Skip to content

SULOVA NDERTIM PRODHIM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-05-10 13:58:14
JSON

NIPT: L43027201P
Administrator: Xheni Hysa
Objekti i Veprimtarisë: Ndermarrje ndertimi per vete dhe per te trete ne kryerjen e veprimtarive ndertimore , ndertime civile, industriale, bujqesore, turistike, dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike, etj qe lidhen me to.Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar.Studime urbanistike te te gjitha llojeve .Projektim, ndertim, montim, zbatim e rikonstruksion te godinave te te gjitha llojeve ,rruge te cdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti, ujesjellsa, gazsjellsa, vajsjellsa, vepra kullimi e vaditje,ndertime hidroteknike, mbrojtie lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriere e mbrojtie lumore, diga, dampa, tunele.Ndertime nenstacione elektrike, linja te tensionit te larte, te ulet e te mesem dhe shprendarjen e energjise.Ndertime impiante hidrosanitare, guzhina, lavanteri e mirembajtien e tyre.Impjante ngritese transportuese.Ndertime parafabrikate beton arme, struktura metalike e druri.Impjante teknologjike termike e kondicionimi.Impjante e linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impjante te brendshme elektrike telefonike radiotelefoni etj.Impjante te sinjalistikes rrugore te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese.Investime ne ndertime civile, pallate e ne ndertime turistike .Hapjen e agjensive imobiliare.Transport mallrash e udhetaresh.Hapjen e agjensive turistike e udhetaresh.Pika servisi per automjete.Tregti me pakice e vajrave lubrifikante, tregti me pakice te karburanteve, shitje blerje automjetesh e paisjeve te makinerive per vete dhe per te trete.Eksport Import e tregtim me shumice e pakice per vete dhe per te trete te te gjitha llojeve te mallrave industriale, ushqimore, ndertimore e bujqesore, te pjeseve te kembimit.Ne fushen e transportit te mallrave industriale per vete e te trete te mallrave industriale, ndertimore, ushqimore e bujqesore, elektroshtepiake te te gjitha llojeve, paisjeve veglave, instrumentave te makinerive, te mjeteve trasportuese, ngritese, transportuese te te gjitha llojeve, kapaciteteve, tonazheve te ndryshme, tipeve, markave dhe pjeseve te kembimit per to, gomave etj.Projektim zbatim, prodhim dhe tregtim te materialeve inerte.Ndertim hidrocentrale, prodhim te energjise elektrike dhe shitje te energjise elektrike.SH.R.S.F.per ruajtien dhe sigurimin e objekteve publike dhe private per mbrojtien e jetes se personave (kategoria A).Sistemim dhe menaxhim i parkimeve te hapura dhe te mbyllura ne qytet.
Emërtime të tjera Tregtare: SULOVA NDERTIM PRODHIM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25.06.2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 678 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Berzhite, DOBRESH Fshati Dobresh, Njesia Administrative Berzhite, Bashkia Tirane, buze autostrades Tirane-Elbasan, zona kadastrale nr.1498, pasuria nr.439/6.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.05.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash kapitali 13.10.2020
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 20.08.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 123 328,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 556 127,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 12 821 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 23 167 288,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 841 600,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 897 724,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:29 189 677,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:48 218 803,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:100 071 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:249 760 157,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:75 574 044,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 20 556 932,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala