Skip to content

Plus Network
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-28 10:22:16
JSON

NIPT: L42404007P
Administrator: Eglantina Lamaj
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, ndertimi dhe/ose administrimi i rrjeteve dhe infrastrukturave per komunikimet elektronike fikse, mobile dhe satelitore; ofrimi i sherbimeve dhe sistemeve gardian per operatoret e komunikimeve elektronike (Wireless, Wi-Max, Wi-Fi, WISP, TV Mobile, WLL, Paging), transmetuesve radiofonik dhe televiziv, operatoreve te sherbimeve multimediale, shoqerive qe operojne ne Teknologjine e Komunikimit te Informacionit (ICT), ne automatizimin dhe kontrollin e impianteve, operatoreve te territorit dhe te ambientit. Ushtrimi i veprimtarive te administrimit te prones per llogari te vet ose te te treteve, aktiviteti i ndertimit ne pergjithesi duke perfshire blerjen, ndertimin dhe shitjen e pasurive te patundshme dhe dhenien me qira te tyre; te siguroje mirembajtjen dhe administrimin e pasurive te patundshme per llogari te vet ose te te treteve, te promovoje marketingun, duke e favorizuar ate me cdo iniciative te pershtatshme. Organizimi dhe administrimi i burimeve, koordinimi i aktiviteteve te nevojshme per projektimin dhe ndertimin e veprave civile, i infrastrukturave teknologjike te tilla si impiantet elektrike, te telekomunikacionit ne pergjithesi, te telefonise fikse dhe mobile, shitje, dhenien me qira, hulumtimi, identifikimi, matjen e fushave elektromagnetike, rilevime, konsultime mbi instalime radiomobile, stacione baze radio dhe qendra telefonike per telefonine fikse dhe te levizshme. Promovimin dhe dhenia e sherbimeve keshilluese ne fushen e komunikimeve elektronike wireless dhe wired, ofrimi i sherbimeve te mbeshtetjes teknike, testimit, matjes dhe rilevimit, kerkimi dhe marrja e fondeve per realizimin e stacioneve te punes infrastrukturore per strehimin e pajisjeve dhe sistemeve te transmetimit wireless, rinegocimi i kontratave te qerase te fondeve te perdorura per realizimin e stacioneve te transmetimit. Sherbime te ndryshme komplementare ne fushen e telefonise, te telekomunikacionit. Shoqeria mund (i) te marre pjese me financime ose ne menyre operative ne consortiums edhe te perkohshme, joint venture ose (ii) te zoteroje, te bleje ose te shese^pjesemarrje ne ente, shoqeri apo ndermarrje, edhe ne faze themelimi qe kane qellime te ngjashme, komplementare apo gjithsesi te lidhura me te; jo si aktivitet paresor, Shoqeria mund edhe te jape garanci reale dhe/ose personale, te vendose pengje, te dale dorezanese apo te vendose hipoteke edhe ne favor te te treteve. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo veprim apo operacion tjeter qe ka te beje me pronen e paluajtshme apo te luajtshme, cdo veprim apo operacion tjeter tregtar, industrial e financiar, te dobishem apo plotesues, me qellim permbushjen e objektit te Shoqerise, me kusht qe ky veprim apo ky operacion te mos sjelle ndryshim te objektit te veprimtarise se Shoqerise, sikurse paraqitur ne paragrafin me siper, si edhe cdo aktivitet tjeter te pranuar nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: Plus Network
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/11/2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 351 028 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Towers Network Albania”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 01/09/2014, me NIPT L42222001F, me seli qendrore ne Tirane, Rruga "Aleksander Moisiu", ish Konostudio dhe me administrator Artan Xhori. Ortakët e shoqërisë janë Artan Xhori 25% dhe “TV KLAN” 75%. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 28.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.03.2021, terhequr nga QKB date Plus Network, Pronaret perfitues te subjektit “Plus Network”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Aleksandër Frangaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 45% te kapitalit, pasi zoteron 60% te kapitalit te shoqerise TV KLAN, ndersa shoqeria TV KLAN zoteron 75% te kapitalit tek “Towers Network Albania”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “Plus Network”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 23.04.2018.

Alba Gina, shtetase shqiptare, e datelindjes 1977, pronare perfituese per 30% te kapitalit, pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise TV KLAN, ndersa shoqeria TV KLAN zoteron 75% te kapitalit tek “Towers Network Albania”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “Plus Network”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 23.04.2018.

Artan Xhori, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 25% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 23.04.2018.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga "Aleksander Moisiu", ish Kinostudio, Godina TV-KLAN

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Pjesëve të Kapitalit datë 19.02.2015
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Pjesëve të Kapitalit datë 22.12.2015
Kontratë Ekzekutimi i Shitblerjes së Pjesëve të Kapitali datë 09.06.2016
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 22.12.2016
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 03.06.2016
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 21.04.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 28.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 985 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -151 538 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -113 562 436,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -91 762 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 856 517,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -20 214 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -50 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 951,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:18 506 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:105 370 792,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:18 860 070,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 170 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:110 024 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:103 690 675,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:346 016,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli