ndryshime
Shënime:
Licencuar në Veprimtarinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike (Fotovoltaike):
Licencë Nr. 534, Seria P22, Vendim i Bordit të ERE Nr. 306 datë 30.11.2022

Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Autostrada Tirane - Durres, Km 3, pas Universitetit Kristal, Rr. Themistokli Germenji

Adresa:
Fier Rruga Povelce,Pasuria me nr.100/3,Zona Kadastrale me nr.3038

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme. Zmadhim Kapitali datë 02.05.2018
Marrëveshje Siguruese datë 23.08.2023
VENDIM Nr. 306, Datë 30.11.2022 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “CONSTRUCTION ENERGY PARTS (C.E.P)” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, ME VENDNDODHJE QARKU FIER
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -1 455 764,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -60 011,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 963 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 563 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 149 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 252 686,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 892 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -943 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 018 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:6 254 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:19 489 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:23 519 030,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:40 265 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:30 266 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:18 583 129,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:11 387 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 35 017,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli